Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз нових державних стандартів та навчальних програм із мистецтва

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Матюшенко Оксана Вікторівна,
дипломант Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» в номінації
«Музичне мистецтво», методист Рівненського міського методкабінету,
вчитель музичного мистецтва
Рівненського навчально-виховного комплексу № 27
 
Аналіз нових державних стандартів та навчальних програм із мистецтва
 
Державний стандарт спрямований на формування соціально-педагогічної моделі випускника загальноосвітнього навчального закладу, яка відображає кінцеву мету загальної середньої освіти – громадянина України, підготовленого до життя в сучасному суспільстві, здатного навчатися впродовж життя, оперувати й управляти інформацією, приймати виважені рішення, ефективно взаємодіяти з людьми, усвідомлювати свою роль у державі і світі, адекватно реагувати на проблеми й виклики часу і нести відповідальність за власні вчинки, досягати творчої самореалізації.
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовано в освітніх галузях і відображено в результативних складниках змісту базової і повної середньої освіти.
Особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток різнобічних здібностей учнів (академічних, соціокультурних, тілесно-кінестетичних).
Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових (уміння вчитися; спілкування державною, рідною й іноземними мовами; математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки; інформаційно-комунікаційна; соціальна і громадянська; загальнокультурна; підприємницька; здоров’яформуюча) і предметних компетентностей (комунікативна; літературна, мистецька і естетична; природничо-наукова і математична, проектно-технологічна та інформатична, суспільствознавча, історична).
Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок життєдіяльності особистості, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції із соціокультурним середовищем, природним довкіллям тощо.
У Державному стандарті враховано можливості навчального середовища, сприятливого для задоволення фізичних, соціокультурних і пізнавальних потреб учнів.
Структуру Державного стандарту складають: Базовий навчальний план, загальна характеристика інваріантної і варіативної складових змісту базової та повної загальної середньої освіти, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів (за освітніми галузями).
Державний стандарт зберігає наступність зі стандартом початкової загальної освіти, спрямовуючи освітні галузі на розвиток сформованих і вироблення нових ключових і предметних компетентностей, предметних компетенцій. Предметні (галузеві) компетентності стосуються змістової сфери конкретної освітньої галузі чи предмета, і для їх опису використовуються такі ключові слова: знає і розуміє; уміє і застосовує; виявляє ставлення і оцінює тощо.
Державний стандарт охоплює сім освітніх галузей: мова і література; суспільствознавство; мистецтво; математика; природознавство; технології; здоров’я і фізична культура, що є органічним продовженням змісту відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти.
У стандарті визначено результативний компонент загальної середньої освіти – системи, яка ґрунтується на загальнонаціональних цінностях і європейських принципах освіти. Визначальним для вітчизняної загальної середньої освіти є українознавче спрямування всіх освітніх галузей.
Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту, що, разом із початковою, є фундаментом загальноосвітньої підготовки, формує в учнів готовність до вибору і реалізації шляхів подальшої освіти. Зміст освіти на цьому ступені – єдиний для всіх учнів. Компетентнісний, особистісно зорієнтований, діяльнісний підходи здійснюються завдяки варіативності методик організації навчання, а також факультативним курсам залежно від пізнавальних здібностей учнів.
Вимоги до структури і змісту навчальних програм
Навчальна програма є нормативним документом, що конкретизує для кожного класу визначені стандартом результати навчання відповідно освітньої галузі або її складника, деталізує відповідний навчальний зміст, засобами якого ці результати досягаються, а також містить рекомендації щодо виявлення й оцінювання передбачених освітніх результатів.
На основі Державного стандарту здійснюється розробка й апробація базових, варіативних й альтернативних програм і курсів, які затверджуються в установленому порядку МОНмолодьспорт України. Розроблення типової (базової) програми обумовлюється науково обґрунтованими дидактичними вимогами, спільними для всіх навчальних предметів. Розроблення варіативних програм зумовлюється потребами середовища різних регіонів України і науково-методичними пріоритетами вчителя. Альтернативними є експериментальні програми з інтегрованим змістом, в яких поєднуються змістові лінії не однієї, а двох чи більше освітніх галузей.
Освітня галузь «Мистецтво»
Основна мета освітньої галузі «Мистецтво» полягає в тому, щоб у процесі сприймання, інтерпретації та оцінювання творів мистецтва, а також практичної діяльності сформувати в учнів систему ключових, міжпредметних естетичних і предметних мистецьких компетентностей як інтегральної основи світогляду, здатність до художньо-творчої самореалізації та культурного самовираження.
Ключовою і, водночас, пріоритетною для освітньої галузі є загальнокультурна компетентність – здатність застосовувати знання культурного простору, досвід і способи художньо-творчої діяльності, рівень навченості, вихованості та розвитку в будь-якій діяльності людини.
Міжпредметна естетична компетентність – здатність виявляти естетичне ставлення до світу в різних сферах діяльності людини, естетично оцінювати предмети та явища, що формується під час опанування різних видів мистецтва та їх взаємодії.
Предметні мистецькі компетентності – здатність до розуміння і творчого самовираження у сфері музичного, образотворчого та інших видів мистецтва, що формується під час їх сприймання і практичного опанування.
Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:
набуття системи знань та умінь у галузі мистецтва, світоглядних уявлень, креативних і комунікативних якостей;
формування вмінь аналізувати, інтерпретувати та оцінювати твори мистецтва, виявляти їх національну своєрідність;
формування ціннісного ставлення до дійсності і творів мистецтва, розвиток емоцій попочуттєвої сфери учнів;
збагачення духовного світу учнів засобами мистецтва;
виховання здатності до художньо-творчої самореалізації, культурного самовираження, потреби в мистецькій самоосвіті.
Концептуальною ідеєю змісту освітньої галузі «Мистецтво» є цілісний художньо-естетичний розвиток особистості на основі опанування різних видів мистецтва і координації знань, умінь та уявлень, набуття
Фото Капча