Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження нематеріальних засобів ВАТ «Кам'янець-Подiльськавтоагрегат»

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Нематеріальні оборотні засоби підприємтсва
1.1 Основні поняття та класифікація нематеріальних засобів підприємства
1.2 Методи та методика розрахунку показників нематеріальних засобів підприємства
Розділ 2. Загальна характеристика підприємтсва
2.1 Аналіз техніко-економічних показників підприємства
Розділ 3. Аналітичне дослідження нематеріальних засобів підприємства
3.1 Аналіз складу і структури нематеріальних засобів
3.2 Аналіз впливу факторів на зміни прибутковості нематеріальних активів
3.3 Аналіз структури нематеріальних активів за джерелами надходження
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Метою цієї курсової роботи є розгляд поняття нематеріальних засобів, їх формування, класифікація, методи оцінки та використання на прикладі вітчизняних та зарубіжних підприємств. Також важливою складовою моєї курсової роботи є проведення загальної характеристики Відкритого акціонерного товариства «Кам’янець Подільскавтоагрегат» та аналіз його техніко-економічних показників. Таким чином я самостійно виконаю економічні розрахунки по темі курсової роботи, і по наявним резервам запропоную заходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємства в майбутньому.
І загалом я хочу закріпити та поглибити знання, набуті мною у процесі теоретичного вивчення курсу «Комплексна аналітична оцінка діяльності підприємства», навчитись застосовувати їх у практичному вирішенні питань діяльності підприємства.
За природою свого походження нематеріальні засоби виникають або завдяки новим, унікальним знанням у будь-якій формі, або через рідкісність ресурсів (природну чи організовану). В обох цих випадках недостатність ресурсів (внаслідок унікальності чи наявності в обмеженій кількості) сприяє появі ренти. Використання таких ресурсів або робить їхніх власників єдиним виробником певної продукції, або забезпечує зменшення витрат проти інших виробників. Отже, нематеріальні ресурси багато важать у підвищенні конкурентоспроможності діючих підприємств. За умов насиченості ринку різноманітними товарами підприємство-виробник повинно вдосконалювати можливості пропонування, просування та реалізації своїх товарів та послуг. Дійовим інструментом конкуренції у цьому разі може бути використання нематеріальних засобів. Наприклад, володіння ліцензією надає її власникові виключне право використання певного технічного досягнення, а тому забезпечує йому відповідні конкурентні переваги. Зареєстроване зазначення походження товару завжди гарантує споживачу особливі, елітарні, а іноді унікальні властивості товару, що також підвищує конкурентоспроможність останнього.
Відтак необхідною умовою успішного функціонування підприємства в ринковій економіці є ефективне використання його власних так званих нематеріальних засобів.
 
Розділ 1. Нематеріальні оборотні засоби підприємтсва
 
1.1 Основні поняття та класифікація нематеріальних засобів підприємства
 
Необхідною умовою успішного функціонування будь-якого підприємства в умовах ринковій економіці є ефективне використання його власних так званих нематеріальних ресурсів.
Нематеріальні ресурси – це складова частина потенціалу підприємства, здатна приносити економічну користь протягом відносно тривалого періоду, для якої характерні відсутність матеріальної основи здобування доходів та невизначеність розмірів майбутнього прибутку від її використання. До них відносяться об’єкти промислової та інтелектуальної власності, а також інші ресурси нематеріального походження (Див. Табл. 1. 1).
 
Таблиця 1. 1
Нематеріальні ресурси
 
Промислова власність є поняття, яке застосовується для позначення виключно права на використання певних нематеріальних ресурсів. Згідно з Паризькою конвенцією з охорони промислової власності до об’єктів цієї власності належать: винаходи, промислові зразки, корисні моделі, товарні знаки та знаки обслуговування.
Інтелектуальна власність являє собою юридичне поняття, яке охоплює авторське право та інші права на продукти інтелектуальної власності, зокрема, належать наукові праці, твори літератури і мистецтва, програмні продукти тощо.
Нематеріальні ресурси здатні відігравати суттєву роль у підвищенні конкурентоспроможності діючих підприємств. За умов насиченості ринку різноманітними товарами підприємство-виробник повинно удосконалювати можливості щодо пропонування, просування та реалізації своїх товарів або послуг. Дійовим інструментом конкуренції у цьому випадку може бути використання нематеріальних ресурсів. Наприклад. Володіння ліцензією надає її власнику виключне право використання певного технічного досягнення і тому забезпечує йому певні конкурентні переваги. Зареєстроване найменування місця знаходження товарів завжди гарантує споживачу особливості, елітарні, а іноді унікальні властивості товару, що також підвищує конкурентоспроможність його власника.
Об’єкти промислової власності.
Серед об’єктів промислової власності центральне місце належить винаходам.
Винаходом називається позначене істотною новизною вирішення технічного завдання в будь-якій галузі господарства, яке дає позитивний ефект.
Технічне рішення, яке може бути визначене винаходом, повинно мати певну технічну ознаку; істотну новизну рішення; позитивний або інший ефект.
Технічна ознака – це застосування засобів техніки і технології (конструкції, способів, матеріалів) для розв’язання завдання, що є об’єктом винаходу. При цьому виділяють кілька основних видів технічних розв’язань, які можуть стати предметом винаходу. До них, зокрема, належать:
технічні будови – сукупність технічних засобів (деталей, вузлів, механізмів), які перебувають у функціональній залежності;
способи або процеси – сукупність операцій (дій), що виконуються у певній послідовності та умовах (режимах) для досягнення потрібного технологічного результату;
речовини – сукупність способів одержання хімічних речовин;
штами – культури мікроорганізмів, які використовуються для одержання речовин, що утворюються внаслідок життєдіяльності мікроорганізмів.
Таким чином, винаходом може бути лише конкретне розв’язання технічного завдання. Пропозиції, що сформовані у вигляді загальної постановки завдання або у вигляді ідеї, не можуть бути кваліфіковані як винаходів.
Другою найважливішою ознакою винаходу є його новизна, тобто використання технічних засобів, способів, методів раніше невідомих в даній галузі техніки. Винаходом може бути визначено за будь-яких умов тільки таке технічне
Фото Капча