Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Адаптація українського законодавства у сфері регулювання діяльності акціонерних товариств до норм європейського права: проблемні питання

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ДО НОРМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
 
Пишнюк Д. С.
 
У статті досліджено необхідність адаптації українського законодавства у сфері регулювання діяльності акціонерних товариств до норм європейського права, проаналізовано сутність європейських стандартів, визначено основні проблеми та напрями адаптації українського законодавства у цій сфері.
Ключові слова: акціонерні товариства, європейське право, адаптація, законодавство.
В статье исследована необходимость адаптации украинского законодательства в сфере регулирования деятельности акционерных обществ к нормам европейского права, проанализированы сущность европейских стандартов, определены основные проблемы и уровень адаптации украинского законодательства в этой сфере.
Ключевые слова: акционерные общества, европейское право, адаптация, законодательство.
Pyshniuk D. S. ADAPTATION OF UKRAINIAN LEGISLATION ON REGULATION OF CORPORATIONS TO EUROPEAN LAW: PROBLEMATIC ISSUES
The main goal of this article is analyses of the need to adapt Ukrainian legislation on regulation of corporations to European law, of the essence of European standards in this area, and of the main problems and the level of adaptation of Ukrainian legislation in this area.
Key words: corporations, European Law, adaptation, legislation.
Постановка проблеми. Ратифікована 16 листопада 2014 року українським парламентом «Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» [17] (далі – «Угода про асоціацію... «) вимагає змін та реформ національного законодавства для забезпечення його відповідності вимогам ЄС. Серед них і реформування законодавства про акціонерні товариства. Відповідно до ст. 387 «Угоди про асоціацію. « [17] Україна зобов’язалася співпрацювати у сферах: а) захисту прав акціонерів, кредиторів та інших заінтересованих сторін; Ь) щодо впровадження міжнародних стандартів та права ЄС у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; с) розвитку політики корпоративного управління відповідно до міжнародних стандартів.
Відповідно до додатків 34-36 «Угоди про асоціацію... « [17] протягом строку від 2 до років має бути імплементоване законодавство ЄС щодо: 1) відомостей про акціонерні товариства, їхніх філій, та процесу розкриття таких відомостей; 2) поділу, злиття та поглинання акціонерних товариств; 3) оплати праці виконавчих директорів акціонерних товариств; вдосконалення правового регулювання діяльності наглядових директорів акціонерних товариств; створення комісій наглядових рад; 4) а також щодо інших питань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема адаптації до права ЄС у сфері регулювання акціонерних товариств в Україні у контексті євроінтеграції надзвичайно важлива та актуальна. Вона привертає увагу вітчизняних науковців, які висвітлюють її в науковій літературі. Серед них: Загребельний О. М. [2], Рєзнікова В. В., Орлова О. С. [14] та інші. Дослідження українського права у сфері регулювання акціонерних товариств здійснює багато науковців, проте в контексті гармонізації з правом ЄС коло таких науковців обмежене, тому це питання досліджувалося лише в окремих аспектах. Вищевикладене актуалізує потребу вивчення та дослідження проблеми адаптації законодавства України до права ЄС у вказаній сфері.
Мета дослідження полягає у вивченні положень українського законодавства та права ЄС у сфері регулювання діяльності акціонерних товариств для виявлення норм національного законодавства, що потребують зміни або вдосконалення; визначення можливих шляхів адаптації європейського права.
Виклад основного матеріалу. Аналіз норм законів «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» [5] та «Про акціонерні товариства» [3] дає підстави стверджувати про їх відповідність вимогам Першої директиви Ради [10] щодо розкриття інформації про акціонерні товариства. Проте в законодавстві не встановлена відповідальність за не розкриття навіть мінімуму інформації, визначеної директивою (ст. 6 вказаної директиви передбачає настання відповідальності за не розкриття інформації, передбаченої п. 1 (е) ст. 2 та ст. 4) :
  • балансовий звіт і підрахунок прибутку та збитків за кожен фінансовий рік, оприлюднені належним чином;
  • відомості, необхідні для визначення реєстру, в якому зберігається реєстраційна справа, разом з номером товариства в реєстрі, відомості про організаційно-правову форму товариства, його юридичну адресу, та у відповідних випадках – факт того, що товариство проходить процедуру ліквідації на бланках і листах товариства.
Хоча відповідно до ч. 3 ст. 78ЗУ «Про акціонерні товариства» [3], ч. 4 ст. 14 Зу «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [4], акціонерні товариства зобов’язані оприлюднювати річну та квартальну фінансову звітність на своїх веб-сайтах, інформацію про товариство та його діяльність, однак ні в цих законах, ні в Кодексі про адміністративні правопорушення [7] не передбачена відповідальність за неоприлюднення відповідної інформації. До недавнього часу навіть були відсутні положення про порядок оприлюднення інформації на веб-сайті акціонерного товариства: лише у Змінах до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів [15] від 16. 12. 2014 р., які набирають чинності 1 березня 2015 року, передбачено порядок та строки оприлюднення інформації на веб-сайтах акціонерних товариств. Однак це не вирішує питання відповідальності за невиконання вищевказаних дій.
Таким чином, доцільно встановити відповідальність для стимулювання повного та вчасного розкриття інформації, що підлягає оприлюдненню, відповідно до ч. 3 ст. 78ЗУ «Про акціонерні товариства» [3].
Окрім того, вимога публікувати інформацію на бланках та листах акціонерного товариства взагалі відсутня, що може бути перешкодою для отримання достовірної інформації. Тому необхідно передбачити в законі «Про акціонерні товариства» [3] норму, яка б зобов’язувала акціонерні товариства вказувати відповідну інформацію на
Фото Капча