Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Донні відклади верхньо-середньої частини р. Дністер (еколого-геохімічний аспект)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Національна академія наук України
Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”
Інститут геології і геохімії горючих копалин
 
Кошіль Мирослава Богданівна
 
УДК 551. 482. 215. 72: 550. 4 (477. 8)
 
Донні відклади верхньо-середньої частини р. Дністер (еколого-геохімічний аспект)
 
Спеціальність 04. 00. 02 – геохімія
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук
 
Львів – 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті геології і геохімії горючих копалин НАН України та НАК “Нафтогаз України”.
Науковий керівник кандидат геол. -мін. наук Сеньковський Андрій Юрієвич, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри петрографії.
Офіційні опоненти: доктор геол. -мін. наук, старший науковий співробітник Ковалевич Володимир Михайлович, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України та НАК “Нафтогаз України” (м. Львів), головний науковий співробітник; кандидат геол. -мін. наук Білоніжка Петро Михайлович, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри мінералогії.
Провідна установа Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України (відділ пошукової і екологічної геохімії), м. Київ.
Захист відбудеться “ 14 ” червня 2002 р. о 10 оо год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 35. 152. 01 в Інституті геології і геохімії горючих копалин НАН України та НАК “Нафтогаз України” (79053, м. Львів, вул. Наукова, 3а).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Високий рівень антропогенного навантаження на геологічне середовище останніми роками спричинив техногенно зумовлені зміни в геохімічній складовій гідроекосистем. Тому однією з актуальних сучасних проблем вивчення навколишнього середовища є еколого-геохімічна оцінка стану водних систем. Донні відклади як невід’ємна частина водойми є однією з її головних інформативних складових. Вони відіграють особливу роль у житті водойми – беручи активну участь у кругообігу речовини, відображають її геохімічну спеціалізацію, визначають її стан і дають змогу оцінити в просторі та часі зміни розподілу, міграції та нагромадження природних і техногенних компонентів у системі вода – донні відклади. Вони є “трудовою книжкою” водойми, своєрідним “депо”, “буфером” для забруднюючих речовин, крім того – це безпосереднє середовище розвитку і діяльності різноманітних організмів.
Дністер – один з головних водостоків не лише України, а й сусідньої Молдови. Крім цього, завжди залишається небезпека виникнення екстремальної екологічної ситуації, як це сталось у середині 1983 р. після великої аварії на Стебницькому заводі калійних добрив унаслідок прориву відстійника продуктів техногенного циклу. А таких збірників промислових відходів, подібних до Стебницького, в басейні Дністра декілька.
Об’єкт досліджень – донні відклади р. Дністер та Дністровського водосховища (від с. Чайковичі Львівської обл. до м. Новодністровськ Чернівецької обл.).
Предмет досліджень – літолого-мінералогічні та геохімічні особливості донних відкладів.
Мета дослідження: з’ясувати геохімічну спеціалізацію та дати еколого-геохімічну оцінку донних відкладів Дністра і Дністровського водосховища, визначити ступінь відображення техногенного навантаження у хімічному складі донних відкладів.
Основні задачі досліджень: 1. Виявити літолого-мінералогічні та геохімічні особливості донних відкладів на підставі польових і лабораторних досліджень, статистичної обробки та інтерпретації результатів аналізів. 2. З’ясувати особливості розподілу хімічних елементів та їх асоціацій у донних відкладах залежно від гранулометричного та літолого-мінерального складу. 3. Виявити внутрікореляційні зв’язки між окремими літолого-мінералогічними та геохімічними показниками, що характеризують склад і властивості донних відкладів. 4. Вивчити форми знаходження хімічних елементів у донних відкладах. 5. Виділити асоціації макро- і мікрокомпонентів, кореляційні зв’язки та фактори впливу на їхнє формування у донних відкладах за допомогою системно-статистичної обробки результатів аналізів та встановити ймовірні джерела їх надходження. 6. Виявити закономірності просторового розподілу хімічних елементів у донних відкладах р. Дністер та Дністровського водосховища. 7. Виконати порівняльний аналіз літолого-мінералогічних і геохімічних характеристик донних відкладів р. Дністер та Дністровського водосховища з іншими водоймами.
Фактичний матеріал та методи досліджень. В основу дисертаційної роботи покладено результати різноманітних аналізів 286 проб донних відкладів р. Дністер та Дністровського водосховища, відібраних безпосередньо автором під час польових робіт екологічних експедицій “Дністер”, що проводились громадською організацією “Товариство Лева” (м. Львів) у 1995-1999 рр.
Донні відклади вивчали комплексно такими методами: 1. Гранулометричний аналіз (гідравліко-ситовий комбінований метод; 92 проби). 2. Визначення карбонатності (ваговий і газоволюметричний методи; 30 проб). 3. Мінералогічні дослідження важкої і легкої фракції під бінокуляром. 4. Рентґен-дифрактометричний аналіз пелітової фракції донних відкладів (70 проб). 5. Електронно-мікроскопічний аналіз пелітової фракції донних відкладів (метод суспензій; 30 проб). 6. Кількісний спектральний аналіз валового вмісту 22-х елементів (Ti, Ba, Sr, Mn, Zr, V, Zn, Ni, Y, Cr, Co, Yb, La, Sc, Mo, Cu, Pb, Ge, Sn, Ga, Be, Ag) – 30 проб вихідних зразків, а також алевритової і пелітової фракцій та декарбонатизованих проб. 7. Визначення рухомих форм макро- і мікрокомпонентів (HCO3-, Cl-, SO42-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, Fe заг, F- Cu, Pb, Co, Mo, Cr, Mn, а також органічна речовина (ОР) і твердість водної складової) у водних витяжках зі всіх відібраних проб (титрометричний метод, метод атомно-абсорбційної спектрофотометрії, рідинна хроматографія). 8. Визначення вмісту чотирьох металів (Zn, Ni, Co, Cu) у слабо кислотних витяжках, 0, 1н HCl (атомно-абсорбційна спектрофотометрія; 20 проб). 9. Математико-статистичні методи обробки
Фото Капча