Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт про практику службовця в Управлінні державної служби Головдержслужби України у Волинській області

Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Міністерство освіти і науки України

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Кафедра політології та державного управління

ЗВІТ ПРО ПРАКТИКУ СЛУЖБОВЦЯ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Луцьк 2015 

 

ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Теоретична частина практики

Розділ ІІ. Практична частина практики

Розділ ІІІ. Оцінка набутого досвіду та пропозиції

 

ВСТУП

 

В період з 12 лютого по 10 березня 2015 року я проходив практику службовця в Управління державної служби Головдержслужби України у Волинській області (далі – Управління).

Метою практики державного службовця була безпосередня участь у діяльності Управління, виконання конкретних завдань від керівника та спеціалістів, а також участь у підготовці нормативних документів.

Перед початком практики переді мною були поставлені такі завдання:

– ознайомитися з положеннями Законів України «Про державну службу», «Про запобігання та протидії корупції», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

–вивчити основні напрями діяльності Управління;

– засвоїти принципи, що лежать в основі управлінської діяльності, маючи змогу порівнювати свої теоретичні знання і щоденну практику на робочому місці;

– набути реального досвіду роботи з персоналом;

– виявити необхідні державному службовцеві якості (пунктуальність, ініціативність, уміння формулювати та висловлювати власні думки, ефективно виконувати покладені керівництвом доручення).

Звіт практики службовця складається з двох частин: теоретичної, де зазначаються основні відомості про місце проходження практики та практичної, де йдеться про види роботи, виконані за період практики.

 

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ПРАКТИКИ

 

1. Управління державної служби Голодержслуби у Волинській облаті є територіальним органом, підзвітним та підконтрольним Головдержслужбі. 

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Національне агентство України з питань державної служби, його наказами та цим положенням. 

3. Основними завданнями Управління є: 

участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері державної служби в області; 

забезпечення дотримання державними органами вимог 

законодавства з питань державної служби, запобігання та протидії 

корупції, а також єдиних вимог щодо професійної відповідності 

кандидатів на зайняття вакантної посади державного службовця;

координація здійснення підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування.

 4. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 

 1) вносить в межах своїх повноважень Нацдержслужбі 

пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування; 

 2) здійснює контроль за дотриманням визначених законодавством 

умов реалізації громадянами права на державну службу; 

 3) надає роз'яснення щодо застосування законодавства з питань 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; 

 4) проводить у межах своїх повноважень перевірку дотримання 

державними органами вимог законодавства з питань державної служби, 

запобігання та протидії корупції, інформує про її результати 

Нацдержслужбу, бере участь у здійсненні заходів щодо запобігання 

проявам корупції серед державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування; 

5) вносить в установленому порядку пропозиції керівникам 

державних органів щодо скасування рішень з питань державної 

служби, прийнятих усупереч законодавству, а також щодо усунення 

виявлених недоліків та притягнення до відповідальності винних 

державних службовців; 

 6) за рішенням Голови Нацдержслужби бере участь у 

проведенні службових розслідувань стосовно державних службовців;

7) здійснює контроль за порядком ведення та зберігання 

особових справ державних службовців, формуванням і використанням 

кадрового резерву, проведенням конкурсного добору на зайняття 

посад державних службовців, атестації та щорічної оцінки виконання 

ними своїх обов'язків, узагальнює їх результати та подає 

відповідну інформацію Нацдержслужбі; 

8) здійснює консультаційне і методичне забезпечення з питань 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; 

9) організовує проведення функціонального обстеження 

місцевих органів виконавчої влади та вносить за його результатами 

Нацдержслужбі пропозиції щодо упорядкування їх функцій та 

удосконалення структури, надає методично-консультаційну допомогу в 

проведенні такого обстеження територіальним органам центральних 

органів виконавчої влади; 

10) бере участь у межах своїх повноважень у реалізації 

проектів і виконанні програм у сфері вдосконалення державного 

управління та державної служби, зокрема міжнародних, а також 

програм залучення міжнародної технічної допомоги;

