Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Значення теорії виховання В. Сухомлинського для соціально-педагогічної роботи

Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
68
Мова: 
Українська
Ціна: 
800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Соціально-педагогічна діяльність як основна складова гуманістичного виховання
1.1. Специфіка виховної роботи соціального педагога у контексті ідей В. О. Сухомлинського
1.2. Формування гуманістичної свідомості учня засобами соціально-педагогічної діяльності
1.3. Формування гуманних почуттів у дітей за В. О. Сухомлинським у процесі соціального виховання
2. Використання ідей педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у процесі соціального виховання
2.1. Аналіз соціально-культурної парадигми у світогляді В. О. Сухом-линського
2.2. Проблема морального становлення особистості у педагогічній спадщині В.Сухомлинського
2.3. Формування національної свідомості та ціннісного ставлення до природи дітей засобами казок та оповідань В.О. Сухомлинського
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Соціальна педагогіка як наука про виховання прагне зрозуміти сенс виховання, пояснити, відкрити його закономірності, і, відкривши їх, вплинути на нього в інтересах людини і суспільства. Педагогіка, маючи свій предмет вивчення, має методи, які застосовуються для вивчення явищ, що вона вивчає. Сучасна соціальна педагогіка представляє собою дуже різносторонню науку. Насамперед вона тісно пов’язана з історією педагогіки, яка вивчає питання розвитку виховання як соціального явища і історією педагогічних вчень, що показує боротьбу прогресивних сил і ідей проти сил реакцій. Існують декілька джерел сучасної педагогіки. Одним з них можна назвати народну педагогіку, яка являє собою відбиток народної мудрості виховання в усній народній творчості. Друге джерело – педагогічні теорії і вчення прогресивних педагогів минулого, які прагнули до того, щоб освіта була доступною народу, щоб виховання пробуджувало все найкраще, що є у людині. Але роки змінювалися і стало зрозуміло, що треба змінювати і саму педагогіку.

Початок XX-го століття дав сильний поштовх розвитку творчого задуму педагогів, який був напрямлений на створення нової школи і системи виховання. Йшли пошуки типу та структури єдиної трудової школи, напружена робота велася в області визначення норм освіти для нової школи, пошуку нових організаційних форм та методів навчання. В ході цих задач складалася і оформлювалася нова педагогіка, яка відбивала особливості формування особистості людини в умовах існуючого суспільства.

Значну роль у розвитку сучасної педагогіки та розв’язанні практичних задач виховання відіграв талановитий педагог нашої країни Василь Олександрович Сухомлинський, який беззмінно, протягом більш як чверті століття, керував Павлиською середньою школою. Саме його системі навчання, а зокрема вихованню гуманних почуттів у дітей і присвячена тема роботи “Значення теорії виховання В. Сухомлинського» для соціально-педагогічної роботи. Актуальність цієї проблеми пояснюється насамперед тим, що сьогодні, на межі століть, перед сучасною школою знову стоїть питання реформування системи освіти, вибір між європейською і національною педагогічною школою, і ідеї видатного педагога є тим грунтом, на якому повинне будуватися майбутнє навчання. 

Об’єктом дослідження у роботі виступає гуманістичне виховання школярів як основа соціальної роботи з дітьми.

Предмет дослідження – розробка методики формування гуманних почуттів у дітей за вченням В. О. Сухомлинського.

Мета роботи – вивчити і проаналізувати основні напрямки роботи В. О. Сухомлинського щодо гуманістичного виховання учнів і узагальнити цей досвід з точки зору використання у сучасній соціально-педагогічній практиці, розробивши і апробувавши методику виховання розуміння дітьми гуманістичних цінностей. 

Відповідно до мети роботи визначено її наступні завдання:

 • з’ясувати специфіку виховної роботи соціального педагога у контексті ідей В. О. Сухомлинського;
 • визначити напрямки формування гуманістичної свідомості учня засобами соціально-педагогічної діяльності;
 • проаналізувати особливості формування гуманних почуттів у дітей за В. О. Сухомлинським;
 • дослідити напрями використання ідей педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у процесі соціального виховання.

