Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Зовнішньо-економічні угоди: поняття та особливості укладення

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття, класифікаційні особливості та система державного регулювання зовнішньо-економічних угод
1.1. Поняття і структура зовнішньоекономічних угод
1.2. Порядок державного регулювання зовнішньоекономічних угод
2. Аналіз змісту зовнішньоекономічних угод в умовах сучасного ринку
2.1. Класифікація умов зовнішньоекономічних угод
2.2. Регулювання умов зовнішньоекономічних угод за системою «Інкотермс»
2.3. Система митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічних угод
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Економічний розвиток України у наші дні неможливо уявити без розвитку міжнародного економічного співробітництва. Зовнішньо-економічна діяльність є однією з основних форм економічних відносин України з іноземними державами. Конституцією, Декларацією про державний суверенітет України і Законом України “Про економічну самостійність України” встановлено, що однією з основ реалізації державного суверенітету України є її самостійність при здійсненні і регулюванні зовнішньоекономічних відносин.

Участь українських підприємців в міжнародному цивільному обороті товарів та послуг вимагає постійного підтримання їх конкурентноздатності за рахунок розширення виробництва та освоєння нових ринків збуту, що, в свою чергу, вимагає залучення вільних фінансових коштів.

Відсутність у законодавстві визначення зовнішньоекономічної угоди, прий-няття Закону України “Про міжнародне приватне право”, наміри України щодо вступу до Світової Організації Торгівлі, вимагають перегляду законодавчого регулювання та традиційних підходів до визначення зовнішньоекономічної угоди обумовлюють актуальність розгляду цього питання у даному дослідженні.

Серед різноманітних механізмів залучення фінансових ресурсів, поруч із традиційними кредитами та інвестиціями, останніми роками все більшого поширення набувають альтернативні форми фінансування зовнішньоекономічної діяльності, правовою підставою яких є зовнішньоекономічні угоди.

Актуальність дослідження загальнотеоретичних питань зовнішньоекономічних угод обумовлюється обмеженістю пропозиції фінансових ресурсів на внутрішньому українському ринку, необхідністю залучення іноземного капіталу у формі комерційного фінансування до участі у підприємницькій діяльності вітчизняних юридичних та фізичних осіб.

Питання правового регулювання зовнішньоекономічних угод, зважаючи на свою актуальність, розглядалося широким загалом вчених. Зокрема, загально-правові проблеми досліжуваного питання розглянуті у працях Опришко В.Ф. [17], Кам'янської О.В. [11], Козловського В.О. [26], Лесько О.Й. [26], Анцелевич Г.О. [22], Голубєвої В.О. [22], Злуніциної Т.В. [22], Ковалевської Л.І. [22], Юлдашева О.Х. [22] Специфічним проблемам укладання зовнішньоекономічних договорів присвячені роботи Мілаша В.С. [10], Козик В.В. [12], Панкова Л.А. [12], Карп’як Я.С. [12], Григор’єва О.Ю. [12], Босака А.О. [12], Тараби Н.В. [24] та ін.

Об’єктом дослідження є комплекс суспільних відносин у сфері здійснення зовнішньоекономічної діяльності з шляхом укладення зовнішньоекономічних угод.

Предмет дослідження - теоретичні та практичні проблеми правового регулю-вання зовнішньоекономічних угод в системі українського та міжнародного права.

Метою роботи є комплексне дослідження теоретичних та практичних проблем правового регулювання зовнішньоекономічних угод, визначення ефективності їх цивільно-правового, міжнародно-правового та колізійного регулювання.

Для досягнення цієї мети було визначено наступні завдання:

 • окреслити поняття і структуру зовнішньоекономічних угод;
 • проаналізувати систему державної регулювання зовнішньо-економічних угод;
 • дослідити критерії класифікації умов зовнішньоекономічних угод;
 • визначити правові і традиційні основи регулювання умов зовнішньоекономічних угод за системою «Інкотермс»;
 • проаналізувати систему митно-тарифного регулювання зовнішньо-економічних угод.

