Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Значення та зміст контролю виховного процесу в ДНЗ

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичне обгрунтування місця і значення педа-гогічного контролю в ДНЗ
1.1. Контрольна функція як невід'ємна частина управлінської діяльності керівника ДНЗ
1.2. Якість і ефективність контролю, його забезпечення
1.3. Методи проведення педагогічного контролю
2. Аналіз видів контролю педагогічного процесу в ДНЗ
2.1. Оперативний контроль
2.2. Тематичний і підсумковий контроль
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Однією з функцій керівника і старшого вихователя дошкільної освітньої установи є здійснення контролю й аналізу виховно-освітньої роботи з дітьми. З контролю починається управлінський цикл, щоб визначити стан роботи й намітити завдання на майбутнє. Завдання реалізуються через систему заходів, а потім необхідно знову проаналізувати рівень роботи, але вже на якісно новому витку діяльності дошкільної установи. 

Головним предметом зокрема тематичного контролю є визначення наявності системи занять та інших виховних заходів, спрямованих на реалізацію програми, виховання й розвиток дитини. Змістом тематичного контролю є вивчення стану виховно-освітньої роботи з дітьми по даній проблемі. Визначаючи тематику контролю, необхідно, насамперед, враховувувати основні напрямки роботи дошкільної установи в поточному навчальному році і сформулювати відповідно до цього цілі тематичних перевірок. Наприклад, якщо педагоги поставили перед собою завдання зниження захворюваності дітей шляхом впровадження здоров’язберігаючих технологій, метою тематичного контролю повинне стати виявлення результативності цієї роботи і визначення ступеня оволодіння педагогами технологією збереження здоров'я дітей.

Контроль дозволяє нагромадити дані про результати педагогічного процесу, зафіксувати відхилення від запланованих завдань, виявити наявність передового педагогічного досвіду. Іншими словами, контроль є основним джерелом інформації для ухвалення управлінського рішення. Контроль припускає виявлення відхилень фактичних результатів від намічених цілей.

Контроль завжди спрямований на реалізацію багатьох цілей за розділами роботи ДНЗ. Практика показує, що побудова системної концепції внутрішнього контролю, яка охоплює всі напрямки діяльності ДНЗ, викликає труднощів у багатьох керівників.

Об’єкт дослідження - процес педагогічного контролю у дошкільному навчальному закладі.

Предмет дослідження - зміст і засоби педагогічного контролю, його критерії та ефективність в умовах сучасного дошкільного навчального закладу.

Мета дослідження - теоретично обгрунтувати та проаналізувати зміст, засоби, методи ефективного контролю педагогічного процесу в ДНЗ.

Об’єкт, предмет і мета дослідження обумовили його основні завдання:

 • описати функцію контролю керівника ДНЗ;
 • проаналізувати якість і ефективність контролю, його забезпечення;
 • охарактеризувати методи проведення педагогічного контролю;
 • здійснити аналіз видів контролю педагогічного процесу в ДНЗ: оперативного, тематичного і підсумкового.

