Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження сучасного стану ринку праці в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 

належне технологічне оснащення і забезпечення методично-навчальною літературою;

 • забезпечити безпосередній зв'язок між стандартами оплати праці та освітньо-кваліфікаційним рівнем працівників;
 • запровадити багатоканальне фінансування професійної освіти;
 • забезпечити трансформацію професійно-технічної освіти, належну її відповідність потребам ринку праці;
 • істотно збільшити масштаби професійної підготовки та перепідготовки безробітних;
 • направляти осіб, що втратили роботу, на перекваліфікацію якомога раніше;
 • формувати державне замовлення на підготовку робочої сили, спираючись на результати прогнозу потреби економіки країни в робочій силі за професіями, і на тендерних засадах розміщувати замовлення у навчальних закладах (вищих та середніх) ;
 • забезпечити запровадження практики обов'язкової роботи протягом 3-річного періоду в державних навчальних закладах (передусім дошкільної, навчальної, середньої та професійної підготовки) усіх випускників педагогічних навчальних закладів, які здобули освіту за бюджетні кошти.
 • Напрями регулювання трудової міграції. З метою підвищення територіальної мобільності робочої сили в межах України необхідно Кабінету Міністрів України:
  • створити систему постійного інформування населення про наявні вакансії на загальнонаціональному ринку праці;
  • запровадити систему доступних кредитів на житло, включаючи придбання житла на вторинному ринку; реалізувати механізм надання доступного тимчасового житла.
  З метою скорочення масштабів нелегальної трудової міграції населення за межі країни та посилення соціального захисту українських працівників за кордоном Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України:
  • приєднатися до конвенцій МОП щодо захисту прав працівників-мігрантів, статей Європейської Соціальної Хартії (оновленої) та забезпечити ратифікацію цього документа;
  • прийняти Закон України «Про особливості ліцензування та впровадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном».

  Кабінету Міністрів України:

  • інтенсифікувати зусилля щодо підписання угод про працевлаштування з країнами-реципієнтами української робочої сили, а також розширення квот для працевлаштування українців у тих країнах, з якими договори вже укладено;
  • запровадити спеціальні посади у дипломатичних та консульських представництвах за кордоном у країнах призначення мігрантів, створити спеціальні приймальні, забезпечити надання юридичних консультацій;
  • розробити програму стимулювання самозайнятості та мікропідприємництва для осіб, які повертаються після трудової діяльності за кордоном.
  Кабінету Міністрів України та місцевим органам влади:
  • активізувати зусилля з просвітницької діяльності щодо умов та наслідків нелегальної трудової діяльності, поширення інформації (рекламно-інформаційні буклети, спеціальні телепередачі, цільові випуски газет) щодо існуючої системи міждержавних угод про працевлаштування, законодавства України та країн-реципієнтів у сфері трудової міграції та регулювання ринку праці в цілому, а також можливості отримання допомоги з боку українських дипломатичних установ під час перебування за кордоном;
  • посилити контроль за діяльністю організацій-вербувальників вітчизняної робочої сили для роботи за кордоном та підвищити ефективність дій силових структур з виявлення та припинення діяльності фірм, що працевлаштовують громадян України за кордоном, не маючи на це дозволу.
  Основні напрями реформування оплати праці. Через обмеженість можливостей протягом найближчих років підвищити рівень заробітної плати за рахунок традиційних джерел необхідно повною мірою задіяти потенціал джерел, пов'язаних із реструктуризацією собівартості та цін і збільшенням у них частки заробітної плати, інших видів доходів працюючих на основі зменшення податкового навантаження на фонди оплати праці з одночасним зростанням абсолютних розмірів останніх; перегляду ставок і відрахувань з доходів підприємств; запровадження системи оподаткування прибутку, яка б стимулювала економію матеріальних ресурсів. Для цього необхідно:
  Кабінету Міністрів України за участю суб'єктів соціального партнерства на національному рівні:
  • підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України зміни та доповнення до Закону України «Про оплату праці» у частині, що стосується вдосконалення порядку визначення та затвердження мінімальної заробітної плати; проект законодавчого акта, що закріпить форми участі найманих працівників в управлінні виробництвом і розподілі його результатів, конкретні організаційно-правові механізми розвитку виробничої демократії на підприємствах і в організаціях України;
  • забезпечити поетапне наближення мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму, встановленого на працездатну особу;
  • підвищити значення угод і договорів, які укладаються відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», урегулюванні рівнів, структури і диференціації доходів від трудової діяльності;
  • розробити механізм підвищення доходів від трудової діяльності через використання джерел, пов'язаних з реструктуризацією витрат на виробництво, реалізацією резервів ресурсозбереження, стимулювання зниження матеріальних витрат та підвищення частки заробітної плати у собівартості продукції;
  • забезпечити вдосконалення оплати праці в бюджетній сфері, ввести в дію Єдину тарифну сітку оплати роботи працівників бюджетної сфери, передбачити поетапне встановлення міжкваліфікаційної (міжпосадової) диференціації в оплаті праці, побудованої з урахуванням відмінностей у складності виконуваних робіт (кваліфікації) та їхньої відповідальності.
  Кабінету Міністрів України та Національній академії наук України розробити та здійснити експериментальне впровадження порядку встановлення мінімальної заробітної плати не в абсолютній сумі, а у відсотках до вартісної величини прожиткового мінімуму з урахуванням регіональних відмінностей.
   
