Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Державні засади соціального захисту дітей

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 

В Україні значна увага приділяється становищу дітей, їхньому соціальному та правовому захисту, а також створенню умов для фізичного, інтелектуального й духовного розвитку, майбутньої повноцінної життєдіяльності. Для координації дій, пов’язаних із виконанням Конвенції ООН про права дитини і Всесвітньої декларації про виживання, захист і розвиток дітей , видано Указ Президента України “Про національну програму “Діти України”. Основною метою цієї програми є забезпечення права кожної дитини народитися здоровою, вижити і мати умови для всебічного розвитку, бути надійно соціально і психологічно захищеною. Програма розрахована на період до 2000 р., вона стала орієнтиром для регіональних дій стосовно поліпшення становища дітей і відповідних територіальних програм на підставі інтеграції діяльності державних установ із громадськими та іншими організаціями.

На виконання означеної програми з питань охорони дитинства в державі проводяться багатопланові заходи та акції. Зокрема, Міністерство юстиції України за участю Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти України та інших міністерств і відомств у 1998 р. видало Збірник міжнародних правових документів законодавчих актів і нормативних документів України з питань соціально-правового захисту дітей. У 1997 р. до Всесвітнього Дня захисту дітей Всеукраїнський комітет з прав людини разом із зазначеними міністерствами та Національною академією наук України провели науково-практичну конференцію на тему “Правові аспекти захисту дітей в Україні: національне законодавство та міжнародні угоди”.

Мета: сформувати в учасників навички захисту права дитини на сім’ю як основного осередку суспільства та природнього середовища для зростання і благополуччя дитини.

Категорія учасників: 

 • соціальні педагоги загальноосвітніх шкіл; 
 • представники громадських організацій, що співпрацюють зі школами.

Завдання тренінгу:

 • ознайомити учасників з основами сучасної концепції прав людини, прав дитини; визначать основні поняття пов’язані з філософією прав людини; розглянуть цінності, які несе в собі ідея прав людини; 
 • ознайомити учасників з міжнародними та внутрішніми механізмами захисту прав людини;
 • з’ясувати роль та місце батьків у захисті прав дитини у контексті відповідних положень Конвенції ООН про права дитини та інших міжнародних норм.
 • ознайомити учасників із державним забезпеченням соціально-правового захисту сімей;
 • ознайомити учасників з функціями та повноваженнями державних служб і органів місцевого самоврядування, можливостями неурядових організацій та  місцем судів у системі захисту прав дитини;
 • розглянути державну систему опіки та піклування над дітьми.

Зміст тренінгової лекції.

Соціальний захист людини займає важливе місце в діяльності соціальної держави. Незважаючи на те, що точаться наукові дискусії щодо змісту цього поняття, більшість учених розглядає соціальний захист як сукупність економічних, правових, організаційних гарантій щодо забезпечення найважливіших соціальних прав громадян і досягнення достатнього рівня життя.

Діти займають особливе місце серед найбільш вразливих категорій населення, заслуговуючи на особливу увагу і потребуючи спеціального захисту як у рамках національного законодавства, так і на міжнародному рівні. А проблема захисту дітей була і залишається актуальною, оскільки передбачає вирішення численних завдань, спрямованих на збереження та виховання здорового покоління. У сучасних умовах розвитку громадянського суспільства важливо подолати традиційний погляд на дітей як дорослих у майбутньому, адже не всі дорослі можуть правильно усвідомити суть соціальної рівності між ними і дітьми. Рівність не передбачає одноманітності, а означає, що люди, не зважаючи на всі їхні індивідуальні особливості та здібності, мають рівні права на повагу та особисту гідність.

Права дитини законодавчо захищено і регулюються численними нормативними актами та документами. Відповідні правові норми закладено в законах і кодексах, зокрема в Кодексі законів про працю, Цивільному, Кримінальному, Сімейному та ін., а також у Законах “Про охорону праці”, “Про освіту”, “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про статус потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС” тощо. Доповнюється також законодавство Указами Президента України “Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”, “Про додаткові заходи щодо захисту прав і законних інтересів дітей”, “Про проведенні в Україні в 2008 році Року підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківської турботи”. Однак і досі немає закону про права дитини, а необхідність у ньому досить гостра, оскільки в реаліях життя саме дитина з її інтересами залишається поза увагою, її права ігноруються або зовсім не визначаються.

