Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Автоматизований електромеханічний комплекс по визначенню параметрів машин постійного струму після ремонту

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Встановлено закономірності формування теплових втрат при зміні їх перерозподілу. Показано, що зміна характеристик сталі до зосередження втрат на поверхні зубців сталі і, що особливо на їх радіальних краях. Внаслідок зробленого висновку виконані дослідження теплових процесів на моделі.

4. Дослідження теплових процесів на моделі дозволили встановити, що:
- із зростанням втрат у якорі спостерігається випереджувальний ріст температури ізоляції пазової частини обмотки якоря в порівнянні з її лобовими частинами;
- особливу увагу варто звернути на точність визначення будь-яких видів утрат, так як їх зростання призводить до збільшення температури ізоляції і виходів її з ладую
5. Експериментально визначено, що
отримана істотна залежність втрат у сталі від кутової швидкості двигуна і струму збудження потребує корекції в зв'язку зі зміною характеристик сталі;
виділити втрати, пов'язані з вищими гармоніками, можна, міряючи середнє і діюче значення струму якоря в дискретні значення часу;
можна розділити втрати в сталі, що властиві самому двигуну, і втрати, що пов'язані із якістю  напруги , що живить. Для цього необхідно виконати виміри за методикою холостого ходу для різноманітних значень кутової швидкості двигуна  і виділити постійний коефіцієнт регресійної моделі.
6. На підставі теоретичних і експериментальних досліджень, аналізу розрахунків розроблений алгоритм автоматизованого поділу втрат в електроприводі постійного струму.
7. На основі алгоритму автоматизованого поділу втрат запропонована методика паспортизації машин постійного струму, що дозволяє визначити навантажувальну здатність двигуна з урахуванням перерозподілу втрат.
8. Розроблено і виготовлений комплекс по паспортизації машин постійного струму, при цьому визначено, що в структуру комплексу по визначенню параметрів машини постійного струму повинні входити: автоматизований електропривод, комп'ютер, блок сполучення і програмне забезпечення.
9. Визначено особливості госпрозрахункового механізму електроремонтного підприємства при використанні системи паспортизації й економічної ефективності від впровадження комплексу для паспортизації машин постійного струму, який полягає в тому, що визначається допустиме навантаження двигуна або визначається допустимий час роботи до наступного виходу з ладу.
 
Основні положення дисертації опубліковано в наступних роботах:
 
1Определение класса изоляции обмоток двигателей в процессе ремонта. / Бешта А.С., Желдак Т.А., Аль-Батайнех Суфьян Махмуд // Zеszyty naukowe nr 112 elektryka 16. - Zielona gora (Польща),1997, стр. 221-225.
2Определение нагрузочной способности двигателей постоянного тока после ремонта c использованием тепловой модели. / Воробьев А.А., Куваев Ю.В, Желдак Т.А., Аль-Батайнех Суфьян Махмуд // Труды международной науч.-техн. конференции "Современные технологии и безопасного использования электроэнергии", Днепропетровск 1997, стр. 95-100.
3Определение нагрузочной способности двигателей постоянного тока после ремонта / Воробьев А.А., Бешта А.С., Аль-Батайнех Суфьян Махмуд // Труды международной науч.-техн. конференции “Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика”, Харьков, Основа, 1996, стр. 190-191
4Устройство по паспортизации двигателя постоянного тока после ремонта в режиме холостого хода. / Воробьев А.А ,Бешта А.С., Желдак Т.А., Аль-Батайнех Суфьян Махмуд // Труды международной науч.-техн. конференции "Современные технологии и безопасного использования электроэнергии", Днепропетровск 1997, стр. 101-104
5Определение сопротивления якоря машины постоянного тока с учетом его нагрева. / Аль-Батайнех Суфьян Махмуд // Сборник научных трудов Национальной горной академии Украины. Днепропетровск 1998, стр. 261-262.
6Определение паспортных параметров двигателя постоянного тока после ремонта. / Суфьян Махмуд Нажиб Аль-Батайнех, Бешта А.С. // “Проблеми створення нових машин та технологій” Кременчуг, Кременчуцький Державний політехнічний інститут, 1999, стр. 63-65
7О реальной нагрузочной способности двигателя постоянного тока. / Суфьян Махмуд Нажиб Аль-Батайнех, Бешта А.С. // “Проблеми створення нових машин та технологій” Кременчуг, Кременчуцький Державний політехнічний інститут, 1999, стр. 87-89
 
