Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Значення соціальної педагогіки для соціальної роботи

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Соціальна педагогіка як наука
1.1. Предмет, мета і завдання соціальної педагогіки
1.2. Загальні категорії соціальної педагогіки як напрямку соціальної роботи
2. Аналіз взаємозв’язку предметної сфери соціальної педагогіки і соціальної роботи
2.1. Аналіз взаємозв’язків між соціальною педагогікою і соціальною роботою
2.2. Рівнева структура застосування соціальної педагогіки у соціальній роботі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність цієї теми полягає в тому, що професія соціального працівника стає досить розповсюдженою, але не всі, хто отримав вищу освіту, можна назвати фахівцями в цій області, оскільки вони одержують базові знання, але не завжди пам'ятають, що ця професія пов'язана з людьми, а насамперед з підлітками, у яких дуже складний внутрішній світ і до нього повинен бути спеціальний підхід. Тільки знання в галузі соціальної педагогіки допоможе соціальному працівнику прийняти правильне рішення, в процесі роботи з клієнтами соціальної роботи  

Соціальна робота і соціальна педагогіка - відносно молоді науки. Протягом усього часу існування цих професій ведуться суперечки про те, чи потрібно було виділяти соціальну педагогіку в окрему науку, відокремлюючи цим її від соціальної роботи. 

Взаємозв'язок соціальної роботи і соціальної педагогіки виправданий, адже обидві ці науки культурно й історично пов'язані між собою, причому виправданий і з теоретичної, і з практичної точок зору.

Мета курсової роботи - знайти взаємозв'язок між соціальною роботою і соціальною педагогікою, виявити функції соціальної педагогіки, її проблеми в освітньо-культурній системі сучасного соціуму.

Об’єктом дослідження у курсовій роботі є соціальна педагогіка як наука, а предметом – її значення у структурі соціальної роботи і взаємозв’язки з останньою.

Відповідно до визначеної мети, об’єкта і предмета роботи поставлено наступні завдання:

 • визначити поняття, предмет, мету і завдання соціальної педагогіки;
 • описати загальні категорії соціальної педагогіки як напрямку соціальної роботи;
 • проаналізувати взаємозв’язки між соціальною педагогікою і соціальною роботою;
 • дослідити рівневу структуру застосування соціальної педагогіки у соціальній роботі.

Для реалізації поставлених завдань у роботі використовувалися методи формалізованого і неформалізованого аналізу документів, які є найбільш економічними з точки зору затрат праці. Вони мають ряд переваг у порівнянні з іншими методами. Аналіз документів дозволяє оперативно отримувати фактографічні дані і при цьому інформація носить об'єктивний характер. 

При виконанні курсової роботи джерельною базою стали праці Арнольдова А.С. “Живой мир социальной педагогики”, Волошкової Ю.В. “Лекции по социальной педагогике” та Коваль Л.Г., Звєрєвої І.А. і Хлєбік С.Р. “Соціальна педагогіка” у яких визначається структура соціальної педагогіки, її функції і понятійний апарат. Також слід відзначити працю Беляевої Л.А. та Беляевої М.А. “Категории «социальная работа» и «социально-педагогическая деятельность» в их взаимосвязи”, у якій основна увага привернута до питання взаємозв’язку між соціальною педагогікою і соціальною роботою.

Структура курсової роботи побудована наступним чином – робота складається зі вступу, двох розділів (перший присвячено теоретичним аспектам вивчення соціальної педагогіки як науки, а другий – аналізу взаємозв’язків предметної сфери соціальної педагогіки і соціальної роботи), висновків і списку використаних джерел.

