Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження і аналіз відносин України у сфері торгівлі та інвестицій у межах зони Чорноморського економічного співробітництва

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
План
 
1. Загальна характеристика зони Чорноморського економічного співробітництва
2. Торгівля ЧЕС та місце України в ній
3. Інвестиційні потоки країн ЧЕС
4. Положення України у ЧЕС, основні цілі та завдання
Список використаної літератури
 
1. Загальна характеристика зони Чорноморського економічного співробітництва
 
Проект створення вільної торговельної зони в Чорноморському регіоні відповідає сучасним тенденціям розвитку світової торгівлі. Унікальність організації ЧЕС полягає в тому, що це перше велике інтеграційне угруповання, яке об'єднало держави, котрі до останнього часу розвивалися за принципово різними економічними та політичними моделями.
Cтруктурний розподіл товарів між країнами є нечітким (мається на увазі: хто імпортує і хто експортує). Тільки сільськогосподарська продукція може розглядатися як предмет спеціалізації. Це означає, що серед країн – учасниць ЧЕС немає раціонального поділу праці, тобто відсутня необхідна основа розвитку регіонального ринку.
З огляду на світові тенденції створення зони вільної торгівлі в Чорноморському регіоні має координуватися з процесами розвитку інших торговельних угруповань. Завдяки вигідному геополітичному розташуванню Чорноморського регіону є перспектива входження його в майбутньому у всеєвропейську економічну територію.
Особливо необхідною для країн-учасниць ЧЕС є структурна реорганізація економік, яка підвищить їхню здатність швидко адаптуватися в майбутньому до європейської конкуренції й торговельної лібералізації. Об'єктивною передумовою розвитку регіональної торгівлі є лібералізація торговельних режимів у країнах – учасницях ЧЕС (Таблиця 1).
 
Таблиця 1
Торгівельні режими країн Чорноморського регіону
Азербайджан
Здійснено реформування торговельного законодавства, регулюванню підлягають експортні та імпортні операції, бартерна торгівля.
АлбаніяТарифи на торгівлю коливаються від 0 до 3% у різних товарних групах.
БолгаріяСтворено спрощену шкалу тарифних ставок, але обмеження, пов'язані з необхідністю реєстрації та ліцензування, ще не знято.
ВірменіяПовною мірою лібералізувала своє торговельне законодавство та вдосконалила механізми регулювання. Ставка імпортного тарифу – 0-10%. На більшу частину імпортованих товарів знято квоту та ліцензування. Експортні обмеження стосуються дуже вузького кола товарів.
ГрузіяЗбережено процедуру ліцензування на деякі товарні групи, зокрема медичне обладнання. Досі існують імпортні збори та акциз на більшість товарів. Дві категорії ліцензій – загальна і дійсна (одноразова), їхня ціна коливається від 25 до 300 дол. США.
Греція
Як член ЄС здійснює торговельну політику на основі чітких принципів побудови тарифної шкали, експортно-імпортного регулювання тощо.
МолдоваЗнизила з 1995 р. митні збори на 50%. відмінила ліцензування (крім таких товарів, як зброя, коштовні метали та камені, медичне обладнання). Експортну квоту (крім лімітованої кількості товарів) також знято. Сертифікація імпортних товарів здійснюється у відповідності з прийнятими нормами.
Румунія3 1995 р. змінила систему митних зборів. Скасувала експортні збори та ліцензування. Торговельне законодавство за більшістю пунктів відповідає міжнародній практиці.
Росія
Існують шині збори, податок на додану вартість та акциз. Митний збір та акциз нараховуються у відсотках до митної вартості товару. Податок на додану вартість звичайно становить 20%, Більшість імпортованих товарів підлягає різним видам сертифікації.
ТуреччинаЯк член Європейського митного союзу використовує митні тарифи ЄС. Підписала угоду про вільну торгівлю з Румунією, планує підписати таку угоду з Болгарією.
УкраїнаВдосконалила систему торговельною регулювання. Існує податок на додану вартість. Митні збори та акциз серйозно перешкоджають торгівлі. 3 1994 р. запроваджено систему сертифікації на імпортовані товари. Товари, обсяг виробництва яких у країні не покриває внутрішні потреби, обкладаються експортним податком.
 
