Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз фінансової стійкості та рентабельності на підприємстві

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
2. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
3. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
3.1 Організаційна характеристика підприємства ПАТ «Бахчисарайський комбінат «Будіндустрія»
3.2 Аналіз фінансової стійкості на підприємстві ПАТ «Бахчисарайський комбінат «Будіндустрія»
3.3 Аналіз рентабельності підприємства ПАТ «Бахчисарайський комбінат «Будіндустрія»
4. ВИСНОВКИ ПО ДАННОМУ ДОСЛІДЖЕННЮ ТА ПЕРЕСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ПОШУКІВ В ДАННОМУ НАПРЯМКУ
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Актуальність курсової роботи у тому, що питання фінансової стійкості підприємства та його рентабельності мають важливе значення на сьогоднішній день.
Метою курсової роботи є аналіз фінансової стійкості підприємства та його рентабельності.
Об’єктом дослідження виступає ПАТ «Бахчисарайський комбінат «Будіндустрія».
Предметом дослідження є аналіз фінансової стійкості та рентабельності на підприємстві.
Завданням курсової роботи є:
розгляд теоретичних аспектів фінансової стійкості підприємства та його рентабельності;
аналіз останніх публікацій на ці теми;
практичний аналіз фінансової стійкості та рентабельності на підприємстві.
Фінансова стійкість підприємства – одна з найважливіших характеристик його фінансового стану, що визначає стабільність діяльності підприємства у довгостроковій перспективі.
Вона пов'язана з загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів. Фінансова стійкість підприємства – це надійно гарантована платоспроможність, незалежність від випадків ринкової кон'юнктури і поводження партнерів.
Рентабельність – це якісний, вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції.
Оскільки це відносний показник, він визначається у відсотках. Рівень рентабельності може бути визначений як відсоткове відношення суми одержаного прибутку до будь-якого показника: обсягу товарообороту, величини витрат обігу, середнього розміру основних фондів і оборотних коштів, суми фонду оплати праці тощо.
Фірма рентабельна, якщо суми виторгу достатньо не тільки для сплати витрат на виробництво, але і для утворення прибутку. Таким чином, рентабельність характеризує ефективність роботи підприємства, дає уявлення про спроможність підприємства збільшувати свій капітал.
Рівень рентабельності всіх організацій та установ залежить від величини прибутку, товарної продукції, витрат виробництва, величини основних виробничих фондів і нормованих обігових засобів.
Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. В роботі 30 сторінок, 1 рисунок, 2 таблиці, 18 формул, 25 використаних джерел та 2 додатки.
 
1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
 
Фінансова стійкість підприємства – одна з найважливіших характеристик його фінансового стану, що визначає стабільність діяльності підприємства у довгостроковій перспективі.
Вона пов'язана з загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів. Фінансова стійкість підприємства – це надійно гарантована платоспроможність, незалежність від випадків ринкової кон'юнктури і поводження партнерів.
Показники фінансової стійкості характеризують стан і структуру активів підприємства і забезпеченість їх джерелами покриття (пасивами), групуються таким чином:
показники, які характеризують стан оборотних засобів: забезпеченість матеріальних запасів власними оборотними коштами; коефіцієнт маневреності власних коштів;
показники, які характеризують стан основних засобів: індекс постійного активу, коефіцієнт реальної вартості майна;
показники, які характеризують структуру капіталу: коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, коефіцієнт автономії (коефіцієнт концентрації власного капіталу), коефіцієнт фінансової залежності і коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів (коефіцієнт капіталізації) [1, 2].
Система показників фінансової стійкості:
Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними коштами (коз) – показник того, якою мірою матеріальні запаси покриті власними джерелами: 
Величина власних оборотних коштів (ВОК)  (власного оборотного капіталу, робочого капіталу, функціонуючого капіталу) розраховується двома способами:
1) різниця суми власного капіталу, довгострокових зобов'язань і необоротних активів:
 
ВОК = І р. П + IIр. П + IIIр. П -1 р. А – IVр. А = ряд. 380 ф. І+ряд. 430 ф. 1+ряд. 480 ф. І – ряд. 080 ф. 1 – ряд. 275 ф. 1, (1. 2)
 
де р. П – розділ пасиву балансу;
р. А – розділ активу балансу;
ряд. ф. 1 – рядок форми 1.
2) різниця оборотних активів і поточних зобов'язань
 
ВОК= IIр. А + III. А – IVр. П – Vр. П = (7. 3) = ряд. 260 ф. 1 + ряд. 270 ф. 1 -ряд. 620 ф. 1 -ряд. 630 ф. 1. (1. 3)
 
Графічну інтерпретацію власного оборотного капіталу наведено на рис. 1. 1.
 
Рис. 1.1. Графічна інтерпретація власного оборотного капіталу[6]
 
Залежно від співвідношення матеріальних запасів і власних оборотних коштів виділяють такі типи фінансової стійкості підприємства:
Абсолютна стійкість фінансового стану, якщо запаси (3) менше суми власного оборотного капіталу (ВОК) і кредитів під товарно-матеріальні цінності (КР) :
 
З < ВОК + КР. (1. 4)
 
Нормальна стійкість, при якій гарантується платоспроможність підприємства, якщо:
 
З = ВОК + КР. (1. 5)
 
Хитливий (передкризовий) фінансовий стан, при якому порушується платіжний баланс, але залишається можливість відновлення рівноваги платіжних коштів і платіжних зобов'язань за рахунок залучення тимчасово вільних джерел коштів (Ктв) в оборот підприємства (кредитів банку на тимчасове поповнення оборотних коштів, перевищення нормальної
Фото Капча