Методи дослідження. Дослідження виконане із застосуванням загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. При дослідженні питання поняття та ознак зовнішньоекономічних угод, правової природи та поняття окремих зовнішньоекономічних угод було використано системно-структурний метод, методи аналізу, синтезу, логічний та історичний метод. Дослідження джерел правового регулювання зовнішньоекономічних угод здійснювалось із використанням формально-логічного методу та порівняльно-правового методу. 

Структура роботи обумовлена предметом та метою дослідження і відображена у вступі, двох розділах, висновках та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 40 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР, остання редакцiя вiд 30.09.2010.
 2. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" вiд 16.04.1991 № 959-XII, остання редакцiя вiд 27.07.2010.
 3. Закон України "Про міжнародне приватне право" вiд 23.06.2005 № 2709-IV, остання редакцiя вiд 16.02.2010.
 4. Господарський Кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV, поточна редакцiя вiд 13.10.2010.
 5. Митний кодекс України вiд 11.07.2002 № 92-IV, остання редакцiя вiд 17.11.2010.
 6. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV, поточна редакцiя вiд 12.10.2010.
 7. Наказ Державної митної служби України № 307 від 09.07.97 про затвердження «Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 вересня 1997 р. за № 443/2247.
 8. Баймутаров М.О. Міжнародне право.- Харків, 2001. - 672 с.
 9. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. –К.: Деміург, 2003. – 296 с.
 10. Захисні застереження в зовнішньоекономічному договорі / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2004. - 180 с.
 11. Климчук О. Особливості укладання договорів у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Юр. газета. №13 (49). - 15 липня 2005 р. – С. 9-16.
 12. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.
 13. Международное право / под ред. Ю.М. Колосова. - М. "Юридическая литература", 2000. – 720 с. 
 14. Міжнародні правила по тлумаченню термінів ІНКОТЕРМС // Збірник контрактів та нормативних актів. Інкотермс. – К.: Сплайн, 2000. – 72 с.
 15. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.
 16. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності / Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей, В.М. Пархоменко; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ІШ "Рута", 2001. - 544 с.
 17. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право. - К.: КНЕУ, 2003. - 311 с. 
 18. Організаційно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні: навч. посіб. / О.Г. Ткаченко, Т.В. Філіпенко; - Донецьк: Донец. держ. ун-т упр., 2008. - 154 с.
 19. Основи зовнішньоекономічної діяльності: метод. вказівки / Ред.: О.В. Кам'янська. К.: Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", 2009. - 96 с.
 20. Основи зовнішньоекономічної діяльності: підручник / Е.А. Зінь, Н.С. Дука. - К.: Кондор, 2009. - 432 с.
 21. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності / В.В. Сергієнко, В.О. Горєв. - Харків: Харк. нац. екон. ун-т, 2008. - 232 с.
 22. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. / Г.О. Ан-целевич, В.О. Голубєва, Т.В. Злуніцина, Л.І. Ковалевська, О.Х. Юлдашев; Ред.: О.Х. Юлдашев; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К.: МАУП, 2005. - 271 с.
 23. Правові аспекти укладання і виконання зовнішньоекономічних інвестиційних договорів / В.В. Кафарський // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2001. - Вип. 11. - С. 325-328.
 24. Тараба Н.В. Деякі питання правового регулювання зовнішньоекономічних угод з комерційним фінансуванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Випуск 55, 2003. – С. 174-176.
 25. Технологія зовнішньоекономічних операцій і міжнародні інформаційні системи: навч. посіб. / А.О. Босак, О.Ю. Григор'єв, Р.Д. Бала. - Львів: Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2009. - 180 с.
 26. Укладання зовнішньоекономічних договорів і контрактів: навч. посіб. / В.О. Козловський, О.Й. Лесько; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2009. - 166 с.
 27. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право. - К.: Атіка, 2003. - 544 с.
10428
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).