  3.2. Напрями поліпшення соціального захисту безробітних
   
  Основні напрями поліпшення соціального захисту безробітних. Кабінету Міністрів та місцевим органам влади:
  • забезпечити істотне збільшення масштабів надання населенню (не тільки безробітним, а й тим, хто звертається до центрів зайнятості ще до втрати роботи) профорієнтаційних та консультаційних послуг;
  • розширити масштаби професійної підготовки та перепідготовки безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця;
  • забезпечити поширення громадських робіт у соціальній сфері;
  • істотно збільшити масштаби надання допомоги на відкриття власної справи шляхом організації попередньої підготовки та подальшого супроводу, надання консультаційних послуг у перші роки самостійної діяльності;
  • використовувати сучасні методи інформування працедавців щодо пропозиції робочої сили, а населення – щодо попиту на неї.
  Трансформація політики ринку праці має бути спрямована на забезпечення достойною роботою населення не залежно від місця проживання, на стимулювання економічної активності населення, розвиток та реалізацію трудового потенціалу.
   
  ВИСНОВКИ
   
  Після проведеного дослідження по темі роботи можна сказати, що її основну мету досягнуто. З даної роботи зробимо наступні висновки.
  Ринок праці – це соціально-економічна категорія, яка характеризує відносини людей, що проявляються в процесі найму, оцінки, звільнення працівників та встановлення розмірів компенсації за використану робочу силу залежно від ряду факторів
  Механізм функціонування ринку праці, як і будь-який ринок, включає попит на працю, пропозицію праці та ринкову рівновагу.
  Пропозиція праці визначається рівнем заробітної плати, податків, потребами в матеріальному забезпеченні непрацюючих членів сім'ї робітника, звичками, традиціями, силою профспілок тощо. Пропозиція праці буде збільшуватися при зростанні зарплати, престижу роботи, морального задоволення. Також на пропозицію праці впливає чисельність працездатного населення, кількість відпрацьованого часу за рік, кваліфікація тощо.
  Попит на ринку праці формується залежно від її ціни, потреб виробництва, технічного рівня підприємств тощо. Тому можуть траплятися випадки, коли здібності професіоналів нікому не потрібні, а попит на звичайну малокваліфіковану працю високий. Попит на ринку праці залежить від:
  1) від попиту на товари і послуги, для виготовлення яких потрібно наймати працівників;
  2) продуктивності праці кожного найнятого працівника (продуктивність визначається кількістю продукції, яку працівник здатен виробити за одиницю часу; інтенсивність – кількість часу яку витрачають на виробництво одиниці продукції) ;
  3) економічної кон'юнктури в країні (загального попиту на товари в країні), від того на якій фазі економічного циклу знаходиться виробництво в країні;
  4) втілення нових технологій;
  5) структури економіки, сукупності галузей і підприємств.
  Стан рівноваги на ринку праці визначається рівноважною ціною – певним рівнем заробітної плати
  Для поліпшення клімату у сфері праці необхідно провести ефективну роботу по наступним напрямках:
  - збільшення кількості та поліпшення якості робочих місць. Економічне зростання створює передумови для створення нових та реконструкції вже існуючих робочих місць. Метою такої реконструкції має бути зменшення питомої ваги робочих місць з важкими та шкідливими умовами праці, забезпечення сучасного технологічного рівня виробництва, захист навколишнього середовища;
  - підвищення якості робочої сили. Необхідно створити передумови для істотного підвищення мобільності робочої сили (професійної, соціальної, територіальної) шляхом належної професійно-освітньої підготовки робочої сили відповідно до поточних та перспективних вимог економіки та створення реального ринку житла;
  - реформування плати праці. Через обмеженість можливостей протягом найближчих років підвищити рівень заробітної плати за рахунок традиційних джерел необхідно повною мірою задіяти потенціал джерел, пов'язаних із реструктуризацією собівартості та цін і збільшенням у них частки заробітної плати, інших видів доходів працюючих на основі зменшення податкового навантаження на фонди оплати праці з одночасним зростанням абсолютних розмірів останніх; перегляду ставок і відрахувань з доходів підприємств; запровадження системи оподаткування прибутку, яка б стимулювала економію матеріальних ресурсів.
   
