Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження методичних підходів до розрахунку економічної ефективності виробництва

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗРАХУНКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
 
Чернер Олег
 
У статті розглянуто особливості методичних підходів до розрахунку економічної ефективності виробництва підприємств, які представлені в сучасній економічній літературі. Виділено дві основні системи критеріїв оптимізації, які принципово розрізняються, та про одну комбіновану, що поєднує у собі основні критерії перших двох систем. Розглянуто підхід, який дозволяє здійснювати однозначний вимір рівня ефективності виробництва та створити статистично достовірну систему показників для виміру, оцінки й аналізу економічної ефективності виробництва в цілому і його елементів зокрема. На основі аналізу існуючих підходів запропоновано дослідження ефективності виробництва поряд із ефективністю використання фінансових коштів.
Ключові слова: ефективність, економічна ефективність, вимірювання, показники, виробництво
Чернер Олег
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПО РАСЧЕТУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
В статье рассмотрены особенности методических подходов к расчету экономической эффективности производства предприятий, которые представлены в современной экономической литературе. Выделены две основные системы критериев оптимизации, которые принципиально различаются, и одна комбинированная, которая совмещает в себе основные критерии первых двух систем. Рассмотрен подход, который позволяет осуществлять однозначное измерение уровня эффективности производства и создать статистически достоверную систему показателей для измерения, оценки и анализа экономической эффективности производства, в целом и ее отдельных элементов. На основе анализа существующих подходов предложено исследование эффективности производства вместе с эффективностью использования финансовых средств.
Ключевые слова: эффективность, экономическая эффективность, измерение, показатели, производство
Cherner Oleg
RESEARCH OF THE METHODOLOGICAL APPROACHES TO CALCULATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF PRODUCTION
The article describes the features of methodological approaches to the calculation of economic efficiency of enterprises, which are represented in the modern economic literature. Two main system of criterion optimization that differ fundamentally from each other, and one combined system, which combines the basic criterion of the first two systems are highlighted in the article. The article studies an approach that allows for an unambiguous measurement of the level of production efficiency and creates a statistically significant indicator system for measuring, evaluating and analyzing the cost-effectiveness of production as a whole and its individual elements. It is proposed to study the efficiency of production, together with effective use of funds, on the basis of the analysis of existing approaches.
Keywords: efficiency, economic efficiency, calculation, indicators, manufacture
Постановка проблеми. Проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. Це пояснюється тим, що забезпечення ефективної роботи господарської системи є основним завданням економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою – від власників приватного підприємства до керівників держави.
В умовах формування та розвитку ринкових відносин центр господарської діяльності зміщується до первинної ланки економічної системи – підприємства. При цьому у ринковій економіці виживають лише ті підприємства, які найбільш правильно і компетентно зрозуміли вимоги ринку, організували виробництво конкурентоспроможної продукції, послуг, що користуються попитом, уміло здійснюють мотивацію висококваліфікованої творчої праці персоналу. Щоб зробити висновки про ефективність діяльності треба отримати комплексну оцінку кінцевих результатів діяльності підприємства, тобто використання основних і оборотних фондів, трудових і фінансових ресурсів та нематеріальних активів за певний період часу. Таку комплексну оцінку основної ланки підприємства дає визначення ефективності виробництва.
Метою роботи є дослідження методичних підходів до розрахунку економічної ефективності виробництва.
Основні результати.
Завдання визначення ефективності виникає в різних ситуаціях, і його раціональне вирішення в конкретних умовах передбачає застосування тих або інших підходів чи методик.
З’ясуємо те, у якому напрямку повинні змінюватись показники ефективності виробництва або єдиний інтегральний показник. При всьому різноманітті методичних підходів реально можна говорити лише про дві основні системи критеріїв оптимізації, які принципово розрізняються, та про одну комбіновану, що поєднує у собі основні критерії перших двох систем:
  • максимізація результату при фіксованих витратах (ресурсах) ;
  • мінімізація витрат (ресурсів) при фіксованому результаті;
  • оптимізація (найчастіше максимізація) співвідношення витрат і результатів, як правило, з додатковим урахуванням інших показників ефективності (у тому числі й натуральних).
В українській практиці, так само як і у світовій найбільш всього використовують саме критерій максимізації.
У визначенні показників ефективності науковці пішли різними шляхами. Представники одного з них вважають за доцільне нехтувати необхідністю отримання єдиної оцінки і будувати систему показників ефективності. А остаточний висновок, на їхню думку, має зробити експерт, який аналізує цю систему показників, ураховує певні неформальні обставини, власний досвід, можливо, інтуїтивні міркування, прогнози і на базі всього цього зробить висновок. Інші вчені пропонують відразу обмежити множину факторів впливу і визначати комплексний показник ефективності. Є, звичайно, і певні компромісні підходи. Так, наприклад, відомі методики, в яких спочатку визначається система показників, а потім до неї застосовуються певні правила згортання для отримання інтегральної оцінки. Серед прибічників єдиного показника є такі, котрі будують настільки складний комплексний показник, що він за широтою охоплення вхідних параметрів фактично не поступається системам показників. Крім того, розроблені й ситуаційні алгоритми, які дають змогу обирати той чи інший комплексний показник на базі попереднього аналізу певних характеристик підприємства.
В рамках статті ми не можемо привести всі методичні підходи. Тому розглянемо найбільш розповсюджені. Досить обґрунтовано представлена система показників у Віноградова Н. В. [5, с.
Фото Капча