Водночас, слід зазначити, що законодавство України про дитину має більш декларативний, ніж практичний характер. Правові норми розпорошено по різних нормативних актах, що не дає можливості гарантувати додержання та реалізацію встановлених прав дітей, деякі потребують доопрацювання згідно з міжнародними стандартами. Так в Основному Законі України закріплено положення щодо загальних гарантій захисту прав дитинства, але не права дитини. Стаття 51 Конституції передбачає, що сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. Але міжнародні стандарти вимагають саме захисту не дитинства, а прав та інтересів дитини. Чинне національне законодавство не містить юридичного визначення поняття “дитина”, що ускладнює реалізацію соціальної політики. Згідно із законодавством, демографічна група від народження до 18 років – це неповнолітні. Міжнародні документи встановлюють високий віковий ценз у визначенні дитини – це кожна людська істота, яка ще не досягла 18 років. Конституція України у ст. 52 закріплює важливий принцип рівності прав дітей: “Діти рівні у своїх правах, незалежно від походження, також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, покладається на державу. Держава заохочує та підтримує благотворчу діяльність у відношенні до дітей”.

Захист прав дитини – найважливіша проблема дитини та суспільства, яка має як державно-правові, так і міжнародно-правові аспекти. На міжнародному рівні права дитини передбачено в Женевській декларації прав дитини (Ліга Націй, 1924); у Декларації прав дитини (Генеральна Асамблея ООН; 1959), у Загальній декларації прав людини (Генеральна Асамблея ООН, 1948); у Міжнародному пакті про громадянські та політичні права (Генеральна Асамблея ООН, 1966); у Декларації про захист жінок та дітей у надзвичайних обставинах та в період озброєних конфліктів (Генеральна Асамблея ООН, 1974).

Варто відзначити, що спеціальним міжнародно-правовим актом, який регламентує увесь комплекс прав дитини, є Конвенція про права дитини 1989 р. (Конвенція), яка визначає, що кожна людська істота до досягнення 18-ти років визнається дитиною, якщо за законом, який до неї застосовано, вона не досягла повноліття раніше. Важливе значення в системі соціального захисту дитини має положення ст. 27 Конвенції, яка передбачає здійснення державами необхідних заходів щодо надання допомоги батькам та іншим особам, які виховують дітей, у здійсненні права кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, соціального розвитку, а у випадку необхідності надають матеріальну допомогу та підтримують програми, особливо щодо забезпечення харчуванням, одягом, житлом. Принципове значення мають норми Декларації, які закріплюють можливість дитини користуватися благами соціального забезпечення і належність їй права на здорове зростання та розвиток, забезпечуючи їй та її матері спеціальний догляд, охорону, визначаючи право дитини на належне харчування, житло та медичне обслуговування. Серед прав на соціальний захист дитини Конвенція особливе місце відводить праву на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров’я та засобами лікування хвороб і відновлення здоров’я шляхом прийняття необхідних заходів для зниження рівнів смертності немовлят та дитячої смертності; забезпечення надання необхідної медичної допомоги і охорони здоров’я всіх дітей; розвитку роз’яснювальної роботи та послуг у галузі профілактичної медичної допомоги та планування сім’ї.

Крім того, міжнародний стандарт про право на освіту (ст. 2 Конвенції) безпосередньо закріплено в ст. 53 Основного Закону України та інших законодавчих актах. Конституційні положення закріплюють чотири аспекти цього права: обов’язковість повної загальної середньої освіти, безоплатність вищої освіти і здобування державою доступності і безоплатності всіх ступенів і видів освіти; гарантування представникам національних меншин права на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови. Слід зазначити, що в українському законодавстві відсутні норми, які закріплюють зобов’язання держави вживати всіх заходів для забезпечення шкільної дисципліни методами, заснованими на повазі людської гідності дитини, та такими, які відповідають положенням Конвенції. Відсутні в чинному національному законодавстві і посилання на те, що освіту має бути спрямовано на виховання поваги до прав людини. Отже, деякі міжнародні стандарти прав дитини містяться в конституційних нормах, але ще багато з них не закріплені в українському законодавстві.