  ЛІТЕРАТУРА
   
  1. Закон України “Про зайнятість населення” // www. rada. gov. ua
  2. Адміністративно-правовий механізм соціальної політики в державі // Підприємництво, господарство і право. 2014. – № 8.
  3. Афанасьев В. Г. Социальная информация и управлепие обществом. – М., 2013. – 355 с.
  4. Базілінська О. Я. Макроекономіка: Навч. посіб – К. : Центр навчальної літератури, 2013. – 442 с.
  5. Богиня Д. П., Грішнова О. А. “Основи економіки праці: навчальний посібник” – К. : “Знання ПРЕС”, 2014.
  6. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К. : Знання, 2013. – 559 с.
  7. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2013. – 300 с.
  8. Казмерчук-Палащина Н. Г. Організаційно-економічні аспекти мотивації праці в системі менеджменту торговельного підприємства: Дис... канд. екон. наук / 08. 06. 02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг. – К., 2014. – 175 с.
  9. Конституційне право України / За ред. В. Ф. По-горілка. – К, 2014. – 732 с.
  10. Лемешевский И. М. Макроэкономика: теория национальной экономики. – Мн., 2013.
  11. Макконел К. Р., Брю С. Л. Экономика: принципы, проблема и политика. – К. : Хагар – Демос, 2013.
  12. Макроекономічні тренди 2013 року // Банківська справа. – 2014. – № 2.
  13. Махсма М. Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посібник. – К. : Атіка, 2013. – 303 с.
  14. Мінімальні гарантії населення // Праця і зарплата. – 2014. – № 7.
  15. Нуреев Р. М. Курс макроэкономики. Учебник для вузов. – М. : Издательская группа НОРМА – ИНФРА-М, 2013.
  16. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Макроэкономика – М. : «Экономика», «Дело», 2013.
  17. Полипець О. П. Проблеми контролю в соціально-економічному розвитку регіону // 36. наук, праць Української академії державного управління. – 2013..
  18. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / Ред. кол. Ф. М. Рудич. – К., 2013. – 234 с.
  19. Проскуряков В. М., Самотин А. И. Копенгагелекий саммит: 5 лет после // Народонаселение. -2013. -№ 1.
  20. Соціальна політика на етапі реформування суспільства // Вісник КНТЕУ. – 2014. – № 2.
  21. Франк Р. Х. Макроэкономика и поведение. – М. : ИНФРА-М, 2014.
  22. www. me. gov. ua
  23. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. ukrstat. gov. ua
  24. Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин (УНІАН), Порошенко оприлюднив тези «Стратегія 2020»
  25. Державна служба зайнятості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. dcz. gov. ua/control/uk/publish/ article? art_id=230309&cat_ id =173564
  26. Буряк П. Ю. Економіка праці й соціально-економічні відносини / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, М. І. Григор’єв. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.
  27. Постанова Кабінету Міністрів України № 1008-2012-п від 15. 10. 2012 Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //search. ligazakon. ua/l_doc2. nsf /1іпк1/КР121008. Мт1

   

  Фото Капча