11) аналізує та узагальнює інформацію про потреби у 

підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема у 

сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, запобігання 

проявам корупції, бере участь у формуванні державного замовлення 

на професійне навчання зазначених осіб, вносить відповідні 

пропозиції Нацдержслужбі; 

12) координує в межах своїх повноважень організацію 

професійного навчання державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування в центрах перепідготовки і підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування; 

13) надає методично-консультаційну допомогу кадровим службам 

державних органів та органів місцевого самоврядування в 

організації ведення обліку та моніторингу працевлаштування 

випускників, які навчалися за державним замовленням за 

спеціальностями галузі знань "Державне управління"; 

 

РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ПРАКТИКИ

 

Після проведеного інструктажу керівником практики від факультету, я був направлений Управління.

Практика розпочалась із ознайомлення з нормативно-правовою базою у сфері державної служби: Конституція України, ЗУ «Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про політичні партії в Україні», «Про інформацію», «Про очищення влади». Керівник практики від бази практики, Некрасова Н.О. – заступник начальника Управління, особисто провела мені інструктаж з техніки безпеки, а також дала настановчі поради щодо роботи та проходження практики у відділах та структурних підрозділах апарату ОДА. Для ефективнішого проходження практики керівником практики був розроблений індивідуальний план, за яким я повинна була здійснювати повний обсяг покладених на мене завдань.

Перший тиждень практики носив ознайомчий характер, а тому я мав можливість ознайомитися з організацією та порядком діяльності Управління, регламентом його роботи та документами, якими керуються у своїй діяльності державні службовці. Окремо я ознайомився з посадовими інструкціями працівників Управління.

На другому тижні проходження практики службовця я отримав можливість брати участь в опрацюванні звернень громадян. Ознайомився з веденням електронного документообігу в Управлінні.

На останньому тижні практики я брав участь у підготовці нормативних актів. Наприкінці практики я уже самостійно міг виконувати ті завдання, які переді мною ставила мій керівник практики.

 Отже, виконуючи тимчасово покладені на мене доручення, я поглибив власні теоретичні знання з фахових дисциплін шляхом застосування їх у практичній діяльності. Мною була виконана поставлена мета виробничої практики, а саме: набуття практичного досвіду реалізації законів України, підзаконних актів; застосування різних методів і прийомів у діяльності Управління.

Практика була дуже цікавою. Дуже сподобалось гарне ставлення працівників Управління до мене. Працівники регулярно надавали консультації, давали щоденні поради, ділилися власним досвідом.

 

ІІІ. ОЦІНКА НАБУТОГО ДОСВІДУ І ПРОПОЗИЦІЇ

 

Отже, за час проходження практики службовця, мені вдалося досягнути поставлених цілей і завдань, оскільки брала безпосередню участь у діяльності Управління, виконував конкретні завдання від керівника та спеціалістів, а також брала участь у підготовці нормативних документів. Зокрема, мені вдалося підвищити свій освітній та професійний рівень, застосувати усі свої вміння та навики, котрі були здобуті в університеті під час набуття теоретичних знань.

Також я виконав поставлені переді мною завдання:

– ознайомився з положеннями Законів України «Про засади та запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про місцеві державні адміністрації», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян»;

– засвоїв принципи, що лежать в основі діяльності державного службовця, маючи змогу порівнювати свої теоретичні знання і щоденну практику на робочому місці;

– набув реального досвіду роботи з персоналом;

– виявив необхідні державному службовцеві якості (пунктуальність, ініціативність, уміння формулювати та висловлювати власні думки, ефективно виконувати покладені керівництвом доручення;

 – проаналізував та узагальнив практику застосування законодавства, що регулює діяльність органу, в якому я проходила практику;

 – детально ознайомився з роботою працівників Управління;

 – виявив та узагальнив основні проблеми, що виникають у процесі застосування законодавства.

Практика державного службовця є необхідною складовою для набуття студентом-політологом практичного досвіду у сфері державного управління, з метою застосування своїх теоретичних знань на практиці та втілення усіх своїх пропозицій та задумів у роботу відповідного органу публічної влади.

 

Фото Капча