Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз впливу основних світових фінансових організацій на соціально-економічний розвиток України

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
90
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Міжнародні фінансові організації, як інституціональне забезпечення фінансово-кредитних відноси
1.1 Передумови становлення та розвитку МФУ
1.2 Найвпливовіші МФУ та їх роль у світових фінансах
1.3 Механізми співробітництва країн з МФУ
2. Аналіз впливу основних світових фінансових організацій на соціально-економічний розвиток України
2.1 Роль МВФ у забезпеченні соціально-економічної стабільності України
2.2. Інвестиційна діяльність Світового банку та ЄБРР в Україні
2.3 Оцінка стану використання позикових ресурсів міжнародних фінансових організацій
3. Проблеми та перспективи співпраці України з міжнародними фінансовими інститутами
3.1 Недоліки та перешкоди в партнерстві України з світовими фінансовими установами 
3.2 Стратегічні напрямки та перспективи співвиробництва України з світовими фінансово-кредітними організаціями 
3.3 Рекомендації щодо оптимізації співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями
Висновки
Перелік посилань
 
Перелік умовних позначок, символів, одиниць скорочень і термінів
 
МФО – міжнародні фінансові организації
МФІ – міжнародні фінансові інститути
МФУ- міжнародні фінансові установи
МВФ – Міжнародний валютний фонд
СБ – Світовий банк
МБРР – Міжнародний банк розвитку та реконструкції
ЄБРР – Європейський банк розвитку та реконструкції
НБУ- Національний банк України
ООН – Організація об’єднаних націй
МФК – Міжнародна фінансова корпорація
МАР – Міжнародна асоціація розвитку
МФСР – Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку
БАГІ – Багатостороння агенція гарантування інвестицій
SDR – спеціальні права запозиченення
МЦУІК – Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів
БМР – Банк міжнародних розрахунків
ЄС – Европейський Союз
LIBOR – лондонська міжбанківська ставка
EFF – механізм розширеного кредитування
ВВП – внутріншній валовий продукт
ПІІ – прямі іноземні інвестиції
 
Вступ
 
Характерною рисою світових економічних відносин стає інтенсивний розвиток фінансової глобалізації із залученням національних економік до світового ринку капіталу, посилення їх взаємозалежності. Відображенням цих процесів стало виникнення єдиного інформаційного простору, інтернаціоналізація та швидке зростання ринків капіталу. Інтенсифікація міжнародного обміну товарами, послугами та капіталом призводить до появи нових тенденцій у сфері фінансових відносин. Міжнародні фінансові організації є найбільш активними рушійними силами у стимулюванні глобалізаційного розвитку. МФО використовують різні форми співробітництва у взаємовідносинах з Україною, зокрема надають технічну допомогу та кредитні кошти, що залучаються для здійснення різноманітних проектів. Умови надання кредитів МВФ, ЄБРР, Всесвітнього банку, а саме процентна ставка, термін погашення, пільговий період, дуже привабливі для України, бо за багатьма показниками є кращими, ніж можна було б отримати з інших джерел.
Головне завдання при отриманні та використанні кредитів МФІ – максимально можливе забезпечення національних інтересів України як позичальника з урахуванням інтересів позикодавців, відстоювання державотворчих інтересів через відповідну стратегію й тактику урядових та бізнесових кіл країни. При залученні зарубіжних коштів Україна має враховувати не лише комерційну сторону отримання доходу для повернення кредиту і загальногосподарську ефективність, а й не допускати порушення національного суверенітету й загрози економічній безпеці. Саме тому на сьогодні особливої уваги потребує визначення принципів та основ побудови взаємовідносин України з МФО, а також основних напрямків їх удосконалення.
Питання міжнародних фінансових відносин, а також діяльності міжнародних фінансових організацій знайшли своє відображення в роботах багатьох російських та зарубіжних дослідників, серед яких Н. Вудс, Дж. Вулфенсон, І. Герчикова, Д. Дріскол, А. Екс, О. Зайцева, А. Кірєєв, В. Кузнєцов, С. Мілднер, Ю. Полунєєв, Н. Рубіні, Д. Смислов, Дж. Стігліц, А. Халевинський, Е. Халевинська, Є. Харрел, Дж. Хорсфілд, Х. Шреплер.
Проблемами співпраці України з МФО займалися такі українські автори, як В. Базилевич, О. Бєлорус, В. Будкін, І. Бураковський, О. Виходцев, А. Гальчинський, В. Геєць, Л. Кістерський, Г. Климко, В. Клочко, Ю. Ковбасюк, В. Колосова, Л. Ларіонова, З. Луцишин, І. Лютий, В. Новицький, Я. Оніщук, А. Пересада, О. Плотніков, Н. Поважна, Г. П’ятаченко, Л. Саакадзе, А. Філіпенко, Г. Циганкова.
Однак багато проблем у сфері взаємовідносин України з МФО залишаються не дослідженими. Зокрема, бракує цілісного аналізу діяльності МФО в Україні, на основі якого можна було б вибудувати стратегію розвитку подальших взаємовідносин з цими організаціями. Крім того, в умовах отримання статусу країни з ринковою економікою та проведення курсу на європейську інтеграцію, взаємовідносини України з МФО потребують аналізу з точки зору визначення пріоритетних напрямків їх розвитку.
Актуальність теми дослідження обумовлюється важливим значенням взаємовідносин з МФО як для забезпечення достатніх фінансових ресурсів для здійснення системних та структурних реформ в Україні, так і для необхідності вдосконалення державної стратегії розвитку взаємовідносин з МФО в контексті визначення основ зовнішньої та внутрішньої політики України на сучасному етапі, необхідністю забезпечення високого рівня ефективності залучення та використання коштів, одержаних від МФО.
Метою дослідження є визначення основних форм та особливостей взаємовідносин України з МФО, впливу цих організацій на соціально-економічний розвиток країни, а також розробка основних напрямків розвитку співробітництва України з цими організаціями.
Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:
визначити основні передумови посилення впливу міжнародних фінансових організацій на економіку країн світу і, зокрема, України;
охарактеризувати міжнародні фінансові організації за їх функціями, повноваженнями, компетенцією, умовами набуття членства, учасниками;
Фото Капча