Методи дослідження. Для розв'язання поставлених завдань застосовувався комплекс взаємопов'язаних методів, зокрема, вивчення праць педагогів, психологів, офіційної документації, програм, підручників і методичних посібників; аналіз літератури з питань управління ДНЗ, програм навчання.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (28 найменувань) і додатків, загальний обсяг роботи складає 34 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад».
 2. Закон України «Про дошкільну освіту» № 2628-III, 11.07.2001.
 3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу».
 4. Белая К.Ю. 200 ответов на вопросы заведующей детским садом: Руководителям детских садов, методистам, воспитателям, студентам, слушателям ИПК, родителям, работникам образования. - М.: АСТ, 1997. - 394 с.
 5. Белая К.Ю. Руководство ДНЗ: контрольно-диагностическая функция. М.: Сфера, 2005. - 64 с.
 6. Бондаренко А., Поздняк Л., Шкатула В. Заведующий детским дошкольным учреждением. М.: Просвещение, 1984. - 90 с.
 7. Буряк Л. Сучасне планування освітнього процесу в дошкільному закладі. Інформаційно-методичний збірник. - Біла Церква, КОІПОПК, №4 (42) 2004. - С. 51-55. 
 8. Денякина Л.А. Новые подходы к управлению деятельности в дошкольном образовательном учреждении. - М.: Новая школа, 1997. - 48 с.
 9. Дитячий садок: управління/ Упоряд. Т.Вороніна.- К.: Ред. загальнопед. газ., 2005.- 128 с.
 10. Дошкільна освіта в Україні: Нормативно-правове регулювання / Упоряд. Л.Гураш, Т.Вороніна. - К.: Вид. дім «Шкільний світ»: Вид. Галіцина, 2006.- 120 с.
 11. Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту/ Упоряд. К.Крутій, Н.Маковецька.- Вид. 3-тє, доп.- Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2003.- 272 с.
 12. Керівництво дошкільним навчальним закладом: Інформативно-методичні матеріали на допомогу керівникові дошкільного навчального закладу/ Упор.: Н.Майор, Ю.Манилюк, М.Марусинець, О.Тимофеєва.- Тернопіль: Мандрівець, 2006.- 168 с.
 13. Книга керівника дошкільного навчального закладу: Довідково-методичне видання / Упоряд. О.А.Копейкіна: Л.В.Гураш. - Харків: Торсінг плюс, 2006. - 512 с.
 14. Колодяжная Т. П. Управление современным дошкольным образовательным учреждением. - Ростов-на-Дону: Учитель, 2002. - 128 с. 
 15. Конаржевский Ю.А. Функция педагогического анализа и ее роль в процессе управления школой. - Магнитогорск, 1976. - 52 с. 
 16. Крутій К. Планування роботи дошкільного закладу освіти: проблеми, досвід, пропозиції. - Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС Лтд”, 2001. - 176 с. 
 17. Крутій К., Маковецька Н. В. Управління дошкільним закладом освіти: організація контролю та керівництва. - Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС Лтд”, 1999. - 210 с.
 18. Методична робота в ДНЗ / Упорядник: Л.А.Швайка. - Х.: Вид. група «Основа», 2008. - 287 с.
 19. Методичний кабінет - творча лабораторія за редакцією Л.А.Грищук, М.І.Каратаєвої. - Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова. 2003. - 260 с.
 20. Методичний кабінет у дитячому садку. - К.: Шк. світ, 2008. - 128 с.
 21. Организация деятельности дошкольного образовательного учреждения / Авт.-сост. А.А.Федорова. - М.: Астрель, 2003. - 189 с. 
 22. Поздняк Л. Заведующий в системе управления // Дошкольное воспитание. - 1993. - №1. - С. 12-16.
 23. Поздняк Л.В., Лященко Н.Н. Управление дошкольным образованием. М.: Академия, 1999. - 204 с.
 24. Поздняк Л.В., Лященко Н.Н. Управление дошкольным образованием: Учебное пособие для студентов педагог. вузов.- М.: Издательский центр „Академия”, 2001.- 432 с.
 25. Третьяков П.И. и др. Адаптивное управление педагогическими системами: Учебное пособие / П.И.Третьяков, С.Н.Митин, Н.Н.Бояринцева; Под ред. П.И.Третьякова. - М.: Академия, 2003. - 368 с.
 26. Третьяков П.И., Белая К.Ю. Дошкольное образовательное учреждение: управление по результатам. М.: Новая школа, 2001. - 188 с.
 27. Управление развитием инновационных процессов в школе / Под ред. Т.Н. Шамовой, П.И. Третьякова. М.: Прометей, 1995. - 212 с.
 28. Управление развитием школы / Под ред. М.М. Поташника, В.С. Лазарева. М.: Новая школа, 1995. - 144 с.
 29. Управління навчальним закладом: Навчально-методичний посібник у двох частинах. Ч. 1. Абетка менеджера освіти / О. І. Мармаза, О. М. Касьянова, В. В. Григораш та ін. - Харьків, Веста: Видавництво “Ранок”, 2003. - 354 с.
 30. Шаповал Р.В. Специфіка функціонування сучасних дошкільних навчальних закладів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред. Єрмакова С.С. -Харків: ХДАДМ, 2007. - № 9. - С.133-135.
6697
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).