Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження обліку видатків в Зачепилівському УДКСУ

Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
62
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОБЛІК ВИДАТКІВ ЯК ОБ’ЄКТ ОРГАНІЗАЦІЇ
1.1 Сутність видатків бюджетної установи та їх класифікація
1.2 Нормативно-правове забезпечення обліку видатків
1.3 Зарубіжний досвід організації обліку видатків органами казначейства
Висновок до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ ВИДАТКІВ У ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВІ РАЙОНУ
2.1 Організація первинного обліку видатків
2.2 Організація поточного обліку видатків
2.3 Організація підсумкового обліку видатків
2.4 Організація збереження облікових документів
2.5 Організаційне, технічне і програмне забезпечення обліку видатків у Держказначействі району
Висновок до розділу 2
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
Гарантією ефективної реалізації державою своїх функцій є раціональне та своєчасне використання бюджетних ресурсів. Обґрунтований розподіл державних коштів вимагає постійного пошуку напрямів удосконалення, аналізу показників ефективності та узагальнення набутого досвіду різних країн світу.
Облік бюджетних коштів дає змогу отримати вичерпну інформацію про виконання кошторису видатків бюджету, їх наявність та порядок розподілу. На основі цих даних здійснюється контроль за збереженням, цільовим використанням фінансових ресурсів державних установ. Від того, яким чином буде вирішене дане питання, залежить успішне функціонування бюджетної установи чи організації, тому якісна організація обліку і контролю видатків є актуальною на сьогодні, і має важливе значення для держави в цілому.
На сьогодні підвищується інтерес вчених до теоретичних та практичних питань з використання бюджетних коштів державними та місцевими  бюджетами, пошуку ефективних шляхів удосконалення планування, розподілу та здійснення видаткової частини бюджету в умовах ринкових відносин. 
Метою роботи є дослідження обліку видатків в Зачепилівському УДКСУ. 
Реалізація мети вимагає вирішення ряду завдань, головними з яких є:
- дослідження сутності видатків, їх класифікації;
- вивчення законодавчих та нормативних документів щодо організації обліку видатків в установі;
- аналіз зарубіжного досвіду організації обліку видатків органами казначейства;
- аналіз стану організації обліку видатків у досліджуваній установі
дослідження організації збереження облікових документів; 
- розгляд організаційного, технічного і програмного забезпечення обліку видатків у Держказначействі району.
Об'єктом дослідження є обліковий процес видатків Зачепилівського УДКСУ в Харківській області.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних питань, які пов’язані з організацією обліку видатків досліджуваної установи.
В основу дослідження покладено такі методи, як збір фактів (спостереження, реєстрація, вимірювання), опис і аналіз фактів. Також використані методи: порівняння, аналізу і синтезу – для виявлення спільних та відмінних рис у наукових підходах до організації бухгалтерського обліку; індукцію, дедукцію, узагальнення – при формуванні висновків. 
Об’єктом дослідження даної роботи є управління Державного казначейства у Зачепилівському районі Харківської області. Відділення Державного казначейства у Зачепилівському  районі утворене  у лютому 1996 року відповідно до Указу Президента України “Про Державне казначейство України ” від 27.04.95 №335
На підставі Указу Президента України від 27 квітня 1995 року № 335 «Про Державне казначейство України» в 1996 році було створене відділення Державного казначейства у Зачепилівському районі.
Відповідно до наказу Міністерства фінансів від 06.07.2006 року № 644 «Про затвердження Типової структури Головного управління Державного казначейства України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі та реорганізацію територіальних органів Державного казначейства України» Відділення Державного казначейства у Зачепилівському районі реорганізовано в Управління Державного казначейства у Зачепилівському районі Головного управління Державного казначейства України у Харківській області з 24 жовтня 2006 року.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 року № 651 «Про утворення територіальних органів Державної казначейської служби» було утворено управління Державної казначейської служби України у Зачепилівському районі Харківської області, яке є правонаступником прав та обов’язків територіальних органів Державного казначейства України.
Відповідно до наказу Міністерства фінансів від 12.10.2011 року № 1280 «Про затвердження Положень про територіальні органи Державної казначейської служби України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2011р. за № 1236/19974, наказом Державної казначейської служби України від 21.11.2011 року № 118 затверджено Положення про управління Державної казначейської служби України у Зачепилівському районі Харківської області.
Згідно Положення про управління Державної казначейської служби України у Зачепилівському районі Харківської області визначені функції та цілі управління :
1) здійснює через систему електронних платежів Національного банку України розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів, спільних із міжнародними фінансовими організаціями проектів;
3) здійснює відкриття та закриття рахунків поточного бюджетного періоду, а також відкриття рахунків наступного бюджетного періоду;
4) здійснює безспірне списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду;
5) здійснює безспірне вилучення коштів із місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України;
6) здійснює розподіл коштів між державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також між місцевими бюджетами відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;
7) проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами областей, міст Києва та Севастополя, а також між місцевими бюджетами у порядку, встановленому законодавством;
8) веде базу даних про мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, складає та веде єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
9) веде
Фото Капча