Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Автоматизована інформаційна система державного казначейства України

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Реферат

з дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах»

на тему:

«Автоматизована інформаційна система державного казначейства України»

 

 Зміст

 

Вступ

1. Призначення та особливості побудови автоматизованої системи державного казначейства України

2. Структура автоматизованої системи державного казначейства України

3. Методологія проектування автоматизованої системи державного казначейства України

Висновок

Список використаних джерел

 

 Вступ

 

Розвиток казначейської системи, її зростаючі вимоги та фінансові можливості породжують як кількісні зміни інформаційного середовища – збільшення обсягу оброблюваної інформації, виконуваних функцій, так і якісні – розширення функціонального спектру розв’язувальних задач, зміни їх характеру тощо.

Різноманітність та складність виконуваних органами казначейства задач визначили його орієнтацію на використання у своїй діяльності сучасних автоматизованих інформаційних технологій.

Використання автоматизованих систем забезпечує створення єдиного інформаційного простору, що охоплює всі ділянки та всіх учасників бюджетної сфери. Ядром побудови єдиного інформаційного простору бюджетної сфери є повна автоматизація процесу касового виконання бюджету, що забезпечує оптимізацію комплексного бюджетного обліку, фінансового контролю і ефективне управління державними фінансовими ресурсами.

Основним призначенням автоматизованої інформаційної системи (АІС) казначейства є узгодження та забезпечення взаємодії казначейських органів усіх рівнів між собою та з іншими учасниками бюджетного процесу, їх оперативне інформаційне забезпечення, автоматизація основних процесів, організація систем зв’язку та передачі даних.

Автоматизовані інформаційні системи, що використовуються у системі казначейства, постійно модернізуються, що пов’язано з появою досконаліших апаратних і програмних засобів. Це дозволяє адекватно реагувати на вплив змінного внутрішнього і зовнішнього середовища, забезпечувати ефективне управління фінансовими ресурсами держави.

 

1. Призначення та особливості побудови автоматизованої системи держкезначейства України

 

Аналіз існуючої фінансової системи країни показує недостатню оперативність обліку за поступленням і витратами бюджетних коштів, контролю за їх цільовим призначенням, тривалістю проходження виділених коштів до кінцевого споживача, слабкий взаємозв’язок між фінансовими органами в процесі виконання бюджетів різних рівнів. Виходячи з оцінок розвитку і реформування фінансової системи можна сформувати такі пріоритетні задачі фінансової політики:

удосконалення міжбюджетних відношень та посилення координації фінансових і податкових органів;

збільшення дохідної бази бюджетів за рахунок підвищення рівня збору податків, удосконалення методики і повноти збирання податків;

спрямування коштів на реалізацію соціальної політики і забезпечення своєчасного і повного фінансування на всіх рівнях бюджетів соціально захищених статей;

активізація ринку державних цінних паперів з врахуванням переходу до тривалих термінів їх обороту та залучення на ринок нерезидентів, розширення географії ринку;

підвищення ефективності валютно-фінансових операцій та укріплення національної валюти.

Для вирішення цих та деяких інших питань було створено новий фінансовий орган – державне казначейство, в функції якого входять:

організація, здійснення і контроль за виконанням державного бюджету, управління прибутками та витратами цього бюджету на рахунках казначейства в банках, виходячи з принципу єдиної каси;

регулювання фінансових відношень між державним бюджетом і позабюджетними фондами, фінансове використання цих фондів, контроль за поступленням та використанням позабюджетних коштів;

здійснення короткотермінового прогнозування обсягів державних фінансових ресурсів, а також оперативне управління цими ресурсами в межах, встановлених на відповідний період державних витрат;

збір, обробка та аналіз інформації про стан державних фінансів, представлення вищим законодавчим та виконавчим органам державної влади і управління державою звітності про фінансові операції уряду по бюджету, про позабюджетні фонди, а також про стан бюджетної системи України;

управління та обслуговування сумісно з Національним банком України та іншими уповноваженими банками державного внутрішнього та зовнішнього боргів України;

розробка методичних та інструктивних матеріалів, порядку ведення облікових операцій по питаннях, що відносяться до компетенції казначейства, обов’язкових для органів державної влади і управління, підприємств, організацій, які розпоряджаються державними коштами державних позабюджетних фондів.

Для виконання вказаних функцій задіяна багаторівнева система з розвинутими функціональними та інформаційними зв’язками не тільки між ієрархічними рівнями органів казначейства, але і з банківською платіжною системою, системою державної податкової служби, системою формування та виконання бюджетів всіх рівнів, адресатами бюджетних засобів та платниками податків. Складність цієї системи пояснюється необхідністю врахування адміністративно територіального та відомчого поділу учасників.

Головною метою створення інформаційного комплексу органів державного казначейства є суттєве підвищення ефективності державного бюджету. Це дозволяє органам державного казначейства оперативно, точно і ефективного вирішувати обмеженою кількістю персоналу всі задачі, що поставлені перед такою системою:

оперативний і точний облік прибутків державного бюджету;

взаємодія між державним і місцевими бюджетами всіх рівнів;

швидке і точне доведення коштів державного бюджету до кінцевих споживачів;

поточний повний оперативний і строгий контроль за раціональним і цільовим використанням бюджетних коштів;

оперативний і об’єктивний аналіз виконання державного бюджету та прогнозування поступлення прибутків в бюджет та очікувані витрати на будь-який заданий період;

управління та обслуговування державного внутрішнього боргу та інші.

Існує дві схеми організації інформаційної технології в казначействі:

1. З веденням особистих рахунків одержувачів коштів державного бюджету і розрахунками з єдиних поточних рахунків витрат Національного банку України чи його уповноважених агентів;

2. Ефективного єдиного регіонального ринку цінних паперів і центральних органів такого ринку – центральних реєстратора, депозитарію і розрахунково-клірингового центру і виконання по дорученню Міністерства фінансів функцій емітету державних цінних паперів на цьому

Фото Капча