Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Значення музично-дидактичних вправ у процесі засвоєння навичок в галузі різних видів музичної діяльності

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади формування музичних навичок молодших школярів у різних видах діяльності на уроці
1.1. Методичні та методологічні проблеми формування музичних навичок школярів
1.2. Комплексний підхід до уроку музики: різноманітна музична діяльність – важлива умова музичного розвитку школярів
2. Методика застосування музично-дидактичних вправ для формування різних навичок музичної діяльності
2.1. Використання музично-дидактичних вправ у процесі сприймання творів мистецтва
2.2. Музично-дидактичні вправи у практичній співацькій діяльності 
2.3. Музично-дидактичні вправи в інструментальному музикуванні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Музичне виховання розглядається як цілеспрямований, систематичний розвиток музичної культури та музичних здібностей людини, виховання емоційного сприйняття музики та морально-естетичних почуттів, здатності розуміти та відчувати зміст музичного твору. Музичне виховання в школі, у широкому розумінні цього поняття, включає елементи навчання та музичної освіти, їх взаємодія та тісний взаємозв’язок забезпечують всебічний музичний розвиток учнів.

Музична освіта - це процес засвоєння знань, вмінь й навичок, необхідних для музичної діяльності, а також сукупність знань і пов'язаних з ними вмінні й навичок, отриманих у результаті навчання. Під музичною освітою нерідко розуміють і саму систему організації музичного навчання. Основний шлях одержання музичної освіти - підготовка під керівництвом педагога, найчастіше в навчальному закладі.

Загальнодидактичний принцип виховного навчання має пряме відношення й до музичної освіти і знаходить висвітлення в його змісті, методах й організаційних формах. Загальна й фахова музична освіта припускає органічну єдність музичного виховання й музичного навчання: педагог професійної музичної школи будь-якого рівня, залучаючи майбутнього музичного діяча до фахових знань й умінь, у той же час формує його особистість - світогляд, естетичні й етичні ідеали, волю й характер.

Характер музично-дидактичних вправ обумовлений віком учня, його здібностями, тим видом музичної діяльності, до якої його готують, та іншими чинниками. Музичне навчання дитини будується інакше, чим дорослого, а грі, скажімо, на скрипці по іншому, ніж на фортепіано. Разом з тим співацькі навички, навички слухання і сприймання музики та навички гри на музичних інструментах є загальними і основоположними для формування естетичних і художніх знань і вмінь учнів, що забезпечується типовими музично-дидактичними вправами. 

Стан дослідження проблеми. Різні аспекти застосування музично-дидактичних вправ у формуванні конкретних музичних навичок учнів стали предметом досліджень Д. Букреєвої [1], І. М. Гадалової [4], О.О. Гумінської [9], Л. Г. Дмитрієвої [11], О.М. Олексюк [16], О.Я. Ростовського [20] та інших.

Об’єкт дослідження - процес формування навичок різних видів музич-ної діяльності учнів молодшого шкільного віку. 

Предмет дослідження - методична використання музично-дидактчиних вправ різного спрямування на уроках музики у початкових класах. 

Мета роботи – проаналізувати типи та види музично-дидактичних вправ, запропонувати методику їх застосування для розвитку музичних навичок учнів молодших класів. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • визначити методичні та методологічні проблеми формування музич-них навичок школярів;
 • охарактеризувати комплексний підхід до уроку музики: різноманітна музична діяльність – важлива умова музичного розвитку школярів
 • дослідити методику використання музично-дидактичних вправ у процесі сприймання творів мистецтва
 • вивчити, які музично-дидактичні вправи застосовують у практичній співацькій діяльності учнів;
 • проаналізувати музично-дидактичні вправи в інструментальному музикуванні школярів.

