Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз поточних зобов’язань ПФ "Аркос"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
82
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Приступаючи до економічного аналізу необхідно мати чітку і повне уяву про те, як воно ведеться, який його склад і призначення, предмет, цілі, які задачі вирішуються для її досягнення. Насамперед потрібно знати сутність економічного аналізу як засобу дослідження економічних явищ в процесі здійснення діяльності підприємств.
Економічний аналіз представляє собою дослідження, яке дозволяє вивчити обґрунтованість і виконання плану випуску продукції, в розрізі окремих її видів по окремим підрозділам підприємства, забезпеченість всіма видами ресурсів (працівниками, засобами і предметами праці), використання цих ресурсів. При цьому виявляються причини відхилень від планів і порушення норм витрат ресурсів, відкриваються невикористані резерви. На основі їх вивчення в процесі аналізу розробляються заходи по усуненню причин недоліків в роботі і використання резервів. Здійсненням цих заходів, управляючою системою всіх рівнів, забезпечується активною дією економічного аналізу на хід виробництва, наукова організація управління виробництвом.
Таким чином, сутність економічного аналізу – це глибоке дослідження економічних явищ безпосередньо на підприємствах, в їх підрозділах і на цій основі виявлення причин відхилень від планів і недоліків в роботі, відкриття резервів, їх вивчення, сприяння комплексному здійсненню економічної роботи і управлянню виробництвом, активний вплив на хід виробництва, підвищення його ефективності і покращення якості роботи.
Це формулювання дозволяє зробити висновок, що аналіз веде до з’єднання з ним функцій оперативного керівництва завдяки його проникненню у всі області роботи. Економічний аналіз береться на озброєння господарського керівництва і управляння, а економічна робота тісно зв’язується з виробничо-технічною. Від результатів аналітичної роботи багаторазово підвищується ініціатива господарських керівників і всіх оперативних працівників. Наукова розробка питань економічного аналізу має важливе значення. Вона повинна вестись у напрямку вишукування комплексного зв’язку всіх елементів економічної роботи і підкорення цілі підприємства – виконання завдань плану.
Шляхом виконання даної курсової роботи, я повинна підвищити свій рівень загальнотеоретичної і практичної підготовки, поглибити свої знання з певної тематики.
Метою даної курсової роботи є поглиблення моїх теоретичних знань, вивчення методики аналітичної роботи, набуття навичок самостійного аналізу і узагальнення цифрового матеріалу, підготовка до роботи за спеціальністю.
Я намагатимусь продемонструвати своє вміння збирати і опрацьовувати матеріал, знаходити і виділяти недоліки в існуючій системі обліку і аналізу, узагальнювати підсумки виконаної роботи, визначати наявні резерви, окреслювати можливі шляхи вдосконалення практики аналізу на підприємствах.
Основними етапами написання даної курсової роботи є:
отримання завдання на курсову роботу;
формування плану курсової роботи і узгодження його з керівником;
підбір і вивчення бухгалтерських документів: установчо-розпорядчих, поза облікових, облікових, бухгалтерської звітності, статистичної звітності;
ознайомлення з нормативними документами стосовно обраної теми;
оформлення курсової роботи згідно вимог і здача її на перевірку керівнику;
захист курсової роботи.
У вступі я намагатимусь визначити актуальність даної теми, об’єкт і предмет дослідження, мету і завдання роботи
У теоретичному розділі я подам економічну характеристика досліджуваного явища, процесу, поясню особливості формування його на даному підприємстві, опишу зміни, що відбулись у законодавчих актах за аналізований період.
В процесі ретроспективного аналізу проведу структурно-динамічний аналіз показників, що досліджую, факторний аналіз методами абсолютних різниць, відносних різниць, ланцюгових підстановок. Встановити причини зміни показників. Приведу індекси інфляції за відповідні періоди, зроблю відповідні висновки, проаналізую певні фактори з точки зору їх тісноти зв’язку та зроблю певні висновки.
У розділі, що стосується заходів по оптимізації показників, намагатимусь вказати невикористані резерви щодо їх покращення, запропоную способи мінімізації або ліквідації негативних чинників. При можливості розрахую економічний ефект від реалізації своїх пропозицій.
У висновках я стисло перерахую напрямки проведеної роботи, вкажу позитивні та негативні явища стосовно аналізованих показників, викладу результати аналізу.
В додатках я подам первинні бухгалтерські документи, документи бухгалтерської, статистичної, податкової звітності, що підтверджують цифровий матеріал курсової роботи.
В списку використаної літератури подам нормативні документи, підручники і статті, що були використані в процесі роботи
Прогнозний аналіз я буду проводити на горизонталі того періоду часу, за який проводився ретроспективний аналіз. Шляхом застосування трендів та експертної оцінки формується прогноз рівня та динаміки аналізованих показників. Результати прогнозного аналізу представлю у табличній і графічній формах.
 
1. Економічна сутність зобов’язань. Економічна сутність зобов’язань
 
Зобов’язання – це борги (заборгованість) підприємства, які виникають, головним чином, через придбання товарів та послуг в кредит, або кредити, які підприємство отримує для свого фінансування.
Поточні зобов’язання – це короткострокові фінансові зобов’язання, які мають бути погашені протягом поточного операційного циклу підприємства чи протягом року з дати складання бухгалтерського балансу (із двох термінів обирають довший). Це визначення припускає, що поточне зобов’язання буде погашено за рахунок активів, які класифікуються як поточні у тому ж бухгалтерському балансі, що і зобов’язання.
До поточних активів належать грошові кошти та інші ресурси щодо яких можна вважати, що вони будуть перетворені на (продані за) грошові кошти чи використані протягом року з дати складання бухгалтерського балансу або протягом нормального операційного циклу підприємства (із двох термінів обирають довший).
Отже статті включаються до поточних зобов’язань, якщо вони оплачуються на вимогу кредитора, або якщо очікується, що вони будуть ліквідовані протягом одного року.
У балансі підприємства поточні зобов’язання представлені в третьому
Фото Капча