Можна виділити наступні напрямки співробітництва держав членів ОЧЕС:
-формування банківської інфраструктури й мережі ділових центрів з метою фінансування й інформаційної підтримки як державних інвестицій, так і частки бізнесу в інфраструктурних проектах;
-створення режиму вільного руху товарів, послуг і капіталів для стимулювання економічних контактів і розширення границь виробничого й інвестиційного співробітництва;
-уніфікування митної системи країн регіону, створюючи тим самим повноцінну систему багатобічних розрахунків і організувавши в майбутньому Чорноморський платіжний союз;
-підтримка співробітництва країн Причорномор'я в процесах приватизації, підприємництва, зміцнення малого й середнього бізнесу, комплексне використання й охорона біологічних, мінеральних і водних ресурсів Чорного моря;
-створення транспортної інфраструктури шляхом модернізації й створення нових транспортних комунікацій і розширення залізничного й повітряного сполучення між країнами ЧЕС.
 
2. Торгівля ЧЕС та місце України в ній
 
Результуючі показники, до яких належать сальдо торговельного балансу, сальдо балансу послуг, індекс «концентрації» експорту та інші, в сукупності характеризують стан зовнішньої торгівлі за критерієм збалансованості експорту та імпорту, ефективності та місця країни в світовій торгівлі. Розглянемо місце Україні в структурі експорту та імпорту в зоні ЧЕС.
Абсолютне значення експорту (Таблиця 2, А) України у 2010 році знаходиться на досить високому рівні, незначне переважання мають Болгарія, Сербія, Греція, Туреччина.
Індекс «концентрації експорту» (Таблиця 2, С) або індекс Хіршманазастосовується у світових зіставленнях і показує, наскільки широкий спектр товарів експортує країна. При 239 класифікованих видах продукції (за методологією ООН) він має вигляд:
Значення коефіцієнта розміщуються в межах:
Найменші (позитивні) значення цього показника мають індустріально розвинуті країни: Італія – 0, 056, Франція – 0, 057, Австрія – 0, 06 тощо.
Найбільші (негативні) значення показника «концентрації експорту» мають найменш розвинуті країни та країни – експортери нафти.
За даними таблиці можемо визначити, що структура експорту України мало змінилася за період 2005-2010 років. Україна експортує достатньо широкий спектр товарів разом із більшістю країн ЧЕС. Найгірші показники має Азербайджан (близько 0, 87), він експортує обмежену групу товарів.
Індекс диверсифікації експорту (Таблиця 5, D) - це індекс відхилення товарної структури експорту країни від структури світового експорту. Використовується, як правило, для визначеннявідмінностей у структурізовнішньоїторгівлікраїн, експортяких є достатньорізнобічним. Розраховується на базі абсолютного відхиленнячастки того чиіншого товару в експортікраїнивідйогочастки в світовомуекспорті. Для цьоговикористовується формула:
Хочаіндекс і характеризуєкількіснувідмінністьтоварноїструктуриекспортукраїнивідструктурисвітового, регіональногоекспорту, але на йогопідставі не можнаказати, що структура експортуоднієїкраїникращачигірша за іншу.
Значенняіндексурозміщується в межах:
Недоліком даного показника є його значна залежність від кон'юнктури світових товарних ринків і насамперед від коливання цін на сировину. Навіть незначна їх зміна на окремі товари може суттєво вплинути на рівень індексу диверсифікації експорту країни.
Як ми бачимо, до 2010 року ідекс диверсифікації експорту України досяг 0, 57, який, порівняно з попередніми роками, більше приблизився до позитивного значення. Серед усіх країн Україна займає середнє місце, найкращі показники у Болгарії, Румунії та Сербії, тобто структура їх еспорту найменше візрізняється від структури експорту країн ЧЕС.
Абсолютне значення імпорту (Таблиця 3, А) України у 2010 році приблизно однакове на рівні з іншими країнами.
У структурі імпорту країн ЧЕС (Таблиця 3, С) Україна знаходиться на рівні інших країн. Усі країни імпортують достатньо широкий спектр товарів (значення індексів знаходяться в межах 0, 06-0, 15).
Порівняно з попередніми роками, індекс диверсифікації імпорту (Таблиця 3, D) України залишився на тому ж рівні близько 0, 35. У межах зони ЧЕС структура імпорту усіх країни, як і України, не візрізняється від інших, показники інших країн знаходяться приблизно на одному рівні.
Отже, можемо зробити висновок, що структура експорту країн ЧЕС є більш різноманітною, ніж структура імпорту. Дані країни імпортують однаково з невиликими відмінностями. 
Торгівельний баланс – це співвідношення між вартістю експорту й імпорту протягом даного року (або іншого обраного періоду) незалежно від термінів їх оплати. До нього входить вартість товарів, проданих і куплених на умовах негайної оплати, поставлений у кредит, а також наданих безплатно у вигляді урядової допомоги або дарунку (за відрахування вартості безплатних товарів торговий баланс включається у платіжний баланс).
Сальдо торгівельного балансу України у період 2005-2010 років (Таблиця 4) було відємним, хоча у 2010 році дефіцит зменшився, порівняно з іншими роками, особливо 2007 та 2008. Відємне сальдо означає, що країна більше ввозить, ніж вивозить. Це також говорить про неконкурентноспроможність експортних галузей. Подібна ситуація і у більшості країн ЧЕС, позитивне сальдо мають лише Азербайджан та Росія, 19876, 7 і 126810млн. дол. відповідно. Це говорить про попит товарів даних країн на світовому ринку, а також те, що країни споживають все, що виробляють.
  
