Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Цивільно-правові аспекти договорів купівлі-продажу в оптовій торгівлі

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА імені В. М. КОРЕЦЬКОГО
 
АПОПІЙ Інна Вікторівна
 
УДК – 347. 451. 2
 
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ
 
Спеціальність 12. 00. 03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
 
КИЇВ – 2004
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України.
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України СЕМЧИК Віталій Іванович, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, головний науковий співробітник.
Офіційні Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України ЛУЦЬ Володимир Васильович, Академія муніципального управління, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін кандидат юридичних наук, доцент ШИМОН Світлана Іванівна, Київський національний економічний університет, заступник завідувача кафедри Правового регулювання економіки.
Провідна установа: Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра цивільного права і процесу, Міністерство освіти і науки України, м. Львів.
Захист відбудеться 24 травня 2004 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 236. 02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук при Інституті держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України за адресою: 01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України за адресою: 01001 м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. В економічній системі, що формується в Україні на ринкових засадах, вирішального значення набувають якісно нові для вітчизняної економіки товарно-грошові відносини. Відповідно виникає необхідність створення адекватних правових умов їх розвитку та механізму правового регулювання цих відносин в процесі товарно-грошового обміну.
В системі правового регулювання товарно-грошового обміну особливе місце займає договір купівлі-продажу, як універсальна і доцільна правова форма опосередкування товарно-грошових відносин. За своєю юридичною природою цей договір є складною і гнучкою правовою формою, в яку можуть перетворюватися різні за своїм характером майнові правовідносини. Це важливо підкреслити, оскільки в умовах централізованої економіки сфера дії договору купівлі-продажу обмежувалася переважно роздрібною торгівлею.
Таким чином, договір купівлі-продажу слід розглядати як родове поняття відносно різних видів договорів, характерних не лише для роздрібної, але й оптової торгівлі, яка стає в Україні домінуючою сферою товарно-грошового обігу.
У зв’язку з цим дедалі актуальнішими стають проблеми переосмислення ролі і місця договору купівлі-продажу у регулюванні відносин суб’єктів оптового ринку, розширення сфери його застосування, а також удосконалення цивільно-правового забезпечення договірних відносин в оптовій торгівлі.
Актуальність проблеми теоретичного і практичного характеру відносно договору купівлі-продажу в оптовій торгівлі як інституту цивільного права, вдосконалення його нормативно-правового регулювання посилюється по мірі розширення масштабів його використання, звуження сфери регламентації цього договору адміністративними методами, реалізації загальнодозвільного принципу регулювання відносин в оптовій торгівлі і введення нових кодексів – Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.
Нова кодифікація цивільного і господарського законодавства України не тільки не усунула “білі плями” у правовому регулюванні договірних відносин в оптовій торгівлі, але й ще більше ускладнила цей процес унаслідок дублювання і паралелізму суперечливих норм права, які містяться у главі 54 Цивільного кодексу України і главі 30 Господарського кодексу України. Деформація цивільно-правових засад регулювання договірних відносин у сфері оптової торгівлі може призвести до вихолощення юридичної сутності договору купівлі-продажу, звуження його функцій і зниження ролі цього договору в ефективній реалізації товарно-грошових відносин в оптовій торгівлі.
В цілому виникають складні науково-теоретичні і практичні проблеми обґрунтування юридичної природи договору оптової купівлі-продажу, його змісту, визначення нових видів договорів для сфери оптової торгівлі, виявлення їх особливостей, окреслення їх функцій, суттєвого покращення правового регулювання у межах цивільного законодавства, оскільки саме воно покликане забезпечити регулювання всіх майнових відносин товарно-грошового характеру.
Основні положення дисертації і висновки ґрунтуються на науково-теоретичних основах цивільного права та інших галузей, а також наукових працях відомих українських учених-правознавців: Д. В. Бобрової, А. С. Васильєва, М. В. Гордона, О. В. Дзери, А. С. Довгерта, В. М. Коссака, Н. С. Кузнєцової, І. М. Кучеренко, І. Ю. Краська, В. В. Луця, В. К. Мамутова, Н. М. Мироненко, О. А. Підопригори, О. О. Підопригори, О. А. Пушкіна, В. І. Семчика, Н. А. Саніахметової, Є. О. Харитонова, Я. М. Шевченко, В. С. Щербини, Ю. С. Шемшученка та ін.
В процесі роботи вивчено і проаналізовано роботи вітчизняних та зарубіжних авторів з питань договірного регулювання відносин купівлі-продажу, зокрема: М. І. Брагінського, Є. Е. Богатих, Ю. Є. Булатецького, В. В. Вітрянського, Є. А. Васильєва, Н. М. Голованова, Л. П. Дашкова, О. С. Йоффе, Н. Н. Клейна, О. О. Красавчикова, Л. А. Лунца, Д. І. Мейєра, Б. І. Пугінского, Ю. В. Романець, Є. А. Суханова, А. П. Сергєєва, Ю. К. Толстого, Л. І. Шевченко, К. М. Шміткоффа, Г. Ф Шершеневича, В. А. Язева та ін.
Проте, в останні
Фото Капча