Методи дослідження. З метою реалізації поставлених у роботі завдань нами використовувалися такі методи, як аналіз літературних і методичних джерел, робота з першоджерелами, узагальнення вивчених даних, методи констатуючого і коригуючого експериментів, методи оцінки і аналізу результатів дослідження.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури (55 найменувань) і додатків, обсяг роботи складає 68 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абаїмов В. Спадщина В.О.Сухомлинського:проблеми гуманізації історичної освіти в Україні // Історія в школі. - 1997. - № 12. – С.45-48.
 2. Антонець М. Гуманізм педагогічних нововведень В.О.Сухомлинського // Початкова школа. -1997. -№ 9. – С.5-9.
 3. Антонець М. Найголовніше у педагогічній практиці – знати дитину: До 85-річчя В.О. Сухомлинського // Педагогічна газета. – 2003. - №7 (липень). – С.6.
 4. Антонець М. Погляди В.О.Сухомлинського на процес шкільного виховання // Рідна школа. - 2002. - № 5. – С. 9.
 5. Антонець М. Шкільний урок в аналізі В.О.Сухомлинського // Рідна школа. – 2003. - №4. – С.3-5.
 6. Ахияров К. Труд в системе воспитания В.А. Сухомлинского // Дополнительное образование. – 2003. - №9. – С.61-64.
 7. Басиладзе Н. В.О.Сухомлинський про підходи до виховання учнів // Рідна школа. - 2003. - №12, грудень. – С.21-24.
 8. Басіладзе Н. В.О. Сухомлинський про підходи до виховання учнів // Рідна школа. – 2003. - №12. – С.34-35.
 9. Батьківська педагогіка та проблеми сімейного виховання у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського // Освіта. – 2003. - №33 (16-23 липня). – С.7.
 10. Бивлюк М. Прихована програма школи В. Сухомлинського: Нетрадиційний погляд // Шкільний світ. – 2003. - №41. – С.3-7.
 11. Благікін М.Т.Благікін М.Т. В.О.Сухомлинський про виховання у дітей доброти і милосердя // Педагогічні обрії. - 1999. - №5. – С.8-9.
 12. Бондар Л.С. Гуманістичне виховання школярів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського: До 85-річчя з дня народженння В.О.Сухомлинського // Педагогіка і психологія. - 2004. - №2. – С. 11-12.
 13. Боришевський М.Й. Гуманізм педагогічної системи В.О.Сухомлинського //Початкова школа. – 1995. - № 10 –11.
 14. Василь Сухомлинський і гуманістична педагогіка української народної школи/ М.Я.Антонець // Педагогіка і психологія. - 1997. - №2.  – С.51-52.
 15. Вітвицька С.С. Культура вчителя в системі педагогічних поглядів В.О. Сухомлинського // Педагогіка і психологія. – 2003. - №2. – С.24-30.
 16. Волошина В.Я. Гуманістична сутність дидактики В.О.Сухомлинського // Педагогіка і психологія. - 1998. - № 3. – С.18-19.
 17. Гергуль С. Психолого-педагогічні особливості самоосвітньої діяльності вчителя в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського // Початкова школа. – 2003. - №11. – С.40-42.
 18. Головко М. Педагогічна система В.О.Сухомлинського - дитина як унікальна особистість // Фізика та астрономія в школі. - 2004. - №1. – С. 14.
 19. Губенко Г. Використання спадщини В.О. Сухомлинського на уроках зарубіжної літератури // Все для вчителя. – 2003. - №27. – С.29-30.
 20. Дзюба Т.М. Актуальність поглядів В. О. Сухомлинського на проблему вирішення конфліктів у практиці загальноосвітньої школи // Управління школою. – 2003. - №10. – С.13-15.
 21. Європейська педагогіка і Василь Сухомлинський як сучасний педагог-гуманіст: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю від дня народження видатного українського педагога/ Відп. ред. О.В.Сухомлинська; АПН України; М-во освіти України; Міжнарод. т-во послідовників Василя Сухомлинського. - К., 1993. – 214 с.
 22. Ідеї В.Сухомлинського і сучасна школа / Упр. освіти Кіровоград. міськвиконкому, Кіровоград. загальноосвітня шк. № 33; Укл. О.Жосан. -Кіровоград: Земська школа, 1998. – 196 с.
 23. Ільєнко Н., Трегубова Л. Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в позашкільній роботі еколого-натуралістичного спрямування // Рідна школа. – 2003. - №8. – С.28-30.
 24. Ісупов В. Гуманізація навчально-виховного процесу на основі впровадження педагогічних ідей А.С.Макаренко та В.О.Сухомлинського // Освітянське слово. - 1998. - травень. – С. 17.20.
 25. Калмиков Г.В. Педагогіку гуманізму В.О. Сухомлинського - в життя // Рідна школа. - 2002. - липень. – С. 21-24.
