Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Безпека життєдіяльності

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
283
Мова: 
Українська
Оцінка: 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
 
Конспект лекцій розроблено згідно типової навчальної програми нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності», затвердженої МОН МС України 31. 03. 2011 р. для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодий спеціаліст», та «бакалавр» для всіх спеціальностей та форм навчання.
У конспекті висвітлені основні проблеми безпеки працівників і захисту населення у надзвичайних ситуаціях, дано аналіз, оцінку та методи зниження вірогідності ризиків, розкрито суть та особливості оперативного управління при виникненні НС, порядок здійснення рятувальних і невідкладних робіт.
 
 
ВСТУП
 
Безпека життєдіяльності – це складна категорія, яка охоплює життя і діяльність людини у взаємодії з довкіллям (природним і штучним).
Завдання вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.
Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом базових знань для здійснення професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій і природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків; формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.
В результаті вивчення дисципліни БЖД студенти повинні мати такі головні загальнокультурні та професійні компетенції:
  • знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності;
  • вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя і здоров’я;
  • здатність орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення техногенної безпеки;
  • вміння оцінити сталість функціонування об’єкту господарювання в умовах надзвичайних ситуацій та обґрунтувати заходи щодо її підвищення;
  • здатність орієнтуватись в основних нормативно-правових актах в області забезпечення безпеки та ін.
Головна мета безпеки життєдіяльності полягає у тому, щоб сформувати в людини свідоме та відповідальне ставлення до питань особистої безпеки й безпеки тих, хто її оточує. Навчити людину розпізнавати й оцінювати потенційні небезпеки, визначати шлях надійного захисту від них, уміти надавати допомогу в разі потреби собі та іншим, а також оперативно ліквідовувати наслідки прояву небезпек у різноманітних сферах людської діяльності.
Програма курсу розрахована на 54 години. Підсумковий контроль – семестровий диференційований залік.
 Гіщак Х. Я., Петрук М. П, Гельжинський І. І..
Тема 1
Категорії і поняття в безпеці життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності.
1. 1. Поняття і визначення, що використовують в БЖД.
1. 2. Поняття небезпеки і ризику.
2. Аксіоми безпеки життєдіяльності. Системний підхід у БЖД.
3. Таксономія, ідентифікація і квантифікація небезпек.
4. Класифікація надзвичайних ситуацій.
5. Категорії об’єктів господарювання за рівнем загрози.
6. Сучасні проблеми життєдіяльності
Безпека життєдіяльності як наука розглядає проблеми охорони здоров’я і безпеки людини у навколишньому середовищі, виявляє небезпечні та шкідливі чинники, розробляє методи і способи захисту людини шляхом зниження небезпечних і шкідливих чинників до допустимих значень, розробляє способи ліквідації наслідків небезпечних і надзвичайних ситуацій.
Актуальність проблем БЖД в теперішній час визначається рядом причин:
  • порушення екологічної рівноваги природного середовища внаслідок надмірного антропогенного навантаження на біосферу;
  • зростання числа техногенних аварій і катастроф при взаємодії людини зі складними технічними системами;
  • соціально-політична напруженість у суспільстві.
Основна мета безпеки життєдіяльності – навчити людину розпізнавати й оцінювати потенційні небезпеки, визначати шлях надійного захисту від них, уміти надавати допомогу в разі потреби собі та іншим, а також оперативно ліквідовувати наслідки прояву небезпек у різноманітних сферах людської діяльності.
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності
1.1. Поняття і визначення, що використовують в БЖД
Людина постійно взаємодіє з навколишнім середовищем, перетворює це середовище, а воно, у свою чергу, впливає на життєдіяльність самої людини. Взаємодія людини із середовищем, що її оточує, відбувається при наявності прямих і зворотних зв’язків. Результати цієї взаємодії можуть змінюватися в широких межах: від позитивних до катастрофічних, що супроводжується загибеллю людей і руйнуванням компонентів середовища. Негативні впливи, які виникають раптово, періодично або постійно діють у системі “людина – життєве середовище” і визначаються як дія небезпек.
Вся сукупність видів людської активності утворює поняття діяльності. Діяльність вирізняє людину від інших живих істот, вона є специфічно людською формою активності, необхідною умовою існування людського суспільства. Форми діяльності людини розмаїті. Вони охоплюють практичні, інтелектуальні і духовні процеси, які протікають в побуті, громадській, культурній, виробничій, науковій та інших сферах життя.
Життя – одна із форм існування матерії, яка закономірно виникає при визначених умовах навколишнього середовища. Характерними ознаками є: обмін речовин, здатність до розмноження, росту, розвитку, активної регуляції складу та функцій руху, пристосування.
Діяльність – специфічна людська форма відношення до навколишнього середовища з метою забезпечення своїх різноманітних потреб (матеріальних, культурних, духовних тощо)
Життєдіяльність – це регульований стан навколишнього середовища, при якому, згідно із чинним законодавством, нормами і нормативами, забезпечується комфортна безпечна взаємодія людини з його компонентами, запобігання погіршенню екологічної обстановки, умов і охорони праці, виникненню небезпеки та дій в умовах надзвичайних
Фото Капча