Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звернення громадян до публічної адміністрації

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи
 2. Поняття та види звернень громадян
 3. Адміністративно-правове регулювання доступу до публічної інформації
 4. Адміністративно-правове регулювання доступу до судових рішень
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Право на звернення є одним з конституційних прав громадян України. Зокрема ст. 40 Конституції України говорить: «Усі вправі направляти індивідуальні чи колективні письмові звертання або особисто звертатися в органи державної влади, органи місцевого самовря-дування та посадовим і службовим особам цих органів, що зобов'язані розглянути звертання і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом термін».

Закон України «Про звернення громадян» регулює питання практичної реалізації громадянами України, наданого ст. 40 Конституції України, права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян у відповідності їх статутом пропозиції про поліпшення їхньої діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржити дії посадових осіб, державних і суспільних органів.

Право громадян на звертання - це одне з найбільш важливих, як мені здається, політичних прав громадян. Звичайно, неважливих прав бути не може, але дане політичне право достатнє актуально сьогодні саме в нашій країні, тому що здійснення права на звернення допомагає здійсненню і захисту інших прав людини і громадянина.

Адміністративно-процедурна діяльність щодо розгляду звернень громадян місцевими органами виконавчої влади має свої особливості, пов’язані із загальною компетенцією цих органів. Так, питання, що ставляться в заявах, пропозиціях і скаргах, які направляються місцевим органам виконавчої влади, стосуються різноманітних сфер суспільного життя, а їх кількість сягає щорічно 1-1,5 млн. звернень громадян. Це дає можливість стверджувати, що розгляд звернень громадян місцевими органами виконавчої влади як один з найбільш дієвих засобів забезпечення законності, посилення захисту прав і свобод громадян, потребує детального дослідження.

Об'єкт дослідження - суспільні відносини, що виникають у зв’язку із розглядом і вирішенням звернень громадян.

Предмет дослідження - юридична природа, проблеми нормативного регулювання організації та здійснення розгляду звернень громадян органами виконавчої влади.

Мета роботи – проаналізувати стан і процедуру адміністративно-право-вого забезпечення розгляду звернень громадян до публічної адміністрації.

Методи дослідження. У роботі використовувалися загальнотеоретичні й спеціально-наукові методи пізнання, зокрема, метод системного аналізу, структурно-функціональний, порівняльно-правовий і логіко-семантичний.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, чотири розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 29 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 27.09.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/435-15
 3. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI, редакція від 09.06.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
 4. Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 № 3262-IV, Редакція від 15.06.2012 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3262-15
 5. Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 № 1789-XII, редакція від 01.12.2012 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/ laws/show/1789-12
 6. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI, редакція від 01.12.2012. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
 7. Закон України «Про інформацію» від від 02.10.1992 № 2657-XII, Редакція від 02.03.2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
 8. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI, редакція від 18.05.2013 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
 9. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР, від 04.06.2014, підстава 1261-18 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
 10. Закон України «Про уповноваженого Верховною Радою України з прав людини» від 23.12.1997 № 776/97-ВР, редакція від 30.05.2014 [Елект-ронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/776/ 97-%D0%B2%D1%80
 11. Галунько В. В. Адміністративне право України: підручник: [у 2 т.]. Т. 1. Загальне адміністративне право. Академічний курс / В. В. Галунько, 
 12. В. І. Олефір, Ю. В. Гридасов, А. А. Іванищук, С. О. Короєд; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». - Херсон, 2013. - 393 c.
 13. Дараганова Н. В. Адміністративне право України: навч. посіб. / Н. В. Дараганова; ВНЗ «Нац. акад. упр.». - К., 2013. - 271 c.
 14. Кіщак Ю. І. Конституційне забезпечення формування парадигми інституту права громадян на звернення / Ю. І. Кіщак // Вісник Академії праці і со-ціальних відносин Федерації профспілок України. Серія: Право та державне управління: Науковий збірник / Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. - Київ: Сталь, 2011. - № 3 (3)'2011. - С. 90-95.
 15. Ковальчук І. С. Організаційно-правові проблеми розгляду звернень громадян і юридичних осіб в органах прокуратури: монографія / І. С. Ковальчук; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - О.: Юрид. л-ра, 2011. - 208 c.
 16. Костюкевич О. К. Про політику держави в сфері забезпечення права на звернення / О. К. Костюкевич // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. статей за матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 29–30 травня 2009 р. / Уклад. Т. Д. Климчик. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. – С. 214–215.
 17. Костюкевич О. К. Про роботу зі зверненнями громадян в органах місцевого самоврядування / О. К. Костюкевич // Державне управління та місцеве самоврядування: тези Х Міжнар. наук. конгресу, 26 березня 2010 р. – Х.: Магістр, 2010. – 98 с.
 18. Котляревська Г. М. Конституційне право громадян на звернення до органів влади в Україні (питання теорії та практики): монографія / Г. М. Котляревська. - К.: Парламент. вид-во, 2012. - 167 c.
 19. Курс адміністративного права України: підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, О. Є. Користін, О. К. Волох; ред.: В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух; Нац. акад. внутр. справ. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 869 c.
 20. Малиновський В. Я. Державне управління / Малиновський В. Я. - К.: Атіка, 2009. - 608 с.
 21. Міняйло М.П. Практика розгляду звернень громадян судовою системою України / М.П. Міняйло, І.М. Коропатнік // Збірн. матер. Всеукраїн. наук.-практ. конф. «Наукові обрії – 2010». www.svitnauki.com – НУК. – Миколаїв, 2010. – №1. – С. 48-52.
 22. Мостовой О. А. Деякі теоретичні питання щодо адміністративно-правових засад провадження за зверненнями громадян до органів виконавчої влади України / О. А. Мостовой // Матеріали всеукраїнської заочної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених: «Право ХХІ століття: виклики та проблеми» Збірник. – Ужгород, 2010. – С. 205-207.
 23. Романів Н. І. Адміністративне право. Загальна частина: навч. посіб. у схемах, табл. та комент. / Н. І. Романів, К. М. Костовська, Ю. С. Назар; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л.: Світ, 2012. - 127 c.
 24. Соболь В. А. Звернення громадян як механізм взаємодії держави та сус-пільства: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В. А. Соболь; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2014. - 20 c.
 25. Шевченко Є. О. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про звернення громадян: монографія / Є. О. Шевченко. - Х.: Фоліо, 2009. - 181 c.
 26. Шопіна І. М. Проблеми адміністративно-правового регулювання доступу до публічної інформації в органах внутрішніх справ України / І. М. Шопіна // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 847-851.
 27. Яценко В. С. Поняття, сутність та види звернень громадян до органів прокуратури України / В. С. Яценко // Європейські перспективи. – 2011. – № 3. – С. 57-63.
5505
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).