Список використаних джерел: 
 1. Андреева А. Г. Социальная психология. – М., 1988. – 348 с.
 2. Арнольдов А.С. Живой мир социальной педагогики. – М.: Евро-С, 1996. – 332 с.
 3. Басов А.В. К вопросу о предмете социальной педагогики // Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. - М.-Тула, 1993. - 191 с. 
 4. Беляева Л.А., Беляева М.А. Категории «социальная работа» и «социально-педагогическая деятельность» в их взаимосвязи // Понятийный аппарат педагогики и образования / отв. ред. М.А. Галагузова. - Вып. 3. - Екатеринбург: изд-во «Св-96», 1998. – 139 с.
 5. Болтівець С. Соціально-педагогічний патронаж: нова суспільна місія дитячого садка // Дошкільне виховання. - 1999. - № 4. - С.5-6. 
 6. Малько А.О. Соціальна педагогіка: Основи соціальної педагогіки: конспект лекцій. - X., 1998. - 48 с. 
 7. Бондаревская Е. В., Кульневич С. В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания. – Ростов-н/Дону: Учитель, 1999. – 560 с.
 8. Бочарова В. Г. Социальный работник// Энциклопедия профессионального образования: в 3-х т. / под. Ред. С.Я.Батышева. – М.: Знание, 1999.
 9. Бурая Н.П. Соціальна робота: Навч посібник. - Харків: ун-т внутрішніх справ, 1996. - 104 с. 
 10. Василькова Ю.В. Лекции по социальной педагогики. - М.: МЄГУ, 1998.
 11. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика. - М.: Социум, 2000. – 226 с.
 12. Газман О. С. Воспитание: цели, средства, перспективы // Новое педагогическое мышление. – М., 1989. – С. 221-237.
 13. Гапон Ю. О социально-педагогической концепции воспитания // Вестник высшей школы. - 1990. - № 3. - С. 19-23. 
 14. Горячев М.Д. Социальная педагогика. - Самара: Лента, 1996. - 184 с.
 15. Загвязинский В.И., Зайцев М.П., Кудашов Г.Н., Селиванова О.А., Строков Ю.П. Основы социальной педагогики. – М.: изд. ИСИМ, 2002. – 236 с.
 16. Коваль Л.Г., Звєрєва І.А., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 392 с. 
 17. Колобов О.А. Социальная педагогика как профессия. - Нижний Новгород: Град, 1996. – 190 с.
 18. Куличенко Р.М. Профессиональное становление и развитие института социальных педагогов и России. – М.: Прес-Модерн, 1998. – 357 с.
 19. Маслова Н.Ф. Книга социального педагога. – Орел: ОИПиС, 1994. – 266 с.
 20. Мудрик А. В. Социальная педагогика. – М.: Академия, 2000. – 200 с.
 21. Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. – М.: Социум, 1997. – 233 с.
 22. Никитина А.Е. Социальное воспитание детей - фактор стабилизации общества // Педагогика . - 1998. - № 2. – С. 33-37.
 23. Социальная педагогика: теория, методика, опыт исследования. - Свердловск, 1989. - 149 с. 
 24. Соціальна педагогіка / за ред. А.Й. Капської. - К.: Лібра, 2000. – 434 с.
 25. Соціальна педагогіка. Частина 1. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій / Укл. А.О.Малько. - Харків: ХДІК, 1998. - 249 с.
 26. Соціально-педагогічна роль класного керівника в умовах гуманізації загальноосвітньої школи: Збірник наукови-методичних статей. - К.: КНЕУ, 1992. - 99 с. 
 27. Сущенко Т. Позашкільна педагогіка. - К.: Знання, 1998.
 28. Торохтий В.С. Основы психолого-педагогического обеспечения социальной работы с семьей: Учеб. пособие для студентов социал. фак. и вузов / Моск. гос. социал. ун-т и др. - М., 2000.
 29. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. – К.: ЦНЛ, 2003. – 134 с.
 30. Соціальна робота / за ред. проф. А.Й. Капської. – К.: ЦНЛ, 2004. – 352 с.
 31. Тюптя Л.І., Іванова Т.І. Соціальна робота: теорія і практика. – К., 2005.
 32. Сорошинська В. Є. Організація роботи соціального педагога. – К.: Кандар, 2005. – 198 с.
2530
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).