Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Державно-конфесійне право як складова системи вищої юридичної освіти західної та центральної Європи

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Державно-конфесійне право як складова системи вищої юридичної освіти західної та центральної Європи
 
БІЛАШ О. В.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права юридичного факультету (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»)
 
Стаття присвячена аналізу та значенню навчальної дисципліни «державно-конфесійне право» в системі вищої юридичної освіти Західної та Центральної Європи. Досліджуючи місце та значення навчальної дисципліни «державно-конфесійне право» у системі вищої юридичної освіти країн Західної та Центральної Європи, автор робить висновки про актуальну необхідність поглибленого вивчення та засвоєння основних положень державно-конфесійного права, міжнародно-правових засад регулювання державно-конфесійних відносин, стандартів та правил, визначення правових основ реалізації громадянами права на свободу совісті та віросповідання в системі підготовки майбутніх українських правників, тим самим посилюючи правозахисну складову в українському праві.
Ключові слова: державно-конфесійне право, державно-церковні відносини, свобода совісті та віросповідання, вища освіта, юридична освіта, методика викладання навчальних дисциплін.
Статья посвящена анализу и значению учебной дисциплины «государственно-конфессиональное право» в системе высшего юридического образования Западной и Центральной Европы. Исследуя место и значение учебной дисциплины «государственно-конфессиональное право» в системе высшего юридического образования стран Западной и Центральной Европы, автор делает выводы об актуальной необходимости углубленного изучения и усвоения основных положений государственно-конфессионального права, международно-правовых основ регулирования государственно-конфессиональных отношений, стандартов и правил, определения правовых основ реализации гражданами права на свободу совести и вероисповедания в системе подготовки будущих украинских юристов, тем самым усиливая правозащитную составляющую в украинском праве.
Ключевые слова: государственно-конфессиональное право, государственноцерковные отношения, свобода совести и вероисповедания, высшее образование, юридическое образование, методика преподавания учебных дисциплин.
This article deals with the analysis of value and subject matter of ‘State and Church Law’ in higher legal education system of Western and Central Europe. By investigating place and subject matter of ‘State and Church Law’ in higher legal education system of Western and Central Europe, the author comes to conclusions about actual necessity of in-depth studying and understanding main provisions of State and Church Law, international legal aspects of governing state and church relations, standards and regulations, defining legal framework for implementing citizens’ right to freedom of conscience and religion in future Ukrainian lawyers learning system, so by this – law protection component in Ukrainian law.
Key words: State and Church Law, state and church relations, freedom of conscience and religion, higher education, legal education, methods of legal disciplines teaching.
 
ВСТУП
 
Сучасне українське суспільство та інтеграція української системи освіти і науки в європейський науковий простір ставить нові вимоги до процесу підготовки майбутніх правників. Реформи політичної і правової системи Української держави потребують розвитку юридичної освіти та нових неординарних підходів до підготовки майбутніх спеціалістів з правознавства, міжнародного права, міжнародних відносин, політології, соціології і т. д., таким чином наближаючись до рівня університетської освітньої системи Західної та Центральної Європи.
Постановка завдання. Реалії сьогодення потребують нових підходів та вироблення нової методики підготовки фахівців з права, розширення сфери наукової та дослідницької роботи. Актуальною проблемою для України вже довгі роки залишається стандартизація та поглиблення міжнародних аспектів юридичної освіти, завдяки якій ми б могли вийти на новий рівень науково-освітянської діяльності, це стосується і розробки навчальних програм, навчально-методичних матеріалів, інших матеріалів, що спрямовані на інтеграцію вищої юридичної освіти в Європейський та світовий освітній простір. На превеликий жаль «українська система вищої юридичної освіти традиційно залишилася зорієнтованою на підготовку фахівців переважно для правоохоронних та інших органів, а не на правозахисну функцію, що відповідно позначилося на змісті юридичної освіти – навчальних планах, програмах тощо» [1, c. 277]. Ми повинні шукати шляхи, які дозволять співпрацювати на рівних з навчальними закладами Європи і тим самим подолати неспроможність конкуренції українських ВНЗ на європейському та світовому ринках освітніх послуг. Одним із них є нова для українських ВНЗ, але класична для європейського університетського простору, галузь публічного права, що також є навчальною дисципліною під назвою «державно-конфесійне право».
Результати дослідження. Аналіз наукових досліджень і публікацій свідчить, що вагомий внесок у розвиток напрямку такої галузі публічного права як державно-конфесійне право та його викладання як навчальної правової дисципліни зробили такі видатні науков- ці-викладачі, професори: Аксель фон Кампенхаузен, Гайнріх де Валль [2], Стефан Мукель [3], Стефан Коріот [4], Їржі Раймунд Третера [5], Пьотр Станіч [6], Ульріх Роде та ін. На жаль, огляд української наукової літератури дає підстави стверджувати, що ця тематика в Україні є малодослідженою, а навчальна правова дисципліна «державно-конфесійне право» лише починає знаходити розуміння необхідності свого включення в систему вищої юридичної освіти українських ВНЗ.
У більшості країн Західної та Центральної Європи курс «державно-конфесійне право» як навчальна дисципліна є складовою фахової підготовки фахівця з правознавства, міжнародного права, міжнародних відносин, політології, соціології. Звичайно, що назва дисципліни в залежності від країни звучить по-різному, так само відрізняються її зміст та наповнення згідно з особливостями історичних традицій та державного законодавства. Наприклад, у Німеччині та Швейцарії ця дисципліна має назву «Staatskirchenrecht», що буквально перекладається як «державно-церковне право». В Австрії більш використовується назва «Religionsrecht», або «релігійне право». Іноді використовується назва «Religionsverfassungsrecht», що буквально перекладається як «релігійне конституційне право». Дискусії з приводу, яка з цих
Фото Капча