Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ефективність системи селекції у племінному свинарстві

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
В статті викладені результати аналізу відтворної здатності свиноматок та власної продуктивності ремонтного молодняка наявних в Україні порід, яких розводять в суб’єктах племінної справи у свинарстві. Визначено, що племінні господарства не можуть забезпечити вимоги промислових комплексів щодо відтворної здатності маток. Одночасно молодняк, який вирощується в племінних господарствах, може конкурувати з тваринами зарубіжного походження щодо інтенсивності росту та товщини шпику, але з урахуванням конкретної породи. Здебільшого молодняк, який належить племінним заводам, має нижчу продуктивність, порівняно із племінними репродукторами, що є наслідком порушення принципів великомасштабної селекції у свинарстві. Для виходу із такої ситуації потрібно значно скоротити кількість племінних господарств, особливо у великій білій породі й ландрас, та розробити інші підходи до ведення племінної роботи в суб’єктах племінної справи у свинарстві.
Ключові слова: свині, суб’єкти племінної справи у свинарстві, відтворна здатність, власна продуктивність молодняка, ефективність селекції.
 
Эффективность системы селекции в племенном свиноводстве. С. Л. Войтенко, Л. В. Вишневский, Т. И. Карунна, М. А. Петренко, В. А. Горобец. В статье изложены результаты анализа воспроизводительной способности и собственной продуктивности ремонтного молодняка, имеющихся в Украине пород, которые разводятся в субъектах племенного дела в свиноводстве. Установлено, что племенные хозяйства не могут обеспечить потребность промышленных комплексов относительно воспроизводительной способности маток. Одновременно молодняк, который выращивается в племенных хозяйствах, может конкурировать с животными зарубежного происхождения по скорости роста и толщине шпика, но с учетом определенной породы. В основном молодняк, который принадлежит племенным заводам, имеет более низкую продуктивность, по сравнению с племенными репродукторами, что может быть следствием нарушения принципов крупномасштабной селекции в свиноводстве. Для выхода из такой ситуации необходимо существенно сократить количество племенных хозяйств, особенно по крупной белой породе и ландрас, а также разработать другие подходы относительно ведения племенной работы в субъектах племенного дела в свиноводстве.
Ключевые слова: свиньи, субъекты племенного дела в свиноводстве, воспроизводительная способность, собственная продуктивность молодняка, эффективность селекции.
 
Effectiveness of the system in pig breeding. S. L. Voytenko, L. V. Vischevskiy, T. I. Karunna, M. A. Petrenko, V. A. Gorobez. The article presents the results of the analysis of reproductive ability and own productivity herd replacements available in Ukraine breeds that are bred in the subjects in pig breeding. It has been established that the tribal economy cannot satisfy the needs of the industrial complexes relative reproductive capacity of sows. At the same time young, which is grown in the breeding farms, can compete with the animals of foreign origin on the growth rate and backfat thickness, but with the particular breed. Mostly young, which is owned by breeding plants has lower productivity compared with tribal loudspeakers that can be caused by large-scale violations of the principles of selection in swine. To exit from this situation, it is necessary to significantly reduce the number of breeding farms, especially in the large white breed and Landrace, as well as to develop other approaches for the conduct of breeding work in the subjects in pig breeding.
Keywords: pigs, subjects in pig breeding, reproductive capacity, productivity own young, the efficiency of selection.
 
Вступ. На сучасному етапі розвитку галузі свинарства в Україні в основу розведення покладено трьохступінчату пірамідальну систему, на вершині якої знаходяться племінні заводи, де у відповідності до розроблених програм та планів створюються чи удосконалюються структурні складові породи виключно методами лінійного розведення з використанням цілеспрямованого добору, внутрілінійного підбору, помірного та віддаленого інбридингу. Створені в племінних заводах тварини повинні реалізуватися в племінні репродуктори, де відбувається їх відтворення методами чистопородного розведення, а також схрещування з іншими породами для одержання товарного гібрида. Споживачами продукції племінних репродукторів повинні бути товарні господарства. Такий підхід передбачає генетичне поліпшення тварин в усіх категоріях господарств, що в сумі з належними умовами годівлі й утримання сприяє інтенсифікації галузі свинарства. Протягом багатьох попередніх років основною формою чистопородного розведення свиней в племінних господарствах України було розведення за лініями і родинами. Проте слід вказати, що племінна робота в тваринництві сама пособі досить складна з огляду на те, що вирішуються дві протилежні задачі: створення тварин із досить високою спадковою стійкістю, обумовленою адитивними генами та збереження достатньої мінливості, яка забезпечує пластичність породи. Тому навіть незначні помилки в племінній роботі знайдуть відображення в масі потомків з огляду на такі фізіологічні особливості свиней, як багатоплідність, короткий період поросності, скоростиглість й швидка зміна поколінь.
В Україні, де в племінних господарствах розводиться 12 заводських порід свиней, які диференційовані на материнські й батьківські форми, здавалося б є всі можливості для одержання високих показників виробництва свинини з використанням різних прогресивних методів ведення галузі. Проте переважна більшість промислових комплексів по виробництву свинини в Україні останні роки інтенсивно використовує генетичний потенціал свиней зарубіжної селекції, які на думку не лише виробничників, але і науковців, мають вищу продуктивність, порівняно із вітчизняними породами. Крім того, такий підхід застосовується і в багатьох племінних господарствах, особливо при розведенні найбільш численних в Україні порід – великої білої й ландрас, підтвердженням чого є родоводи тварин, які записані до ДКПТ та зведені звіти по бонітуванню свиней [1, 2,
Фото Капча