Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Безпека життєдіяльності

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
283
Мова: 
Українська
Оцінка: 

вжити заходів для усунення емоційного стресу: зняти мокрий одяг, досуха обтерти тіло, заспокоїти. Якщо потерпілий непритомний при досить спонтанному диханні, його кладуть горизонтально, піднімають на 40-50о ноги, дають подихати нашатирним спиртом. Одночасно зігрівають потерпілого, проводять штучне дихання, масаж грудної клітки, розтирають руки і ноги.

Література:
1. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / Мохняк С. М., Дацько О. С., Козій О. І. і ін. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. – 264с.
2. Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності: Підручник. / Є. П. Желібо, В. В. Зацарний – К. : Каравела, 2006. – 288 с.
3. Жидецький В. Ц. Засоби індивідуального захисту та електрозахисні засоби. Запитання і відповіді, тести: Навч. посібник. – К. : Основа, 2003. – 136 с.
4. Коротков Б. П. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: Учебн. пособие. / Б. П. Коротков, И. Г. Черепанов. – М. : ИТК «Дашков и Ко», Ростов н/Д. : Наука-Пресс, 2007. – 480 с.
5. Халмурадов Б. Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник. – К. : Центр навч. літератури, 2006. – 138 с.
ЗМІСТ
 
Вступ 
Тема 1Категорії і поняття в безпеці життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності
1. 1. Поняття і визначення, що використовують в БЖД
1. 2. Поняття небезпеки і ризику.
2. Аксіоми безпеки життєдіяльності. Системний підхід у БЖД. 
3. Таксономія, ідентифікація і квантифікація небезпек.
4. Класифікація надзвичайних ситуацій.
5. Категорії об’єктів господарювання за рівнем загрози.
6. Сучасні проблеми життєдіяльності 
Література
Тема 2Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки
1. Класифікація небезпечних природних процесів і явищ 
2. Характеристика і наслідки дії природних загроз
2. 1. Геологічно небезпечні явищ
2. 2. Метеорологічно небезпечні явища
2. 3. Гідрологічні небезпечні явища
2. 4. Природні пожежі.
2. 5. Біологічні небезпеки..
3. Природні небезпеки внаслідок забруднення довкілля
Література
Тема 3Техногенні небезпеки та їх наслідки Характеристика надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
1. Класифікація та характеристика негативних чинників техногенного середовища
2. Характеристика надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
І Пожежна безпека
1. Загальні поняття про основи теорії горіння. 
2. Небезпечні для людини чинники пожежі...
3. Класифікація об’єктів за їхньою пожежо- вибухонебезпекою
4. Показники пожежо- та вибухонебезпеки речовин та матеріалів
5. Законодавча база в галузі пожежної безпеки
6. Основи забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій. 
Література.
ІІ Радіаційна безпека…
1 Джерела радіації та одиниці її вимірювання
2Норми радіаційної безпеки
3Біологічна дія іонізуючих випромінювань. Ознаки радіаційного ураження
4Класифікація радіаційних аварій
5Фази аварій та фактори радіаційного впливу на людину
6Зони радіоактивно забруднених територій внаслідок аварії на ЧАЕС
7Заходи захисту від радіоактивного опромінення
8Режими захисту населення у випадку ускладнення радіаційної обстановки під час аварії на АЕС
Література
III Хімічна безпека
1Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, здатності до горіння, впливом на організм людини.
2Характеристика класів небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на організм людини
3Особливості забруднення місцевості, води, продуктів харчування у разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин
4Класифікація суб’єктів господарювання та адміністративно-територіальних одиниць за хімічною небезпекою
5Захади захисту від небезпечних хімічних речовин (НХР) 
6Організація дозиметричного й хімічного контролю 
Література
Тема 4Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. Соціальні та психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у надзвичайних ситуаціях.
1. Глобальні проблеми людства: характеристика, причини виникнення і можливі шляхи їх розв'язання 
1. 1. Політичні проблеми та їх негативний прояв
1. 2. Природно-екологічні проблеми.
1. 3. Соціально-економічні проблеми 
1. 4. Наукові проблеми
2. Соціальні чинники, що впливають на життя та здоров’я людини
3. Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки.
Література
Тема 5Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС
1. Загальний аналіз ризику в життєдіяльності людини 
2. Окремі види ризиків та їх характеристика. Концепція прийнятного ризику
3. Розподіл об’єктів господарювання за ступенем ризику їхньої господарської діяльності... 
4. Методологічні підходи до визначення ризику
Література. 
Тема 6Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та адміністративно-територіальних об’єктів у надзвичайних ситуаціях
1. Правові норми, структурно-функціональна схема та органи управління безпекою та захистом у надзвичайних ситуаціях в Україні
1. 1. Превентивні та ситуаційні норми в умовах надзвичайних ситуацій
1. 2. Компенсаційні та регламентні норми і процедури їхнього застосування
2. Моніторинг НС та порядок його здійснення. Захисні бар’єри і види цивільного ахисту
3. Управління, прийняття рішень та інформаційна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій
4. Програми підготовки населення до дій в НС
Література
Тема 7Управління силами та засобами ОГ під час НС
1. Організація оповіщення та інформування населення 
2. Сутність та особливості оперативного управління під час надзвичайних ситуацій
3. Мета та загальна характеристика рятувальних та інших невідкладних робіт
4. Особливість ліквідації наслідків біологічної аварії, карантинні та інші санітарно-протиепідемічні заходи
5. Організація та проведення робіт із знезараження після НС. Дезактивуючі, дегазуючі та дезинфікуючі розчини
Література
Тема 8Невідкладна допомога при нещасних випадках1. Роль своєчасно наданої та правильно проведеної невідкладної допомоги в урятуванні життя і здоров’я потерпілого
2. Методика проведення штучного дихання та непрямого масажу серця
3. Перша допомога при зовнішніх та внутрішніх кровотечах. Особливості тимчасової зупинки кровотеч
4. Перша допомога при переломах та вивихах
5. Основні способи іммобілізації та евакуації потерпілого при різних видах ушкоджень
6. Перша допомога при опіках, електротравмах та обмороженнях
7. Перша допомога при отруєннях
8. Укуси скажених тварин, отруйних змій і комах
9. Надання першої допомоги при утопленні
Література
ЗМІСТ
 
Фото Капча