Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Зобов’язальне право та зобов’язання. Цивільно-правовий договір

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Поняття зобов’язального права
 2. Поняття та види зобов’язань
 3. Цивільно-правовий договір
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Зобов’язання з часів римських юристів і донаших днів завдяки своєму значенню в регулюванні цивільних майнових відносин завжди було предметом пильної уваги не лише законодавця, але й представників науки цивільного права. Здійснено чимало наукових досліджень, присвячених окремим аспектам зобов’язального права, видано фундаментальні праці, проте низка питань сучасного зобов’язального права, які не отримали глибокого теоретичного вивчення й аналізу, ставлять відповідні завдання перед наукою цивільного права.

Проблема класифікації цивільних правовідносин, під якими маються на увазі цивільні відносини, врегульовані нормами цивільногозаконодавства, має не лише теоретичний, але й практичний інтерес. Це пов’язано з тим, що цивільне законодавство, як і інші галузі національного права, не є однорідним нормативним масивом, який зумовлює необхідність встановлення видових особливостей правовідносин, які виникають у процесі реалізації відповідних норм. Найкращим засобом досягнення зазначеної мети є класифікації цивільних правовідносин, для чого можуть бути використані різноманітні критерії.

Системно-структурна побудова норм зобов’язального права, як інституту цивільного права, дає підстави поділяти його на три частини: загальні положення про зобов’язання, загальні положення про договір та окремі види зобов’язань, що, у свою чергу, охоплюють низку тісно пов’язаних між собою субінститутів, виділення яких сьогодні має відповідати структурі й змісту Цивільного кодексу України.

На сьогодні панівним є цивільно-правовий підхід до розуміння зобов’язальних правовідносин. Відтак в будь-якому зобов’язанні виділяють характерні ознаки, зокрема: майновий характер, протиставлення управленій особі (кредитору) конкретної зобов’язаної особи (осіб), закріплення (опосередкування), переміщення майна, майнових благ, активний характер поведінки зобов’язаних осіб, зумовлення змісту і характеру суб’єктивних прав підставами виникнення та видом зобов’язання. 

Стан дослідження проблеми. У юридичній науковій літературі неодно-разово піднімалось питання про поняття та сутність категорій зобов’язання, які знайшли відображення у працях таких вчених теоретиків, як Н. Ю. Голубєва, В. А. Кройтора, Є. О. Харитонова та інших. Проблематиці зобов’язання у формі цивільно-правового договору займалися Т. В. Боднар, І. В. Жилінкова, О. Михалюк, А. Г. Ярема та інші.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення цивільних зобов’язань. 

Предмет дослідження – сукупність норм цивільного законодавства України, що визначають поняття, сутність та умови виникнення зобов’язань. 

Мета роботи – вивчення і аналіз сутності зобов’язань та підстав виникнення, характеристика цивільно-правового договору. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • уточнити підходи до поняття зобов’язального права;
 • визначити поняття та види зобов’язань;
 • охарактеризувати поняття і особливості цивільно-правового дого-вору.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять дві групи методів: загальнонаукові (історичний, системний, аналізу та синтезу) та спеціальні (формально-логічний, порівняльно-правовий).

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 33 сторінки. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 27.09.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/435-15
 3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV, редакція від 04.06.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
 4. Баранова Л. М. Цивільне право: підручник: у 2 т. Т. 2 / Л. М. Баранова, А. Г. Бірюкова, В. І. Борисова, М. В. Домашенко, І. В. Жилінкова. - Х.: Право, 2014. - 815 c.
 5. Білоусов Ю. В. Цивільний процес України: підручник / Ю. В. Білоусов, 
 6. Й. Г. Богдан, Н. Л. Бондаренко-Зелінська, О. В. Гетманцев, Д. Г. Глушкова; ред.: М. М. Ясинок. - К.: Прав. єдність: Алерта, 2014. - 743 c.
 7. Боднар Т. В. Цивільне право України. Особлива частина: підручник / Т. В. Боднар, С. М. Бервено, І. А. Безклубий, Т. П. Базова, В. А. Васильєва; ред.: О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, Р. А. Майданик; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шев-ченка. - 3-тє вид., переробл. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 1173 c.
 8. Братель О. Г. Цивільне право України: посібник / О. Г. Братель, С. А. Пи-липенко. - К.: ФОП Ліпкан, 2010. - 254 c.
 9. Голубєва Н. Ю. Зобов’язальне право України (елементарний курс): навч. посіб. / Н. Ю. Голубєва, В. І. Дрішлюк, А. І. Дрішлюк, В. Й. Кісель, В. А. Кройтор, О. О. Кулініч, Л. Г. Лічман, В. П. Маковій, А. В. Маєвська, О. М. Нечипуренко; ред.: С. В. Резніченко; ОДУВС. - О., 2010. - 324 c.
 10. Голубєва Н. Ю. Зобов’язання у цивільному праві України: методологічні засади правового регулювання: монографія / Н. Ю. Голубєва; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - О.: Фенікс, 2013. - 639 c.
 11. Жилінкова І. В. Комплексні цивільні правовідносини: поняття, структура, ознаки / І. В. Жилінкова // Право України. - 2010. - N 12. - С. 11-17.
 12. Забарський В. В. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: станом на 1 трав. 2012 р. / В. В. Забарський, В. В. Богатир, М. Г. Очкольда, В. В. Василик, А. О. Огренчук; ред.: В. В. Богатир. - К.: Центр учб. л-ри, 2012. - 1024 c.
 13. Кройтор В. А. Цивільне право України: навч. посіб.: у 2 ч. Ч. 2 / ред.: В. А. Кройтор, Ю. І. Чалий; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2010. - 342 c.
 14. Кузнєцова Н. С. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. Т. 2 / Н. С. Кузнєцова, О. О. Кот, Т. В. Боднар, С. І. Шимон, О. О. Отраднова, С. М. Бервено, І. С. Канзафарова, М. В. Харенко, І. О. Дзера, С. В. Нижний; ред.: В. В. Луць. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 1056 c. 
 15. Михалюк О.  Правова природа виконання зобов’язання третьою особою у договорах про надання послуг / О. Михалюк // Підприємництво, господарство і право: науково-практичний господарсько-правовий журнал. - 2012/1. - № 4. - С. 24-27.
 16. Харитонов Є. О. Цивільне законодавство України: навч. посіб. / Є. О. Харитонов, Т. С. Ківалова, О. С. Кізлова, О. І. Харитонова, Н. Ю. Голубєва; ред.: Є. О. Харитонов, К. Г. Некіт; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - Одеса: Юрид. літ., 2013. - 388 c.
 17. Харитонов Є. О. Цивільні правовідносини: монографія / Є. О. Харитонов, 
 18. О. І. Харитонова. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - О.: Фенікс, 2011. - 456 c.
 19. Ярема А. Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: в 4 т. Т. 4. Методологія тлумачення нормативно-правових актів / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань, І. Л. Самсін, О. Є. Сонін; Акад. Суддів України. - К.: Юрид. Кн.; Севастополь: Ін-т юрид. Дослідж., 2010. - 847 с.
5671
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).