Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз дисертаційних досліджень у галузі медичних знань за 2009 рік

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Аналіз дисертаційних досліджень у галузі медичних знань за 2009 рік
 
Андрійчук О. Я.
Волинський національний університет імені Лесі України
 
Анотація. Проаналізовані наукові праці з клінічної медицини, профілактичної медицини та теоретичної медицини. Визначено частку наукових робіт із кожної спеціальності в загальній кількості напрацювань у галузі медичних знань.
Ключові слова: клінічна медицина, профілактична медицина, теоретична медицина, медична реабілітація.
Аннотация. Проанализированы научные труды по клинической медицине, профилактической медицине и теоретической медицине. Определена доля научных работ по каждой специальности в общем количестве наработок в отрасли медицинских знаний.
Ключевые слова: клиническая медицина, профилактическая медицина, теоретическая медицина, медицинская реабилитация.
Annotation. Scientific labours are analyzed from clinical medicine, prophylactic medicine and theoretical medicine. Certainly part of the advanced studies from every speciality in the general amount of works in the field of medical knowledges.
Key words: clinical medicine, prophylactic medicine, theoretical medicine, medical rehabilitation.
Вступ. Праці науковців-медиків спрямовані на вирішення різноманітних питань і проблем, пов’язаних зі станом здоров'я. Відомо, що одним з основних і заключних етапів лікування захворювань є реабілітація, яка направлена на відновлення або компенсацію порушених функцій організму, повноцінного повернення до звичного життя. При аналізі наукових доробок за 2009 рік у галузі знань – медичні науки нас зацікавило питання: яку частку серед робіт займають праці, присвячені вивченню питань медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології.
Мета дослідження – вивчення стану наукових досліджень у галузі медичних знань загалом та по окремих спеціальностях за 2009 рік.
Завдання дослідження:
проаналізувати стан наукової роботи у галузі медичних знань;
вивчити основні напрямки досліджень;
порівняти наукові напрацювання зі спеціальностей;
дослідити частку робіт, присвячену вивченню питань реабілітації;
опрацювати наукові доробки щодо питань реабілітації.
Результати дослідження та їх обговорення.
Досліджуючи наукові роботи (автореферати), зареєстровані в базі даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [1] за 2009 рік, з медичної галузі знань, ми користувалися загальноприйнятим поділом за напрямками: клінічна медицина, профілактична медицина, теоретична медицина.
Зі спеціальності «Клінічна медицина» в базі зареєстровано та нами проаналізовано 617 авторефератів, у тому числі 89 докторських; зі спеціальності «Профілактична медицина» – 42 автореферати, 13 із них докторських; зі спеціальності – «Теоретична медицина» – 125 авторефератів, 18 із них докторських. Ці дані свідчать, що найбільше (78, 5%) робіт присвячені клінічній медицині, 16% робіт – теоретичній медицині і лише 5, 5% – профілактичній медицині. Співвідношення дисертаційних робіт з медичних наук зі спеціальностей за 2009 рік подано на рис. 1.
Рис. 1. Співвідношення кількості дисертаційних робіт з медичних наук зі спеціальностей (у%) за 2009 рік
 
Роботи пов’язані з профілактичною медициною, залежно від питань, які розглядаються, поділені на 4 групи: гігієна та професійна патологія, епідеміологія, соціальна медицина, історія медицини. За спеціальністю 14. 02. 01 – гігієна та професійна патологія – захищено 18 робіт, 6 з них докторські. Згідно з паспортом спеціальності, це галузь медицини, що вивчає вплив навколишнього середовища, умов життя та праці на здоров'я людини, її працездатність і тривалість життя; розробляє профілактичні й оздоровчі заходи, методи контролю довкілля, спрямовані на збереження, зміцнення здоров'я, попередження захворювань на індивідуальному, сімейному та популяційному рівнях. Серед докторських робіт належне місце займають роботи науковців: С. В. Вітріщак досліджувала гігієнічні основи психодіагностики та реабілітації соціально дезадаптованих дітей; О. П. Івахно науково обґрунтувала профілактичні заходи збереження та зміцнення здоров'я дітей у сучасній системі дошкільної освіти [4]; О. А. Компанієць розглядав систему забезпечення працездатності осіб льотного складу Збройних Сил; А. В. Мокієнко вивчав еколого-гігієнічні основи безпечності води, що знезаражена діоксидом хлору.
За спеціальністю 14. 02. 02 – епідеміологія – в базі даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського зареєстровано 5 авторефератів, із них 2 докторські: науковець А. П. Міроненко розглядала особливості епідеміологічного процесу в Україні та удосконалення епідеміологічного нагляду, а Т. О. Чумаченко досліджувала імуно-епідеміологічний моніторинг населення в системі епідеміологічного нагляду за інфекціями, контрольованими засобами імунопрофілактики [11].
Серед робіт з профілактичної медицини значне місце займають праці, присвячені соціальній медицині (спеціальність 14. 02. 03). Згідно з ВАК України, соціальна медицина – це наука, яка вивчає стан здоров'я населення та чинники, що його формують, а також обґрунтовує медико-соціальні заходи держави, суспільства та системи охорони здоров'я у напрямку збереження, зміцнення і відновлення здоров'я. Об'єктами досліджень є: рівень та структура захворюваності, демографічних показників, інвалідності, фізичного розвитку різних контингентів та населення країни загалом, залежно від соціальних, економічних, біологічних, психологічних, медичних, клімато-географічних, суспільно-політичних, екологічних та інших чинників у системно-історичному аспекті; нормативно-правова база, організаційні форми, методи, принципи, види надання медичної допомоги різним категоріям та групам населення, її рівень, якість та ефективність; стандарти якості медичної допомоги, її гарантований державою рівень, фінансово-економічна діяльність органів, закладів та установ охорони здоров'я; міжнародний і вітчизняний досвід діяльності системи охорони здоров'я та надання медичної допомоги.
Ми вивчили 19 авторефератів, 5 із них докторських: О. Л. Зюков вивчав управління якістю стаціонарної допомоги онкологічним хворим в Україні; В. І. Клименко досліджувала систему медичної допомоги кардіологічним хворим із стресовими станами; В. М. Князевич обґрунтовував
Фото Капча