Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Бюджетування як інструмент управління витратами підприємств лакофарбової промисловості

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЛАКОФАРБОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
 
Пастернак Я. П.
 
Стаття спрямована на дослідження процесу бюджетування витрат основної діяльності на підприємствах лакофарбової промисловості з метою удосконалення їх управління, аналізу та контролю. Розкрито процедури розробки бюджетів витрат на виробництво лакофарбової продукції у розрізі норм витрат за статтями калькуляції на підставі зведеного бюджету по підприємству.
Ключові слова: бюджетування, бюджет, витрати основної діяльності, планування витрат, план собівартості, аналіз відхилень, контроль.
Пастернак Я. П. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Статья направлена на исследование процесса бюджетирования расходов основной деятельности на предприятиях лакокрасочной промышленности с целью усовершенствования их управления, анализа и контроля. Раскрыты процедуры разработки бюджетов расходов на производство лакокрасочной продукции в разрезе норм расходов по статьям калькуляции на основании сводного бюджета по предприятию.
Ключевые слова: бюджетирование, бюджет, расходы основной деятельности, планирование расходов, план себестоимости, анализ отклонений, контроль.
Pasternak Y. P BUDGETING AS A TOOL MANAGEMENT COST COMPANIES PAINT INDUSTRY
The article aims to research process basic budgeting in enterprises paint industry to improve their management, analysis and control. Solved procedures for budgeting the cost of production of paints and varnishes in terms of consumption rates for items costing based on the consolidated budget for the company.
Keywords: budgeting, budget, costs of core activities, planning cost, cost plan, variance analysis, control.
Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки головною метою діяльності будь-якого суб’єкта господарювання є максимізація прибутку та підвищення ефективності виробництва, а без ефективного управління витратами досягнення високих результатів діяльності підприємства є неможливим. Важливим елементом ефективного управління витратами є бюджетування, яке змушує керівництво підприємства планувати майбутнє виробництво, визначати виробничу політику, здійснювати контроль за рівнем операційних витрат.
Існуючий на сьогодні рівень організації планування витрат основної діяльності на підприємствах лакофарбової промисловості, як показали дослідження, має ряд суттєвих недоліків. Планування витрат за основними матеріалами, заробітною платою та загальновиробничих витрат здійснюється на підставі даних попередніх періодів. При цьому не завжди проводиться попередній аналіз резервів зниження витрат.
Такі обставини суттєво послаблюють значення планових показників якості контрольних параметрів, що дозволяють реально оцінити ситуацію під час визначення собівартості продукції. Також варто звернути увагу на той факт, що в бухгалтерському обліку недостатньо формується інформація про витрати за місцями їх виникнення, що суттєво знижує можливості економічного аналізу та контролю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток системи бюджетування витрат, їх обліку, контролю та аналізу здійснили такі вітчизняні та зарубіжні вчені: М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бути- нець, С. Ф. Голов, М. Г. Грещак, З. В. Гуцайлюк,
А. Г. Загородній, З. В. Задорожній, В. Б. Івашке- вич, Є. В. Калюга, О. В. Карпенко, В. О. Ластовец- кий, Л. В. Нападовська, Г. О. Партин, М. С. Пушкар, В. С. Рудницький, В. В. Сопко, М. Г. Чумаченко, Г. О. Швиданенко, А. Апчерч, П. Артилл, Н. Ханд, І. Д. Фаріон, Р. Фиджеральд, Дж. Фостер та інші.
Однак аналіз економічних джерел дає змогу стверджувати, що існують нерозкриті аспекти щодо бюджетування витрат та їх управління на підприємствах лакофарбової промисловості, що робить дане питання актуальним для проведення подальших досліджень.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження процесу бюджетування витрат основної діяльності на підприємствах лакофарбової промисловості з метою удосконалення їх управління, аналізу та контролю.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливою умовою успішного пошуку резервів зниження витрат і собівартості продукції є побудова ефективної системи планування цих показників. Планування витрат виробництва потрібно здійснювати у ході розробки річних планів лакофарбових підприємств, річні плани розбивати на квартали, а за потреби – і на місяці.
Метою розробки плану собівартості лакофарбової продукції є визначення планових мінімальних, але таких, що забезпечують нормальний хід процесу виробництва, економічно обґрунтованих загальних витрат на виробництво.
Для розробки ефективних бюджетів або планів господарської діяльності лакофарбового підприємства необхідна достовірна інформація, яку формують у системі управлінського обліку.
Термінологія, яка застосовується при бюджету- ванні, у різних науковців є різною. Це стосується як самого процесу, так і назв окремих розрахунків. Зарубіжні автори використовують такі назви, як бюджетний фінансовий звіт (budgeted financial statements, proforma statements) або планування прибутку (profit planning) [1; 2; 3; 4; 5].
Г. О. Партин та А. Г. Загородній зазначають, що бюджет – це план майбутніх дій та заходів підприємства, виражений у грошових або натуральних вимірниках, що відбиває доходи та витрати, надходження і видатки як підприємства загалом, так і його структурних підрозділів на певний період часу, а також суму капіталу, яку необхідно залучити підприємству для досягнення планових завдань. Процес планування майбутньої діяльності підприємства та оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів називають бюджетуванням [6, с. 225].
С. Ф. Голов під бюджетуванням розуміє процес планування майбутніх операцій підприємства та оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів. Бюджет – це план майбутніх операцій, виражених у кількісних (здебільшого грошовому) вимірниках [7, с. 340].
М. Г. Грещак надає таке визначення терміну «бюджетування»: процес узгодженого або цілісного планування та контролю діяльності окремих підрозділів і підприємства в цілому. Ключовим технологічним елементом бюджетування
Фото Капча