Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Зв'язок інструментального музикування з іншими видами діяльності учнів на уроці

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Дитяче інструментальне музикування: теоретичні аспекти
1.1. Дитяче інструментальне музикування
1.2. Інструментальне виконавство та інші види діяльності на уроці музичного мистецтва
2. Взаємозв’язок інструментального виконавства з іншими видами діяльності на уроці музичного мистецтва
2.1. Взаємозв’язок інструментального виконавства з теоретичним вивченням музики
2.2. Взаємозв’язок інструментального виконавства зі співом
2.3. Взаємозв’язок інструментального виконавства з творчістю
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Музична освіта є важливою складовою загальної багаторівневої системи національної освіти. Пріоритетність діяльнісного підходу до особистісного розвитку дитини зумовлює необхідність розгляду досвіду інструментально-виконавської діяльності як ключового поняття музичного навчання й виховання. Недостатність методичного забезпечення процесу організації дитячого музичного виконавства у навчальних закладах вимагає активізації подальших наукових пошуків та розробок ефективних методик формування досвіду інструментально-виконавської діяльності у молодших школярів.

Сучасний урок музичного мистецтва в школі не повинен обмежуватися співом і слуханням творів, яке хоч і доступне кожному учневі, все ж має пасивний характер, тому не може бути основним засобом загального музичного розвитку. Творчий інстинкт проявляється у дітей завжди в безпосередньому прагненні не тільки споглядати чи механічно виконувати заплановане, але й брати активну участь у творчому самопрояві.

Саме тому широке включення інструментального виконавства до різних видів уроків музики у молодших класах набуває актуальності в системі сучасної шкільної освіти.

Мета роботи – вивчення оптимальних умов зв’язку інструментального музикування з іншими видами діяльності учнів, розробка теоретичного обґрунтування інтеграції музично-виконавської діяльності молодших школярів у різні типи уроків музики.

Відповідно до мети визначено наступні завдання: 

 • дослідити інструментальне музикування та інші види діяльності на уроках музичного мистецтва;
 • представити різні форми взаємозв’язку інструментального виконавства з іншими видами діяльності на уроці музичного мистецтва.

 

Список використаних джерел: 
 1. Азарова А. Педагогічна система Карла Орфа (До питання можливостей застосування зарубіжних методик у вітчизняному музичному вихованні) / А. Азарова //Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – К.: ДАКККіМ, 2003. – Вип.3. – С. 79-87.
 2. Асафъев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б. В. Асафъев. – Л.:Музыка, 1988. – С. 91–94.
 3. Бейдер Т. Музыка в школе / Бейдер Т., Критская Е., Левандовская Л.. – М.: Педагогика, 1995. – 246 с.
 4. Беркман Т. Л. Анализ усвоения музыкальных знаний / Т. Л. Беркман // Усвоение знаний иразвитие младших школьников; под ред. Л. В. Занкова. – М.: Просвещение, 1965. – С. 72–118.
 5. Ветлугіна Н.О. Музичний розвиток дитини / Ветлугіна Н.О. - К.: Знання, 1988. – 146 с.
 6. Гадалова І. М. Методика викладання музики у початкових класах: Навч. посібник для студентів музично-пед. спец. педвузів / Український педагогічний ун-т. - К.: ІСДО, 1994. - 272 с.
 7. Глебов О. И. О музыкальных творческих навыках у детей / О. И. Глебов // Музыкальное воспитание в школе. – 1980. – Вып. VI. – С. 16–17.
 8. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку / Н.Л. Гродзенская. – М.: Педагогика, 1989. – 276 с.
 9. Дмитриева Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе / Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. – М.: Просвещение, 1989. – 414 с.
 10. Дьяченко Н. Г. Теоретические основывоспитания и обучения в музыкальных учебных заведениях / Н. Г. Дьяченко, И.А.Котляревский, Ю. А. Полянский. – К.: Муз. Украина, 1987. – 167 с.
 11. Еманова З. Музично-виконавська діяльність: сучасні підходи // Дошкільне виховання. – 2009. – № 3. – С. 20-23.
 12. Еманова З.Г. Творчий розвиток особистості у процесі дитячого музичного виконавства // Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти: Всеукраїнська науково-практична конференція: Зб. матеріалів / Редкол.: К.І. Волинець, Г.Г. Кондратенко, Н.В. Кудикіна та ін. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2009. – С. 160-163.
 13. Завалко К. Система музичного виховання Золтана Кодая / К. Завалко. - С. 11-16
 14. Кабалевський Д. П. Як розповідати дітям про музику / Д. П. Каба-левський. - К.: Вища школа, 1981. – 60 с.
 15. Лужний В. Методика викладання музики в першому класі / В. Лужний. – К.: Вища школа, 1984. – 188 с.
 16. Масол Л. М. Музика в школі // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ;головний ред. В. Г. Кремень / Л. М. Масол. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 530-531.
 17. Навчання і виховання учнів 1 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 464 с.
 18. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 19. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 20. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 21. Печерська Е. П. Уроки музики в початкових класах: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Е. П. Печерська. - К.: Либідь, 2001. - 270 c.
 22. Поплавська Ю. О. Інтегрований підхід до викладання музичної грамоти в початковій школі / Ю. О. Поплавська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2005. - № 21. - С. 120-124.
 23. Рагозіна В. Особливості використання творчих форм роботи на уроках музичного мистецтва у початкових класах // Художня освіта і проблеми виховання молоді: Збірник наукових статей / Кол. авт.: Рудницька О. П., Уланова С. І., Ростовський О. Я. та ін. - К.: ІЗМН. - 1997. - С. 93-107. 
 24. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в основній школі: навч метод, посібник./ О. Я. Ростовський.– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 272 с.
 25. Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти: навч.-метод. посіб. / О. Я. Ростовський. - Т.: Навч. кн.-Богдан, 2011. - 639 c
 26. Сбітнєва Л. М. Методика музичного виховання: Навч.-метод. посіб. / уклад.: Л. М. Сбітнєва; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. - Луганськ: Альма-матер, 2005. - 172 c.
 27. Соломончук В. Уроки музики у програмі загальноосвітньої школи і їх значення для розвитку та виховання учнівської молоді / В. Соломончук // Освіта і упр.. - 2009. - 12, № 2. - С. 92-95.
 28. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей / Б. М. Теплов. – М.: Педагогика, 1985. – 398 с.
 29. Черкасов В. Ф. Теорія і методика музичної освіти: підручник / В. Ф. Черкасов; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. - 527 c.
 30. Шульгіна В. Д. Українська музична педагогіка: Підручник / В. Шульгіна. – К.: ДАКККіМ, 2005. – 271 с.
 31. Юник Д. Оволодіння музичним матеріалом в процесі інструментальної підготовки школярів / Д. Юник // Рідна шк.. - 2006. - № 3. - С. 55-57.
 32. Якимчук С. Н. Методика музичного виховання: Навч. посібник для студ. муз.-пед. ф-тів, вищих та серед. навч. закл. мистецтв, вчителів музики навч. закл. різного типу / С. Н. Якимчук / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Інститут мистецтв. - Рівне, 2003. - 160 с.
9053
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).