Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Адміністративна відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 
КОРЧЕВНИЙ Геннадій Валерійович
 
УДК: 350: 347. 778
 
Адміністративна відповідальність за порушення авторських та суміжних прав
 
Спеціальність: 12. 00. 07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
 
Харків – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор академік АПрН України Васильєв Анатолій Семенович економіко-правовий факультет Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, завідувач кафедри адміністративного і підприємницького права.
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Пахомов Іван Микитович Одеський державний економічний університет, завідувач кафедри правознавства; доктор юридичних наук, професор Пєтков Валерій Петрович Кіровоградська філія Національного університету внутрішніх справ, начальник.
Провідна установа: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, кафедра адміністративного права, Міністерство освіти і науки України (м. Харків).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження обумовлена економічною, культурною та соціальною значимістю результатів творчої діяльності, збільшенням контрафактів у сфері авторського права і суміжних прав, необхідністю (потребою) забезпечення законних прав і інтересів їх суб’єктів, прагненням запобігти економічним втратам на внутрішньому і зовнішніх ринках. Правові відносини стосовно використання об’єктів авторського права і суміжних прав (майнових прав суб’єктів) сьогодні прирівнюються до відносин матеріального виробництва, а їх використання в підприємництві забезпечує розвинутим країнам Заходу приріст від 4 до 7 відсотків валового національного доходу і приносить США прибуток в 120 млд. $.
Українське законодавство щодо інтелектуальної власності, зокрема щодо авторського права і суміжних прав, розроблене з урахуванням вимог міжнародних конвенцій у сфері інтелектуальної власності, відповідає їх принципам та адаптовано до вимог ринкової економіки. Але, не дивлячись на це, воно виконує свою охоронну та превентивну функції на етапі переходу до ринкових відносин вкрай неефективно. Через це зросла кількість контрафактів, що стали причиною виникнення конфронтації між володільцями майнових прав, творчими організаціями, суб’єктами шоу-бізнесу і навіть між державами. Остання виявляється в економічних війнах, запроваджені санкцій, скороченні програм співробітництва, зменшенні розмірів інвестицій тощо. З цього випливає, що актуальність дослідження зумовлена необхідністю забезпечення міжнародних зобов’язань України і намаганням вступити у Світову організацію торгівлі, що неможливо без приведення національного законодавства у відповідність із міжнародним законодавством та без ефективної діяльності держави в особі її органів щодо запобігання правопорушенням у сфері інтелектуальної власності.
Рівень розробки цієї проблеми як у науці адміністративного права, так і в законодавстві України є недостатнім. Публікації теоретичного і практичного характеру стосовно авторського права і суміжних прав здебільшого присвячені аналізу їх цивільного механізму. Проблеми управління і адміністративного захисту цих інститутів майже не досліджувалися, що відбилося на рівні законодавства України, яке передбачає адміністративну відповідальність. У поодиноких публікаціях поряд із професійним підходом до дослідження та викладенням проблем правового регулювання інтелектуальної власності зустрічається любительство. Все це шкодить науці, спричиняє неточність правових категорій, помилкове формування правосвідомості населення України, появу концептуально неправильних позицій у формуванні національного законодавства і діяльності державних органів. Наслідок – безліч проблем, що потребують невідкладного вирішення.
Застосування лише адміністративних заходів охорони авторських і суміжних прав у правовій системі України є недостатнім, тому й існують інші правові заходи захисту вказаних прав: цивільно-правові та кримінально-правові. Але захист авторських та суміжних прав адміністративно-правовими заходами має велике значення для встановлення законності і правопорядку у цій сфері. Питання встановлення адміністративної відповідальності за порушення авторських та суміжних прав містять досить широку проблематику. Тому й виникає необхідність аналізу сутності порушень авторських та суміжних прав, за які передбачається законодавством України адміністративна відповідальність.
Оскільки питання теоретичного, законодавчого і правозастосувального характеру, які пов’язані з адміністративною відповідальністю за порушення авторських та суміжних прав, не зазнавали грунтовного дослідження, а притягнення до адміністративної відповідальності за проступки у сфері інтелектуальної власності носить вибірковий, епізодичний та несистемний характер, то сучасний аналіз цієї проблеми є надзвичайно важливим.
Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертація виконана на кафедрі адміністративного та підприємницького права Одеського національного університету імені І. І. Мечникова відповідно до плану науково-пошукових робіт, комплексної цільової програми № 0186. 0. 070867 “Правові проблеми здійснення майнових і особистих немайнових прав в умовах ринкової економіки” (Основні напрями наукових досліджень у галузі держави і права на 1998-2000 роки, затверджені зборами Академії правових наук України 19 березня 1998 р).
Мета та завдання дослідження. Метою проведеного дослідження було виявлення сутності авторського права та суміжних прав як об’єкта правової охорони адміністративним правом, розробка цілісної концепції їх охорони заходами адміністративної відповідальності.
Для досягнення вказаної мети визначено такі завдання дослідження:
з’ясувати юридичну природу авторського права і суміжних прав;
проаналізувати економічні, соціальні та доктринальні чинники становлення концепцій авторського права та особливості їх відображення у законодавстві України;
визначити сутність, зміст та види авторського права і суміжних прав як об’єктів адміністративно-правового захисту;
дати аналіз правовому становищу суб’єктів авторського права і суміжних прав;
зробити аналіз передбаченого законодавством механізму адміністративно-правової охорони авторських та суміжних прав із виявленням його
Фото Капча