Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Досудове врегулювання спорів як найважливіша стадія в господарському процесі

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ЯК НАЙВАЖЛИВІША СТАДІЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
 
Граб С. О.
 
Стаття присвячена визначенню механізму врегулювання господарських спорів в досудовому порядку з метою швидкого вирішення спірних правовідносин між суб’єктами господарювання.
Ключові слова: спір, суб’єкти господарювання, функції, правовідносини, претензія, сторони, спори, стягнення, обставини справи, принципи, строк.
Статья посвящена определению механизма урегулирования хозяйственных споров в досудебном порядке с целью быстрого решения спорных правоотношений между субъектами хозяйствования.
Ключевые слова: спор, субъекты хозяйствования, функции, правоотношения, претензия, стороны, споры, взыскания, обстоятельства дела, принципы, срок.
Grab SO. COURT SETTLEMENT OF DISPUTES AS AN IMPORTANT STAGE IN THE ECONOMIC PROCEDURAL LAW
The article is dedicated to defining the mechanism of resolving commercial disputes in the pretrial order for quickly settle legal disputes between entities.
Key words: dispute, entities, functions, legal, claim, side, disputes, penalty, circumstances, principles, term.
Постановка проблеми. Справедливий, оперативний, неупереджений та доступний суд є однією з найвищих цінностей громадянського суспільства. Однак актуальність дослідження досудового врегулювання господарських спорів визначають практичну діяльність господарського процесу на засадах верховенства права. Тому вдосконалення господарського процесуального законодавства, введення відповідальності за недотримання процедури досудового врегулювання спірних правовідносин є важливим та необхідним чинником у господарському процесі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, пов’язані із механізмом застосування досудового врегулювання, досліджувалися у працях таких вчених, як: М. О. Абрамов, С. В. Васильєв, В. П. На- гребельний, Д. М. Притика, О. П. Подцер- ковний, В. В. Сухонос, М. К. Треушников, В. Д. Чернадчук. Залишились нерозкрити- ми питання щодо практичної дії застосування відповідних санкцій при порушенні процедури досудового врегулювання майбутніх спорів у господарському процесі.
Вирішення існуючих проблем у даній сфері повинні сприяти стимулюванню процедури досудового вирішення спорів та здійснення організаційно-технічних заходів щодо можливості отримання акта преюдиційного характеру: ухвали чи рішення суду, в яких безпосередньо встановлюються факти, що мали місце при виникненні певних правовідносин в процесі досудового врегулювання.
Досудовий порядок врегулювання будь- яких господарських спорів є виключно правом господарюючих суб’єктів, а не їхобов’язком. Завданнями, які виділяються у статті є:
  • забезпечення контролю за претензійно-позовним провадженням;
  • розгляд, аналіз та узагальнення результатів претензійно-позовної роботи з метою удосконалення господарсько-процесуального законодавства;
  • підготовка висновків, пропозицій щодо поліпшення претензійно-позовної роботи.
Виклад основного матеріалу. Господарському процесу характерні деякі галузеві спеціальні принципи, що визначають його суть, організацію та функції діяльності. Це специфічні засади, які характеризують господарське судочинство та застосовуються в практичній діяльності господарського суду з метою вирішення господарських спорів [1, с. 32].
Порядок досудового регулювання визначається розділом II Господарського процесуального кодексу України [2]. Розвиток цього інституту відбувся ще за радянської господарської системи через закріплення претензійного порядку вирішення спорів, що виникали між підприємствами й організаціями. Він був закріплений Постановою Ради Міністрів СРСР від 23. 07. 1959 р. № 824 та ст. 136 Цивільного процесуального кодексу України від 18. 07. 1963 р. Претензійний порядок надавав можливість учасникам господарських правовідносин у короткі строки вирішувати господарські спори без звернення до арбітражу та захищати порушені права й законні інтереси [3].
Важливим фактором досудового врегулювання господарських спорів є можливість застосування цієї стадії процесу лише за бажанням суб’єктів господарювання. Сторони мають право закріпити у договорі, що досудовий порядок урегулювання спору є для них обов’язковим, і тільки при неможливості вирішення такого спору цим шляхом, сторони можуть звернутися до суду. Однак це не позбавляє будь яку сторону одразу звернутися до суду, не врегулювавши свої правовідносини спочатку в досудовому порядку.
Існують певні винятки із цього правила. Такими нормативними актами як Кодекс торговельного мореплавства від 9 грудня 1994 р., Повітряний кодекс від 4 травня 1994 р., постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 457 «Про затвердження Статуту залізниць України», наказ Міністерства транспорту України від 14 вересня 1997 р. № 363 «Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» та інші, які регулюють відповідні правовідносини, що пов’язані з переміщенням вантажу передбачено спеціальний порядок вирішення спорів в досудовому порядку.
Господарський процесуальний кодекс України закріплює виключний перелік господарських спорів, на які не поширюється досудовий порядок їх вирішення. Це спори про визнання договорів недійсними, спори про визнання недійсними актів державних та інших органів, підприємств і організацій, які не відповідають законодавству та порушують права й охоронювані законом інтереси підприємств та організацій, спори про стягнення заборгованості за опротестованими векселями, спори про стягнення штрафів Національним банком України з банків та інших фінансово-кредитних установ, а також на спори про звернення стягнення на заставлене майно. Ці спори вирішуються виключно в судовому порядку [2].
З теоретично-правових позицій досудовий порядок урегулювання спорів – це сукупність заходів, які підлягають здійсненню стороною, права якої порушено, для безпосереднього вирішення спору, що виник, зі стороною, яка є порушником майнових прав чи інтересів [4, с. 56]. Деякі автори вважають, що досудове врегулювання господарських спорів – це сукупність заходів, здійснених підприємствами та організаціями, права яких порушені, для безпосереднього вирішення спорів, що виникли, з підприємствами та організаціями, які порушили майнові права й інтереси, до звернення з позовом до господарського суду [5, с. 5].
Початком врегулювання спору в досудовому
Фото Капча