Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження необхідності, доцільності та ефективності впровадження в Україні системи обліку виплат працівникам за міжнародними стандартами

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ, ДОЦІЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
 
Линник Олена, Артеменко Наталія
 
Наголошено, що вихід України на міжнародні ринки, участь її у міжнародних процесах зумовили необхідність переходу національної економіки на систему фінансового обліку з використанням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Зазначено, що важливим є питання організації обліку виплат працівникам. Провівши дослідження, встановлено, що національні та міжнародні стандарти мають багато спільного у підходах до обліку виплат працівникам. В свою чергу, встановлено цілу низку відмінностей. Доведено, що найбільш важливим розділом у міжнародному та вітчизняному стандартах вважається розділ, присвячений виплатам, що пов’язані із закінченням трудової діяльності. Обґрунтовано висновок, що, через недосконалість вітчизняного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26, для обліку програм з визначеною виплатою можуть використовуватися лише норми міжнародного стандарту
Ключові слова: бухгалтерський облік, фінансова звітність, міжнародні стандарти фінансової звітності, виплати працівникам, виплати по закінченню трудової діяльності, програми з визначеною виплатою, актуарні прибутки і збитки
Линник Елена, Артеменко Наталья ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В УКРАИНЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Отмечено, что выход Украины на международные рынки, участие ее в международных процессах обусловили необходимость перехода национальной экономики на систему финансового учета с использованием международных стандартов бухгалтерского учета. Отмечено, что важным является вопрос организации учета выплат работникам. Проведя исследования, установлено, что национальные и международные стандарты имеют много общего в подходах к учету выплат работникам. В свою очередь, установлен целый ряд различий. Доказано, что наиболее важным разделом в международном и отечественном стандартах считается раздел, посвященный выплатам, связанных с окончанием трудовой деятельности. Обоснован вывод, что, из-за несовершенства отечественного Положения (стандарта) бухгалтерского учета 26, для учета планов с установленными выплатами могут применяться только нормы международного стандарта
Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовая отчетность, международные стандарты финансовой отчетности, выплаты работникам, выплаты по окончании трудовой деятельности, планы с установленными выплатами, актуарные прибыли и убытки
Lynnyk Olena, Artemenko Nataliya RESEARCH IS NEEDED, FEASIBILITY AND EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION IN UKRAINE ACCOUNTING SYSTEM OF PAYMENTS TO EMPLOYEES ON INTERNATIONAL STANDARDS
It is noted that the output of Ukraine on the international market, its participation in international processes necessitated the transition of the national economy on the financial accounting system with international accounting standards. It is noted that an important issue is the organization of accounting salary payments. After investigation, it was found that the domestic and international standards have much in common in their approaches to accounting for payments to employees. In turn, mounted a number of differences. It is proved that the most important section in the international and national standards is considered to be a section dedicated to payments associated with the termination of employment. The conclusion that because of imperfections in the domestic Regulations (standard) accounting 26 accounting for defined benefit plans can only be applied rules of the international standard
Keywords: accounting, financial reporting, international accounting standards, employee benefits, payments for post-employment defined benefit plans, actuarial gains and losses
Постановка проблеми. Фінансова звітність підприємств різних країн має певні відмінності, що зумовлені соціальними, економічними та політичними чинниками.
В умовах розвитку міжнародної торгівлі, транснаціональних корпорацій, глобалізації фінансових ринків відмінності у підходах до змісту фінансових звітів значно ускладнюють аналіз інформації та прийняття управлінських рішень.
Перехід національної системи бухгалтерського обліку та складання звітності на міжнародні стандарти є необхідною умовою якісної співпраці з іноземними партнерами, підвищення рівня довіри зовнішніх користувачів фінансової звітності підприємства. Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS) та бухгалтерського обліку (IAS) містять єдині методологічні підходи до оцінювання та розкриття інформації, що необхідна інвесторам, кредиторам, податковим та фінансовим органам, різним зацікавленим юридичним та фізичним особам.
Виплати працівникам є найвагомішою складовою усіх витрат підприємства, мають значний вплив на кінцевий фінансовий результат діяльності суб’єкта господарювання, а їх облік – однією з найважливіших сторін облікового процесу. Оскільки в Україні трансформація процесу та системи обліку із застосуванням міжнародних стандартів обліку та звітності розпочата досить нещодавно, методологічні засади та нормативно-правова база обліку виплат працівникам вивчені та організовані недостатньо і потребують глибокого дослідження та аналізу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність, теоретична та практична реалізація механізму обліку та структури виплат працівникам досліджена у працях вітчизняних вчених, зокрема, С. Ф. Голова, В. М. Костюченка, М. П. Войнаренка, О. М. Брадула, Ф. Ф. Бутинця, М. Д. Ведернікова, Т. В. Головко.
Питання виплат працівникам досліджувалися у дисертаціях М. Д. Ведернікова, В. А. Домбровського, О. А. Дороніної, Т. Г. Мельник, В. Б. Люткевич, Н. В. Шульги та ін.
Не применшуючи важливості робіт вітчизняних вчених, слід зазначити, що вони у своїх дослідженнях ведення обліку виплат працівникам відповідно до міжнародних стандартів, здебільшого, приділяють увагу загальним аспектам обліку. Проте, деякі питання обліку виплат працівникам в умовах його гармонізації з міжнародною практикою досі не вирішені і потребують подальшого дослідження.
В останні роки у зв’язку із впровадженням міжнародних стандартів українське законодавство зазнало значних змін. Так, Законом України №3332-VI «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та
Фото Капча