Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт з практики на фермерському господарстві «Дукат»

Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Розділ 1. Ознайомлення з підприємством та організацією бухгалтерського обліку на підприємстві
1.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
1.2 Оцінка фінансового стану підприємства
1.3 Облікова політика підприємства
Розділ 2. Організація обліку у виробничих підрозділах підприємства
2.1 Облік необоротних активів та фінансових інвестицій
2.2 Облік виробничих запасів
2.3 Облік грошових коштів
2.4 Облік розрахунків з оплати праці
2.5 Облік дебіторської заборгованості та зобов’язань
2.6 Облік витрат на виробництво
2.7 Облік випуску готової продукції та її збуту
2.8 Облік доходів і фінансових результатів діяльності
2.9 Облік власного капіталу та забезпечення майбутніх витрат та платежів
2.10 Фінансова звітність підприємства
Висновки
Список використаної літератури
 
1. Ознайомлення з підприємством та організацією бухгалтерського обліку на підприємстві
 
1.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
 
Досліджувальне фермерське господарство «Дукат» створене і діє у відповідності до Закону України «Про фермерські господарства», Цивільного і Господарського кодексів, Статуту господарства, Законодавства про землю.  Фермерське господарство «Дукат» створене 9 вересня 2011 року. Засновником є Полiтаєв Олександр Володимирович.  Мiсцезнаходження: Кiровоградська область, Новгоролкiвський район село Просторе, вул. Степова 1.
Господарство працює на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування і самоврядування. Держава, її органи, засновник не несуть відповідальності за зобов'язаннями господарства. Воно відповідає за зобов'язаннями держави, її органів, засновника, а також інших підприємств, організацій, установ. Засноване з метою насичення ринку продукцією, товарами, послугами, розвитку торгово-економічного співробітництва з юридичними та фізичнми особами, здійснення економічної діяльності, використання прогресивного обладнання, технологій та кращого досвіду управління, залучення додаткових матеріальних та фінансових ресурсів, а також отримання прибутку й задоволення економічних і соціальних інтересів засновника та членів трудового колективу.  Згідно Статуту підприємства (Додаток1) головною метою діяльності Господарства//є//отримання//прибутку//шляхом//виробництва.. продукції сільського господарства, її переробки, реалізація та здійснення інших видів діяльності.  Основні предмети дiяльностi :
-веденння товарного сiлъськогосподарського виробництва;
-вирощування зернових, технічних культур; -виробництво, переробка, заготівля сiльськогосподарської продукції, як на промисловому piвнi, так i в населення за готiвку;
-iншi види дiяльностi, що не забороненi чинним законодавством.
Господарство має право здiйснювати будь – якi види дiялъностi, якt не забороненi чинним законодавством Украiни. Види дiяльностi, що потребують сгiецiальних дозволiв (лiцензiй) Господарство може здiйснювати тiльки пiсля отримання таких дозволiв (лiцензiй).
Господарство зобов'язане:
-забезпечувати використання земелъних дiлянок за ix цiльовим призначенням;  -одержуватися вимог законодавства про охорону довкiлля;  -сплачувати податки та збори;
-не порушувати прав власникiв сумiжних земельних дiлянок та землекористyвачiв;
-не допускати зниження родючостi грунтiв та зберiгати iншi кориснi астивостi землi;
-дотримуватися санiтарних, екологiчних та iнших вимог пролукцiї;
-дотримуватися правил добросусiдства та встановлених обмежень використаннi земель
 
1.2 Оцінка фінансового стану підприємства
 
Таблиця 1.1
Основні економічні показники діяльності ФГ “Дукат»
Показники2013 рік2014 рікВідхилення
1. Площа сільськогосподарських угідь, га 34, 1 34, 1-
2. Середньорічна чисельність персоналу, чол3232-
3. Валова продукція, тис. грн. 1749, 01228, 0521, 0
4. Товарна продукція, тис. грн. 1547, 01217, 0330, 0
5. Прибуток, тис. грн. 2, 888, 685, 8
6. Рівень рентабельності, % 118, 8116, 72, 1
7. Вартість основних виробничих фондів, тис. грн. 59, 075, 916, 9
8. Фондовіддача, тис. грн. 1, 181, 162, 0
9. Річний фонд оплати праці, тис. грн. 69, 555, 114, 4
10. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, тис грн. 2, 0502, 1340, 790
 
Діяльність підприємства є економічно доцільною. Стан підприємства не стабільний. В 2013 році фінансовим результатом був прибуток у розмірі 2, 8 тис. грн., а в 2014 прибуток становив 88, 6 тис. грн. Також можна відмитити зміну фондовіддачі на 2 тис. грн.
Фінансовий стан підприємства ФГ»Дукат» залежить від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності спрямована на забезпечення планомірного постачання і витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і залученого капіталу і найбільш ефективного його використання. Головна мета фінансової діяльності – вирішити, де, коли і як використовувати фінансові ресурси для ефективного розвитку виробництва і отримання максимуму прибутку. Фінансовий стан характеризується забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціювання підприємства, доцільністю їх розміщення за ефективність використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.
Головна мета аналізу – своєчасно виявляти і ліквідувати недоліки в фінансовій діяльності і знаходити резерви покращення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.
 
1.3 Облікова політика підприємства
 
Облікова політика ФГ «Дукат» сформована згідно «Наказу про облікову політику», яким визначено єдині організаційні і методичні підходи до бухгалтерського обліку, розподіл відповідальності та обов’язків з організації та ведення бухгалтерського обліку.
Наказ про облікову політику ФГ «Дукат» (Додаток 2) розроблено відповідно до Закону України від 16. 07. 99р. №996 «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» (далі – Закон №996), Положень бухгалтерського обліку, інструкцій, методичних рекомендацій та інших документів, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності, Статуту господарства.
Метою
Фото Капча