 26. Кизлюк В., Пащенко М. Людину можна виховати тільки добром…: Гуманістичні ідеї В.О. Сухомлинського у навчанні й вихованні // Шкільний світ. – 2003. - №35-36. – С.2.
 27. Кловак Г. Педагогічне дослідження як важлива складова діяльності вчителя у творчій спадщині В.О. Сухомлинського // Початкова школа. – 2003. - №6. – С.52-55.
 28. Копієвська Л. В.О. Сухомлинський про виховання моральної краси // Дошкільне виховання. – 2003. - №9. – С.5-6.
 29. Корнєєва Н. Перші цеглинки особистості: Виховання дітей у дошкільному закладі за В.О. Сухомлинським // Освіта. – 2003. - №45. – С.5.
 30. Лавроненко О. Гуманізм як домінанта виховної системи Василя Сухомлинського // Рідна школа. - 2005. - №1. – C.18-22.
 31. Литвиненко О. Ідеї етнопедагогіки у творчій спадщині В.О.Сухомлинського: Урок // Все для вчителя. – 2003. - №27. – С.37-39.
 32. Литвиненко О. Матір. Вітчизна. Книга. Хліб : Конспект уроку “Ідеї етнопедагогіки у творчій спадщині Василя Сухомлинського»// Укр. мова й л-ра в середніх шк., гімназіях. – 2003. - №5. – С.7-11.
 33. Литвиненко С. Актуалізація ідей В.О. Сухомлинського у підготовці майбутніх учителів початкових класів // Початкова школа. – 2003. - №9. – С.14-18.
 34. Мазур П. Уроки Сухомлинського // Освіта. – 2003. - №45 (1-8 жовтня). – С.4.
 35. Матюша І. Вклад В.О.Сухомлинського в становлення гуманістичної педагогіки // Педагогічні обрії. - 1999. - №5. – C.34-36.
 36. Міхелі С. Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського як концептуальна основа особистісно орієнтованого підходу // Початкова школа. – 2003. - №9. – С.5-11.
 37. Ніколаєнко С. Трансформація педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в законодавстві про освіту // Рідна школа. – 2003. - №12. – С.3-5.
 38. Омельчук В. Психологічні аспекти педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського // Початкова школа. - 2004. - № 11. – С.14.
 39. Постельняк А. І.Постельняк А. І. В.О.Сухомлинський: діалог із сучасністю : Методичні рекомендації з питань вивчення і творчого використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського/ А. І. Постельняк; Упр. освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, Обл. ін-т післядипломної пед. освіти. -Кіровоград, 2003. – 234 с.
 40. Рідченко А. Уроки школи Сухомлинського // Освіта. – 2003. - №42(10-17 вересня) – С.4.
 41. Розенберг А.Я. Педагогіка Василя Сухомлинського як цілісна виховна система // Педагогіка і психологія. – 2003. - №2. – С.11-19.
 42. Савка В.В. Матеріали для вчителя по вихованню дітей в позаурочний час на основі творів В.О. Сухомлинського // Все для вчителя. – 2003. - №3. – С.21-23.
 43. Савлук Г. І вічне, і нове…: Гуманістичні ідеї Василя Сухомлинського у практиці роботи вчителя // Краєзнавство. Географія. Туризм. -–2003. - №41. – С.1-4.
 44. Савченко О. Гуманізм педагогіки Василя Сухомлинського // Освіта України. – 2003. - №62-63 (19 серпня). – С.5.
 45. Семез А. В.О. Сухомлинський про роль учителя у вихованні моральних цінностей учнів // Початкова школа. – 2003. - №9. – С.18-21.
 46. Семез А. В.О.Сухомлинський про роль учителя у виховання моральних цінностей учнів // Початкова школа. - 2003. - №9. – С.32-33.
 47. Слісаренко С. Світова педагогічна думка до невичерпних джерел гуманістичної педагогіки В.О.Сухомлинського // Відродження. -1997. -№ 3. – С.11-12.
 48. Стадна Л. Краса - це глибоко людське: (Урок за біографією В.О.Сухомлинського) // Все для вчителя. – 2003. - №27. – С.40-43.
 49. Станко О. Формування мовної культури та моральне виховання учнів на основі спадщини Василя Сухомлинського // Укр. мова і л-ра в школі. – 2003. - №3. – С.61-62.
 50. Сухомлинський В. Немає й бути не може абстрактного учня // Сільська школа України. – 2003. - №31. – С.7.
 51. Сухомлинський В. Школа сердечності // Сільська школа України. – 2003. - №22-23. – С.1.
 52. Сухомлинський В.О. Афоризми. 14 законів дружби // Дивослово. – 2003. - №9. – С.27-28.
 53. Сухомлинський, Василь. Вибрані твори : В 5 т./ Василь Сухомлинський; Редкол.: І.О. Дзеверін (гол.), М.М. Грищенко та ін.. -К. : Рад. школа, 1976. – 312 с.
 54. Хайруліна В. Творчий спадок Василя Сухомлинського - джерело духовності: (Павлиська СШ // Освіта України. - 2000. - 27 вересня. – С.16.
 55. Шаров І. І. Філософія серця, або гуманізм Василя Сухомлинського // Степовий край. - 2003. - 16 вересня. – С.17-19.
2800
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).