Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ I ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО
 
КУЧЕРУК Катерина Іванівна
 
УДК 347. 451
 
Договір купівлі-продажу земельної ділянки
 
Спеціальність 12. 00. 03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
 
Київ-2002
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми зумовлена змінами соціально-економічного устрою та новими конституційними засадами права власності в Україні, що об’єктивно зумовлює потребу реформування цивільно-правових відносин, викликає необхідність і доцільність вдосконалення цивільного законодавства в цілому і договірного права зокрема.
У цьому зв'язку зростає роль цивільно-правових договорів як правової форми, яка забезпечує їх суб'єктам широку ініціативу в реалізації своїх цілей та інтересів. Одним з найважливіших інститутів цивільного права і визначальним у групі цивільно-правових договорів, що характеризуються передачею майна у власність, є договір купівлі-продажу. Купівля-продаж в Україні стає широко застосовуваною підставою набуття права приватної власності та формування власника, який на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається своїм майном.
На сьогодні земельні ділянки можуть перебувати у приватної власності суб'єктів цивільних правовідносин та бути предметом договору купівлі-продажу. Але порядок і умови укладення такого договору, права та обов'язки сторін, його виконання мають певні особливості, що зумовлено специфікою його предмета.
У цивільно-правовій літературі України поки що відсутні теоретичні комплексні дослідження правових проблем купівлі-продажу земельних ділянок. Водночас практика укладення та виконання договорів купівлі-продажу земельних ділянок виявила чимало правових проблем, пов'язаних як з недоліками в організації ринку землі, так і з недосконалістю правового регулювання договорів купівлі-продажу земельної ділянки. Про це свідчить також судова практика.
Вихідні положення, які дали змогу змістовно висвітлити більшість аспектів дисертаційної роботи, розроблені в працях відомих українських та зарубіжних учених-юристів з питань теорії цивільного права: Ч. Н. Азімова, Д. В. Бобрової, В. В. Борисової, О. В. Дзери, В. М. Коссака, Н. С. Кузнєцової, І. М. Кучеренко, В. В. Луця, Р. А. Майданика, О. Н. Підопригори, О. А. Пушкіна, П. М. Рабіновича, Н. О. Саніахметової, Є. О. Харитонова, Я. М. Шевченко, В. С. Щербини та ін. ; з проблем земельного та екологічного права – В. І. Андрейцева, Ц. В. Бичкової, А. П. Гетьмана, В. К. Гуревського, І. І. Каракаша, П. Ф. Кулинича, Н. Р. Малишевої, В. Л. Мунтяна, В. В. Носіка, О. О. Погрібного, В. К. Попова, В. І. Семчика, А. М. Статівки, Н. І. Титової, Ю. С. Шемшученка, М. В. Шульги, В. З. Янчука, В. В. Янчука; а також російських учених-правознавців – С. С. Алексеєва, Г. Ю. Бистрова, М. І. Брагінського, С. М. Братуся, В. В. Вітрянського, Б. П. Єрофеєва, О. С. Іоффе, І. О. Іконицької, М. І. Краснова, М. І. Козиря, А. С. Суханова, А. С. Толстого та ін.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України «Роль і значення цивільного права в регулюванні майнових і особистих немайнових відносин у сучасній Україні» (№ 0101U001005).
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення теоретичних цивільно-правових засад договору купівлі-продажу земельної ділянки, його особливостей і місця в системі цивільно-правових договорів купівлі-продажу, а також розробка рекомендацій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання цього різновиду цивільно-правового договору.
Об'єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають при укладенні та виконанні договору купівлі-продажу земельних ділянок.
Предметом дослідження є нормативні акти, які регулюють або будуть регулювати договір купівлі-продажу земельної ділянки, практика їх застосування.
Методи дослідження. В роботі були використані: формально-логічний, історико-правовий, функціонально-правовий, статистичний, порівняльного аналізу та інші методи.
За допомогою формально-логічного і порівняльного методів було здійснено аналіз цивільного законодавства України, яким регулюються договори купівлі-продажу земельної ділянки, правове регулювання цього договору в інших країнах, а також межі застосування у цивільному договорі купівлі-продажу земельної ділянки норм земельного законодавства. Історико-правовий метод використовувався при дослідженні розвитку правового регулювання договору купівлі-продажу земельної ділянки в Україні у ХХ столітті.
Функціонально-правовий метод було застосовано з метою визначення функцій договору, його відповідності нормам цивільного права, суттєвих умов і особливостей договору. Шляхом застосування статистичного методу було з’ясовано стан реалізації цивільного законодавства з питань договорів купівлі-продажу земельних ділянок, його ефективність та перспективи впровадження.
Перелічені та інші дослідницькі методи базуються на принципах об’єктивного і всебічного аналізу процесів та явищ, що відбуваються у сфері правотворчої і правозастовчої діяльності в період переходу до ринкових відносин. Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному дослідженні договору купівлі-продажу земельної ділянки в Україні, визначенні та обґрунтуванні пропозицій щодо системного правового регулювання цього виду цивільного договору.
1) Доведено що договір купівлі-продажу земельної ділянки є різновидом цивільно-правового договору купівлі-продажу, який займає особливе місце в системі цивільно-правових договорів і яким регулюється купівля-продаж земельних ділянок з дотриманням вимог земельного та інших галузей законодавства, що відбивають специфіку предмету договору, визначену в перелічених галузях права;
2) обгрунтовано положення, що особливостями цивільно-правового договору купівлі-продажу земельної ділянки є:
- суб’єктами договору у цивільно-правових відносинах
Фото Капча