Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Англомовні тексти з корпоративної етики: лінгвопрагматичний та семантико-когнітивний аспекти

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
ШИПІЦИНА Юлія Володимирівна
 
УДК 811.111’42:811.111’37
 
АНГЛОМОВНІ ТЕКСТИ З КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ: ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ ТА СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ
 
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
 
Київ – 2007
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі граматики та історії англійської мови Київського національного лінгвістичного університету, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник доктор філологічних наук, старший науковий співробітник ЯВОРСЬКА ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА, аціональний інститут проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, державний експерт.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор КУСЬКО КАТЕРИНА ЯКІВНА, Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів, професор кандидат філологічних наук, доцент МОРОЗОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, кафедра англійської філології, доцент.
Захист відбудеться “22” січня 2008 р. о 10-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету (03680, МСП, Київ-150, вул. Червоноармійська, 73).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Київського національного лінгвістичного університету (вул. Червоноармійська, 73).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Прискорення суспільного та економічного розвитку в добу глобалізації спричиняє появу нових норм комунікації, зокрема у сфері ведення бізнесу та ділового спілкування. Знання і дотримання міжнародних стандартів ділової поведінки набувають дедалі більшого значення. З’являються нові види текстів, пов’язані з регулюванням інституціоналізованого ділового спілкування. Серед таких текстів важливе місце належить створюваним великими бізнес-компаніями етичним кодексам. Вони містять сформульовані правила ділової поведінки, якими мають керуватися всі суб’єкти, пов’язані з внутрішньою та зовнішньою діяльністю компанії. 
Дисертація присвячена вивченню англомовних текстів етичних кодексів у сукупності мовних та позамовних чинників їх структурної організації, семантики та функціонування. Дослідження мови як невід’ємної складової соціальної реальності (Ю. Хабермас, Г.М. Яворська, D. Crystal, N. Fairclough, D. Geeraerts, G. Kress, R. Wodak) стимулює активізацію інтересу лінгвістів до проблем ділового спілкування, яке становить істотну частину людської діяльності (З.І. Гур’єва, В.І. Карасик, О.С. Сищіков, T. Dobrosklonskaya, S. Herring, D. Newsom та ін). Ділове спілкування охоплює нові соціальні сфери, внаслідок чого виникають нові різновиди ділових текстів. Такими слід уважати нормативні тексти з корпоративної етики, що з’являються у сфері ділового спілкування, набуваючи поширення у діяльності різних бізнес-компаній. 
Корпоративний етичний кодекс як особливий тип нормативного документу ще не отримав цілісного висвітлення у сучасній лінгвістиці. Дослідження етичних кодексів головним чином зосереджені на позамовних аспектах: на соціальних та економічних чинниках ділової етики (Р.Т. Джорж, Т.М. Герет, M. Bommer); на відображенні національного характеру в етичних кодексах (C.C. Langlois); на проблемі дієвості та доцільності кодексів етичної поведінки (J.H. Case); на розробці типології етичних проблем, порушених у кодексах (M.C. Mathews, P. Rogers, R. Sanderson). Поодинокі розвідки присвячені аналізу функціонування мовних засобів в текстах етичних кодексів (H. Farrell, I. Pollach, B. Stevens). Водночас досі залишається поза увагою прескриптивний характер текстів, що функціонують у сфері корпоративної етики, і пов’язані з цим логіко-лінгвістичні, лінгвопрагматичні, семантичні та соціокультурні особливості текстів етичних кодексів. Дослідження вербальних засобів регулювання людської поведінки є важливим з погляду з’ясування механізмів формування та функціонування цього типу текстів, а також визначення їхньої прагматичної спрямованості. Створення і функціонування текстів етичних кодексів передбачає вирішення цілої низки соціальних завдань, а також здійснення за допомогою мовних засобів впливу на соціально-економічні та загальнокультурні аспекти діяльності окремих компаній. 
Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена спрямованістю сучасних лінгвістичних студій на вивчення ділової комунікації і визначається потребою поглибленого аналізу мовних виявів ділової етики в англомовних текстах етичних кодексів, які встановлюють і фіксують етичні норми діяльності організацій та поведінки соціальних суб’єктів. Звернення до цієї проблематики є актуальним також у зв’язку з відсутністю у сучасному мовознавстві цілісного опису текстів етичних кодексів як невід’ємного важливого складника сучасної ділової комунікації. 
Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах комплексної теми “Когнітивні й комунікативні аспекти дослідження мовних одиниць: мова, текст, дискурс” кафедри граматики та історії англійської мови Київського національного лінгвістичного університету, затвердженої вченою радою КНЛУ (протокол №6 від 31 січня 2005 р.). Проблематика реферованої дисертації вписується в коло питань, досліджуваних згідно з держбюджетною науковою темою Міністерства освіти і науки України “Функціональні моделі тексту та дискурсу в синхронії та діахронії: когнітивний, комунікативний та емотивний аспекти” №0106U002115, затвердженою вченою радою Київського національного лінгвістичного університету (протокол № 6 від 30 січня 2005 року).
Мета дисертаційного дослідження полягає у виявленні структурно-змістових, комунікативно-прагматичних та семантико-когнітивних особливостей англомовних текстів етичних кодексів. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
− охарактеризувати соціально-комунікативну сферу ділової етики та передумови виникнення корпоративного етичного кодексу як особливого типу нормативного документу; 
− визначити структурні та змістові особливості англомовних текстів етичних кодексів;
− виокремити основні та додаткові функції англомовних текстів етичних кодексів;
− виявити типи дискурсів, ознаки яких наявні в текстах етичних кодексів;
− висвітлити лінгвопрагматичні характеристики англомовних текстів корпоративних етичних кодексів;
− розкрити концептосферу англомовних етичних кодексів як сукупності концептів ділової етики;
− встановити особливості мовної репрезентації базових концептів ділової етики
Фото Капча