Водночас, Конвенція передбачає, що “кожний має право на свободу думки, совісті та релігії” (ст. 9). Правове становище дітей у сфері релігійного життя залишається стабільним і відповідає основним нормам міжнародного права та міжнародних актів, учасником яких є Україна. Стаття 35 Конституції України, Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”, ст. 9 Конвенції визначають свободу совісті як особисте право людини незалежно від її віку.

Для забезпечення прав кожної дитини народитися здоровою, вижити і мати умови для всебічного розвитку, бути надійно соціально і психологічно захищеною Указом Президента України від 18 січня 1996 р. було затверджено Національну програму “Діти України”. 

В Україні Конвенцію було ратифіковано 27 серпня 1991 р., але, разом із тим, відсутні дієві механізми реалізації норм міжнародного права. Оскільки Україна підписала цю Конвенцію, то вона повинна забезпечити виконання взятих на себе міжнародно-правових зобов’язань, як це прийнято в міжнародному спілкуванні. Реалізація прав дитини безпосередньо пов’язана зі створенням політико-правових, організаційних, економічних гарантій прав людини та громадянина. Саме в цьому руслі повинна розвиватися конституційна реформа та модифікуватися правова система. В.Г. Буткевич відмічає: “Уся Європейська міжнародно-правова система… сформована як система захисту прав людини. Тим самим часом система законодавства України (та права в цілому) – як система інтересів держави”.

Із зазначених міжнародно-правових актів випливає, що якщо батьки мають можливість забезпечити нормальний рівень життя для своїх дітей, то цей обов’язок залишається за ними, а якщо ні, то тоді держава повинна взяти на себе функцію соціальної підтримки таких сімей. Крім того, держава має виконувати зобов’язання щодо соціального захисту всіх дітей, які не мають батьків, а також дітей, які позбавлені батьківського піклування. Водночас, слід відзначити, що ратифікація Європейської конвенції не здатна відразу ж підняти нас на високий європейський рівень захисту прав людини.

Основний тягар зобов’язань по Конвенції лягає, безумовно, на національні органи влади, які покликані забезпечити умови, за яких дотримувалися б права та свободи людини, проголошені Конвенцією, а в разі їх порушення гарантувався б ефективний судовий захист цих прав. Захист прав дитини повинний стати пріоритетним напрямом державної політики гарантування прав і свобод людини і громадянина, роботи всіх органів влади: законодавчої, виконавчої, судової, прокуратури.

Очікувані результати тренінгу:

 • учасники повинні знати основи сучасної концепції прав дитини, володіти основними поняттями теми розуміти цінності, які несе в собі ідея прав людини; 
 • розуміти роль і місце батьків у захисті прав дитини у контексті відповідних положень Конвенції ООН про права дитини та інших міжнародних норм;
 • знати форми державного забезпечення соціально-правового захисту дітей в Україні;
 • володіти знаннями про державну систему опіки та піклування над дітьми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Большаков В.Ю. Психотренинг: Социодинамика. Упражнения. Игры. -СПб.: Социально- психологический центр, 1996.
 2. Гончарова Т. Дитячі громадські організації України – на захисті прав та інтересів дітей // Початкова школа. – 2000. – №2.
 3. Діти України про свої права // Початкова освіта. – 2001. – №21.
 4. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України, 28 черв. 1996: Офіц. вид. – К., 2001.
 5. Кусайкіна Н. Права людини для дітей // Початкова школа. – 1998. – №10.
 6. Мовчун А. «Кожна дитина має право… на особливий захист і допомогу держави»: Урок правових знань // Початкова школа. – 2002. №9.
 7. Права дитини в Україні та їх реалізація: Юридичний довідник школяра. – К., 2004.
 8. Права дитини: Матеріал як ознайомити дитину з її правами та обов’язками // Дитячий садок. – 2006. – № 22-24.
Фото Капча