Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

АЛЬБОМ ЗРАЗКІВ ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ ПРО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ Частина ІІ

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
80
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Український державний університет водного господарства та природокористування
Кафедра фізики
 
АЛЬБОМ ЗРАЗКІВ ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ ПРО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ
Частина ІІ
 
 
Рекомендовано до друку методичною комісією спеціальності 6.092602 “Гідромеліорація” Протокол № 5  від 17.04.2003 року.
 
РІВНЕ 2003 
 
Альбом  зразків оформлення звітів про виконаня лабораторних робіт із курсу загальної фізики. Частина ІІ./Д.І.Вадець, О.Я.Романів. – Рівне: УДУВГП, 2003. – 78 с.
 
Упорядник Д.І.Вадець, канд. фізико-математичних наук, доцент
 
Відповідальний за випуск В.Ф.Орленко, канд. фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри фізики
 
ПЕРЕДМОВА
 
Даний альбом являє собою зразки оформлення звітів про виконання лабораторних робіт з фізичного практикуму технічних спеціальностей. 
 У всіх зразках представлена детальна математична обробка результатів експерименту за допомогою мікрокалькулятора. Зокрема, представлені розрахунки за методом Стьюдента вибіркових середньоквадратичних відхилень при даній надійності, приладових, випадкових, загальних похибок прямих вимірювань та повних похибок непрямих вимірювань.
У випадку робочих формул, які представляють добуток або частку, у примітках подано скорочений шлях обчислення відносної похибки непрямого визначення фізичної величини, а потім абсолютної похибки. Тут застосовується відомий метод логарифмування робочої формули перед диференціюванням. Відносна похибка непрямого визначення фізичної величини в цьому випадку рівна кореню квадратному із суми квадратів відносних похибок прямих вимірювань, привнесених у загальне непряме визначення фізичної величини. З точністю заокруглень до однієї значущої цифри у загальній абсолютній похибці результати обчислень  за двома методами однакові. 
Таким чином, користуючись порадами приміток, кількість арифметичних операцій може бути скорочена. Тоді, навіть минаючи метод Стьюдента, можна наближено оцінити відносну і абсолютну загальні похибки, користуючись максимальними середньоквадратичними, або середніми арифметичними, або паспортними абсолютними похибками. 
У випадку графічного представлення результатів експерименту рекомендується вручну побудувати графік, оцінити характер залежності (лінійної, нелінійної) і вибрати спосіб знаходження аналітичної залежності однієї величини від іншої. 
Поряд з альбомом зразків оформлення звітів про виконання лабораторних робіт з математичною обробкою результатів експерименту за допомогою мікрокалькулятора, представлені комп’ютерні варіанти математичної обробки і вигляд комп’ютерного варіанту звіту, виконаного у програмі Microsoft Excel. 
Для проведення обчислення за розробленим шаблоном лабораторної роботи у програмі Microsoft Excel, необхідно:
1. У програмі Microsoft Excel відкрити файл Лр№ з відповідним номером лабораторної роботи, що знаходиться на жорсткому диску комп’ютера чи на дискеті. 
2. Вибрати ярлик листа “введення даних” (навести на нього курсор мишки і клацнути лівою кнопкою, ярлик при цьому повинен стати білим). (див. мал.1).
3. У виділені кольором комірки ввести паспортні приладові похибки та експериментальні дані (якщо вони не відрізняються від тих, що уже введені, то їх не потрібно змінювати). Щоб ввести нові дані, необхідно навести на відповідну комірку таблиці курсор мишки і клацнути лівою кнопкою, щоб комірка стала активною (довкола неї лінії рамки стануть товстішими), відразу вводити числові значення за допомогою клавіатури, враховуючи ті одиниці вимірювання, які наведені в таблицях. Увага! Одиниці виміру у таблицях змінювати  не можна, оскільки це може привести до отримання неправильних результатів.
4. Вибрати ярлик листа “робота до роздруку” (мал. 2.). На цьому листі відображається електронний варіант звіту про виконану роботу із результатами обчислень на основі введених даних.
5. Якщо до комп’ютера підключено принтер, то натиснувши на кнопку на панелі інструментів, отримаємо тверду копію звіту. Якщо принтер не підключений, то файл потрібно зберегти на дискету і роздрукувати з іншого комп’ютера. Якщо немає потреби роздруковувати роботу (наприклад, при оформленні звіту вручну на основі зразка у даному альбомі), а необхідно лише переглянути основні отримані результати і виписати їх, то користуємось для перегляду правою смугою прокрутки. 
6. Увага! Лист “робота до роздруку” захищений від змін паролем. Вносити самостійно зміни не рекомендується, оскільки це може призвести до порушення у роботі шаблону.  
 