Методи дослідження. Для вирішення завдань дослідження викорис-таний комплекс наукових методів: аналіз і синтез зарубіжної і вітчизняної науково-педагогічної літератури з музичного виховання школярів, норматив-но-правових актів, шкільних навчальних планів, програм; індуктивний та дедуктивний методи; аналіз організації, змісту і форм музичного виховання школярів.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 36 аркушів. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Букреєва Д. Види діяльності на уроці музичного мистецтва: [в початкових класах загальноосвітньої школи] / Д. Букреєва // Музичний керівник. - 2013. - № 2. - С. 7-13. 
 2. Верещагіна А.Р., Жовчак З.З. Методика викладання музики на релятивній основі. - К.: Музика, 1987. - 218 с.
 3. Ветлугіна Н. Музичний розвиток дитини. – К.: Музична Україна, 1997. – 94 с.
 4. Гадалова І. М. Методика викладання музики у початкових класах: Навч. посібник для студентів музично-пед. спец. педвузів / Український педагогічний ун-т. - К.: ІСДО, 1994. - 272 с.
 5. Гоголь Н. В. Пізнавальна діяльність школярів на уроках музики / 
 6. Н. В. Гоголь // Початкова школа. – 1999. – № 10. – С. 25–28.
 7. Гончаренко М. М. Формування творчої активності на уроках музичного мистецтва / М. М. Гончаренко // Мистецтво в школі. - 2013. - № 2. - С. 6-8.
 8. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку / Н. Л. Гродзенская. – М.: Педагогика, 1989. – 276 с.
 9. Гумінська О. Інтерактивні методи на уроках музики / О.Гумінська // Завуч. - 2004. - №32. - С. 4-12.
 10. Гумінська О.О. Уроки музики в загальноосвітній школі: Методичний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 104 с.
 11. Демчишин М.С. Формування музичного мислення школярів. - К.: Просвіта 1994. - 98 с.
 12. Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. Методика музыкального воспитания в школе. - М.: Просвещение, 1989. - 414 с.
 13. Жорняк Б. Дидактична гра як засіб організації музично-творчої діяль-ності молодших школярів / Б. Жорняк // Нова пед. думка. - 2011. - № 4. - С. 179-182.
 14. Кабалевський Д. Б. Воспитание ума и сердца: книга / Д.Б.Кабалевський. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Просвещение, 1984. - 206 с.
 15. Літвінова О. К. Система музичного виховання молодших школярів / 
 16. О. К. Літвінова // Мистецтво в школі (Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура). - 2012. - № 6. - С. 16/1-16/8.
 17. Мілюкова Н. П. Нетрадиційні уроки музичного мистецтва / Н. П. Мілю-кова // Мистецтво в школі (Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура). - 2013. - № 5. - С. 2.
 18. Олексюк О.М. Музична педагогіка: Навчальний посібник. - К.: КНУКіМ, 2006. - 188 с.
 19. Печерська Е. П. Уроки музики в початкових класах / Е. П. Печерська. – К.: Либідь, 2001. – С. 147–149.
 20. Побережна Г.І., Щириця Т.В. Загальна теорія музики: Підручник. - К.: Вища школа, 2004. – 303 с.
 21. Рагозіна В. Особливості використання творчих форм роботи на уроках музики у початкових класах // Художня освіта і проблеми виховання молоді: Збірник наукових статей / Кол. авт.: Рудницька О. П., Уланова С. І., Ростовський О. Я. та ін. - К.: ІЗМН. - 1997. - С. 93-107. 
 22. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі : навч.-метод. посіб. – 2-е вид., доп. / О.Я. Ростовський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 216 с.
 23. Стецюк К.В. Особливості навчально-виховного процесу в школах з розвитку музично-творчих здібностей // Музичне і театральне мистецтво України у дослідженнях молодих мистецтвознавців: Матеріали Всеукраїнської науково-творчої конференції студентів та аспірантів, 16-17 березня 2004 року / Відп. ред. Г.Я. Ботунова. - Х.: ХДУМ, 2004. - 94 с. - С. 73-75.
 24. Черноиваненко Н. Формирование творческих способностей младших школьников в певческой деятельности. - М.: Просвещение, 1990. - 94 с.
 25. Якимчук С. Н. Методика музичного виховання: Навч. посібник для студ. муз.-пед. ф-тів, вищих та серед. навч. закл. мистецтв, вчителів музики навч. закл. різного типу / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Інститут мистецтв. - Рівне, 2003. - 160 с.
9026
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).