 Анотація
 
Суф'ян Махмуд Нажиб Аль-Батайнех. Автоматизований електромеханічний комплекс по визначенню параметрів машин постійного струму після ремонту. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 - Електротехнічні комплекси і системи. - Національна гірнича академія України, Дніпропетровськ, 1999.
Дисертацію присвячено питанням визначення параметрів машин постійного струму після ремонту з метою прогнозування їх робочого ресурсу та режиму роботи. Аналізуються причини виходу МПС з ладу, процес їх ремонту та зміни, які він вносить до параметрів сталі і міді якоря. Запропоновано методику розділення втрат в якорі на складові в режимі холостого ходу на основі вирішення системи рівнянь балансу потужності на холостому ході з наступним моделюванням теплових процесів в МПС в номінальному режимі за допомогою розробленої теплової моделі МПС . Визначено залежності теплого режиму роботи ізоляції обмотки якоря від окремих теплопровідностей, від зміни окремих складових втрат. Досліджено вплив вищих гармонік напруги якоря на величину втрат у сталі. Запропоновано схему автоматизованого комплексу по визначенню параметрів МПС на базі персональної ЕОМ. Розглянуто основні функціональні блоки комплексу. Наведено алгоритм програмного забезпечення, що реалізує програму визначення параметрів. Проведено техніко-економічний аналіз впровадження розробки у виробництво. Запропоновано рекомендації щодо подальшої модернізації комплексу.
Ключові слова: випробування, машини постійного струму, холостий хід, втрати в сталі, теплова модель, автоматизований комплекс.
 
Аннотация
 
Суфьян Махмуд Нажиб Аль-Батайнех. Автоматизированный электромеханический комплекс по определению параметров машин постоянного тока после ремонта. - Рукопись.
Диссертация на получение научной степени кандидата технических наук по специальности 05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы. - Национальная горная академия Украины, Днепропетровск, 1999.
Диссертация посвящена вопросам определения параметров машин постоянного тока после ремонта с целью прогнозирования их рабочего ресурса и режима роботы. Анализируются причины выхода МПТ из строя, процесс их ремонта и изменения, которые этот процесс вносит в параметры стали пакета якоря и меди якорной обмотки. Показано, что из ремонта выходит практически новая машина, которая имеет новые параметры и характеристики. Обусловлена необходимость проведения послеремонтных испытаний и определены ключевые недостатки существующих испытательных приборов и комплексов. 
Предложена методика разделения потерь в якоре на составляющие в режиме холостого хода на основе решения системы уравнений баланса мощности на холостом ходу с последующим моделированием тепловых процессов в МПТ в номинальном режиме с помощью разработанной тепловой модели. 
Определены зависимости теплового режима работы изоляции обмотки якоря от тепловых проводимостей между отдельными частями машины, а также от изменения отдельных видов потерь. Исследовано влияние высших гармонических составляющих в напряжении якоря на величину потерь в стали. Приведены зависимости и алгоритм для расчета номинального сопротивления обмотки якоря по результатам измерений, выполненных на холостом ходу.
Предложена схема автоматизированного комплекса по определению параметров МПТ на базе персональной ЭВМ, включающего в себя автоматизированный электропривод, блок сопряжения и программное обеспечение. Рассмотрены основные функциональные блоки комплекса, их параметры, характеристики, условия работы и настройки. Приведен алгоритм программного обеспечения, который реализует программу определения параметров.
Проведен технико-экономический анализ внедрения разработки в производство. Рассчитан экономический эффект и срок окупаемости внедрения. Предложены рекомендации относительно дальнейшей модернизации комплекса.
Ключевые слова: испытания, машины постоянного тока, холостой ход, потери в стали, тепловая модель, автоматизированный комплекс.
 
Abstract
 
Sufian Mahmmoud Najib Al-Bataineh. An automated electromechanical constant current machines parameters after repair determination complex. - Manuscript.
Dissertation on reception of a scientific degree of the candidate of technical sciences on the speciality 05.09.03 - Electrotechnical complexes and systems. - National mining university of Ukraine, Dniepropetrovsk, 1999.
The questions of direct current machines after repair parameters determination with the purpose of forecasting their working resource and mode robots are described in the dissertation. The reasons of exit CCM out of operation, process of their repair and changes which this process brings into parameters of anchor steel and copper are analyzed. A technique of single course division of losses in an anchor with the subsequent thermal processes in CCM nominal mode modeling is offered. Dependencies of isolation operations thermal mode of an anchor winding from separate thermal conductivities as well as from the change of particular kinds of losses are determined. The influence of maximum harmonics in an anchor voltage on losses in steel size is investigated. The PC-based automated determination complex of circuit parameters is offered. The basic functional blocks of a complex, their parameters, characteristics, condition of implementations and set-up are considered. The software algorithm which realizes the parameters determination program is brought. The technological analysis of development introduction in manufacture is spent. The recommendations for further modernization of a complex are offered.
Keywords: tests, direct current machines, run idle, losses in steel, heat model, automated complex.
Фото Капча