3. Інвестиційні потоки країн ЧЕС
 
Інвестиції – це використання фінансових ресурсів у формі довгострокових вкладень капіталу. Прямі інвестиції – вкладення в статутний капітал компанії з метою одержання прибутку і права на участь у керуванні цією компанією. Згідно Закону України «Про Інвестиційну діяльність» однією з основ інвестиційної діяльності України може бути іноземне інвестування, здійснюване іноземними громадянами, юридичними особами та державами. Згідно Таблиці ми бачимо, що внутрішні потоки прямих іноземних інвестицій в Україну значно збільшилися у 2008 році до 1010 з подальшим іх скороченням до 736 млн. дол. Порівняно з іншими країнами ЧЕС в Україну вкладають дуже мало, країна є інвестиційно непривабливою. Меншими, і надзвичайно низькими, є показники лише Вірменії та Молдови. Слід зазначити також, що при оцінці ефективності інвестицій враховують і вплив інфляції, яка в Україні є досить значною. 
 
4. Положення України у ЧЕС, інтереси та завдання
 
Головними стратегічними інтересами України в регіоні Чорного моря є:
-диверсифікованість джерел енергоресурсів;
-використання території України для їхнього транспортування;
-розвиток і зміцнення євроінтеграційних позицій України, за допомогою диверсифікованості торгово-економічних відносин із країнами ЄС, які є членами ЧЕС;
-вихід на ринки Близького Сходу за рахунок транспортних коридорів;
-ліквідація погроз власної безпеки за рахунок ліквідації погроз східного походження: нелегальна міграція, наркоторгівля й торгівля людьми, поширення зброї й т. д.
Досліджуючи залежність окремих країн від торгівлі в рамках ЧЕС у вигляді співвідношення між внутрішньорегіональною торгівлею й торгівлею з іншими країнами світу, можна прийти до висновку, що Україна є залежною від внутрішньорегіональної торгівлі (Таблиця 7). Що стосується Росії, то необхідно відзначити, що скоріше країни ЧЕС залежать від торговельних потоків Росії, ніж навпаки. Найбільше Україна експортує в Росію – 13428, 2 млн. дол. Навіть якщо не брати її до уваги, експорт до усіх інших країн ЧЕС (у розмірі приблизно 3600 млн. дол) превищує експорт до будь-якої частини світу: Європи, Африки, Америки чи Австралії. У імпорті Україна є ше більш залежною від країн ЧЕС, а особливо від Росії, частка імпорту якої у розмірі 22198, 1 млн. дол. становить більше від частки Європи (не беручи до уваги країн-членів ЧЕС) та інших частин світу.
ОсновнізавданняучастіУкраїни в ЧЕС полягає в наступнихнапрямках:
-Необхіднозробитипереоцінкусистемипріоритетів у відносинах з державами регіону в межах ЧЕС, знайтиприйнятні шляхи узгодженняінтересівкраїн-членів ЧЕС ізіншимиміжнародними структурами, щовідповідаютьмеханізмамподоланняполітичнихпротиріч.
-Продовжити роботу над зміноюукраїнськоїзаконодавчоїбази, відповідальної за міждержавне й регіональнеспівробітництво й сприятливийінвестиційнийклімат у регіоні.
-Скоординувати свою політику досягнення європейських стандартів економічного розвитку в країні й перевести економіку на новуінноваційну базу розвитку.
-Розроблятимоделівзаємодіїіснуючихінституціональнихмеханізмів для посиленняєвроінтеграційнихпроцесів, підсилитидіалогЧЕС ізрізнимирегіональними й субрегіональними структурами, у першу чергу, Європейським Союзом. 
 
Список використаної літератури
 
1. Закон України «Про Інвестиційну діяльність»
2. Румянцев А. П., Климко Н. Г., Міжнародна економіка: – К. : Знання прес, 2003. – 447с.
3. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. – К. : ВІРА-Р, 2002.
Електронні ресурси:
1. Інвестиційний словник: http://investcentre.net
2. Держкомстат України: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Статистика ООН по торгівлі та розвитку: http://unctadstat.unctad.org/
Фото Капча