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8 (ем) Вивчення гальванометра магнітоелектричної системи
 
 Мета роботи: вивчити будову та переваги і недоліки приладів магнітоелектричної системи, визначити внутрішній опір гальванометра, чутливість по струму і напрузі та оцінити абсолютні і відносні похибки їх визначення.
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9 (eм) Перевірка закону Ампера
 
 Мета роботи: а) зобразити графічно залежність сили струму у провіднику F=f(I), зробити висновки; б) знайти величину індукції постійного магнітного поля електромагніта, в якому коливається провідник зі струмом; в) оцінити похибки вимірювання індукції магнітного поля; методом найменших квадратів знайти аналітичну залежність F=f(I) і зробити висновок відносно значення постійної лабораторної установки.
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10 (ем) Визначення питомого заряду е/m електрона методом магнетрона
 
 Мета роботи: а) за експериментальними даними побудувати графік залежності сили анодного струму від сили струму у соленоїді і за даними графіка визначити відношення заряду електрона до його маси; б) оцінити абсолютну і відносну похибки визначення е/m.
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №11 (ем) Визначення напруженості магнітного поля всередині соленоїда
 
Мета роботи: дослідити залежність напруженості магнітного поля всередині соленоїда від сили струму та втсановити математичний вираз цієї залежності.
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №12 (ем) Визначення горизонтальної складової напруженості магнітного поля Землі і сталої тангенс-гальванометра
Мета роботи: визначити горизонтальну складову напруженості магнітного поля Землі і сталу тангенс-гальванометра та оцінити абсолютні і відносні похибки їх визначення.
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №41 (к) Визначення прискорення вільного падіння за допомогою оборотного маятника
 
Мета роботи: визначити прискорення вільного падіння заданим методом, оцінити похибки його визначення, порівняти з літературними даними, пояснити можливі причини розбіжностей між власними експериментальними і літературними даними.
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 43 (к) Вивчення згасаючих коливань у коливному контурі і визначення його параметрів
 
Мета роботи: вивчити залежність амплітуди згасаючих коливань від часу U=f(t), визначити коефіцієнт згасання β, період коливань Т, індуктивність і активний опір R контура.
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 45 (к) Вивчення вимушених коливань у електричному контурі
 
Мета роботи: вивчити залежність напруги на конденсаторі коливного контура від частоти, побудувати графік цієї залежності і визначити основні параметри коливного контура та оцінити абсолютні і відносні похибки їх визначення.
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 46(кх) Визначення швидкості звуку в повітрі
Мета роботи: Визначити шивидкість звуку у повітрі та оцінити абсолютну і відносну похибки її визначення.
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 48 (кх) Визначення довжини хвилі і частоти електромагнітних коливань
 
Мета роботи: вивчити особливості поширення електромагнітних хвиль по двох провідній лінії, визначити довжину хвилі і частоту електромагнітних коливань, оцінити абсолютну та відносну похибки їх визначення.
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 (і) Визначення довжини світлової хвилі за допомогою біпризми Френеля
 
Мета роботи: а) вивчити явище інтерференції; б) з’ясувати хід променів у призмі; в) вивчити призначення кожного приладу на оптичній лаві; г) навчитись отримувати інтерференційну картину за допомогою біпризми Френеля і на цій основі визначити довжину світлової хвилі; д) оцінити абсолютну і відносну похибки визначення довжини світлової хвилі.
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 (і) Визначення радіуса кривизни лінзи за допомогою інтерференційних кілець Ньютона
 
Мета роботи: а) вивчити явище інтерференції світла на сферичному клині і за інтерференційною картиною визначити радіус кривизни лінзи; б) оцінити абсолютну і відносну похибки визначення радіуса кривизни лінзи.
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5 (д) Перевірка методу зон Френеля при дифракції світла на щілині
 
 Мета роботи: а) спостерігаючи дифракцію світла на щілині та побудувавши графік залежності   від  , перевірити умови мінімуму дифракції світла на щілині за методом зон Френеля; б) визначити ширину щілини за даною довжиною світлової хвилі.
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7 (д) Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної гратки
 
Мета роботи: визначити довжину світлової хвилі за допомогою дифракційної гратки та оцінити абсолютну і відносну  похибки.
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8 (п) Перевірка закону Малюса
 
Мета роботи: за екпериментальними даними перевірити виконання закону Малюса.
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9 (п) Визначення концентрації розчину цукру поляриметром
 
Мета роботи: а) визначити концентрацію цукру в розчині на основі явища обертання площини поляризації; б) оцінити абсолютну та відносну похибки визначення концентрації розчину цукру.
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №12 (км) Дослідження зовнішнього фотоефекта
 
Мета роботи: а) дослідити явище зовнішнього фотоефекту; б) вивчити будову фотоелемента; в) зняти дві вольт-амперні характеристики при двох освітленостях (тобто при різних відстанях між освітлювачем і фотоелементом; г) нарисувати на одному рисунку дві вольт-амперні характеристики; д) порівняти відношення струмів насичення з відношенням освітленостей. Зробити висновки.
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 20 (км) Визначення залежності опору термістора від температури
 
Мета роботи: а) експериментально дослідити залежність опору термістора від температури; б) визначити ширину забороненої зони (енергію активації) термістора.
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 21(нп) Дослідження вольт-амперної характеристики напівпровідникового діода
 
Мета роботи: а) за експериментальними даними побудувати вольт-амперну характеристику напівпровідникового діода; б)  побудувати графік залежності   від U; в) знайти у вибраному масштабі тангенс кута нахилу прямолінійної ділянки залежності  від U і порівняти тангенс цього кута з  теоретично розрахованими.
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №16 (я) Дослідження закону поглинання γ-променів
 
Мета роботи: а) вивчити закон поглинання γ-променів; б)  за графіком (нахилом прямої f(n)) залежності, або за аналітичною залежністю f(n) знайти коефіцієнт μ поглинання γ-променів.

 

Фото Капча