Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічна оцінка організаційного розвитку підприємств промисловості

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
 
Кучер Маргарита Миколаївна
 
УДК 658. 5. 011
 
Економічна оцінка організаційного розвитку підприємств промисловості
 
Спеціальність 08. 07. 01 – економіка промисловості
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Харків – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Дніпродзержинському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Ревенко Надія Григорівна, Дніпродзержинський держаний технічний університет, завідувач кафедри економіки, менеджменту та маркетингу.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Тімофєєв Володимир Миколайович, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, завідувач кафедри обліку та аудиту; кандидат економічних наук, професор Соколова Людмила Василівна, Харківський національний університет радіоелектроніки, професор кафедри економіки та менеджменту.
Провідна установа: Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, кафедра менеджменту, Міністерство освіти і науки України, м. Луганськ.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Сучасний етап економічного розвитку України вимагає вирішення ряду нових задач, пов'язаних з підвищенням ефективності роботи підприємств промисловості. Важливо встановити чітку відповідність і співвідносність усіх елементів виробничих систем підприємств, завдяки яким досягається раціональне упорядкування процесів створення та виробництва продукції. У зв'язку з цим посилюється необхідність підвищення гнучкості організаційних систем управління підприємствами промисловості і швидкості організаційних змін на основі ефективного використання економічних можливостей управління. У той же час на підприємствах цій проблемі не надається достатньої уваги. Наукове обґрунтування і раціоналізація організаційної діяльності у напрямку підвищення її економічної ефективності відсуваються на другий план, що призводить до “ручного” і неефективного управління розвитком багатьох вітчизняних підприємств промисловості, недостатнього використання внутрішніх резервів, уповільнення процесів реструктуризації та підвищення конкурентоспроможності.
Необхідність розробки теоретичних і методико-практичних питань оцінки економічних можливостей організаційних систем і їх реалізації обумовила проведення даного дослідження і визначила тему дисертації.
Значний внесок у дослідження проблем, пов'язаних з ефективним розвитком підприємств промисловості за рахунок підвищення ефективності організаційного розвитку та управління, внесли вітчизняні і закордонні вчені – економісти Барташев Л. В., Бєлєнький П. Ю., Болотов С. П., Вудворд Дж., Гамрат-Курек Л. Й., Герасимчук В. Г., Дейнеко О. А., Друкер П., Іпатов М. І., Козлова О. В., Коломієць Р. А., Котел К., Крук Д. М., Курочкін О. С., Лімонова Л. О., Мартиненко М. М., Мільнер Б. 3., Модін О. О., Обер-Кріє Дж., Одінцова Г. С., Оучі Віл'ям Г., Покропивний С. Ф., Разумов І. М., Смірнов Е. А., Томпсон Дж., Уотерман Р., Фатхутдінов Р. А., Чалий В. М., Яловий Г. К. та ін. У працях цих авторів досліджені важливі теоретичні та практичні питання організаційного розвитку, окремі елементи і особливості процесів організації та управління. Однак безпосередньо питанням виявлення і підвищення ефективності використання сукупних економічних можливостей організаційних систем і їх місця в економічному розвитку підприємств промисловості присвячена незначна кількість робіт, у яких вказана проблема досліджується недостатньо повно і комплексно.
У цих умовах актуальною є розробка і впровадження нових наукових підходів і методів вирішення проблеми підвищення економічної ефективності виробництва за рахунок більш повної реалізації економічних можливостей організаційних систем. Необхідне також комплексне дослідження економічного впливу цих систем на кінцеві економічні результати діяльності підприємств промисловості, яке і розглядається у дисертаційній роботі.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація пов'язана з науковою роботою “Економічні проблеми розбудови державності України: важелі та стимули розвитку господарчих систем”, що виконувалась згідно з координаційним планом науково-дослідних робіт Міністерства освіти України, затвердженим наказом № 37 від 13. 02. 1997 р. Вона пов'язана також з науково-дослідними роботами Дніпродзержинського державного технічного університету: «Дослідження питань теорії і практики управління виробничим потенціалом економічних систем в умовах ринку» (0197U015573) ; «Дослідження, оцінка та розробка шляхів підвищення ефективності управління підприємством»; «Розробка проекту системи управління ефективністю виробництва» (№ 026/012-8у-2623). Автору належать розділи «Організаційні ресурси в системі виробничого потенціалу промислових підприємств», «Методологічні основи створення системи управління організаційним розвитком».
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування і розробка теоретичних положень, методичних і практичних рекомендацій по удосконаленню економічної складової механізму управління організаційним розвитком підприємств у напрямку підвищення економічної ефективності їх функціонування.
Для досягнення цієї мети були поставлені і вирішені такі задачі:
– визначення економічної ролі, елементної структури і характеристик організаційних ресурсів промислових ланок;
обґрунтування і визначення економічних характеристик організаційних систем підприємств промисловості;
розробка методики аналізу і кількісної оцінки економічних показників розвитку відповідних систем;
розробка методичних підходів до економічного обґрунтування організаційних нововведень;
вибір і обґрунтування економічного показника управління організаційним розвитком як основи для дії управлінських важелів;
удосконалення системи управління організаційним розвитком підприємств за рахунок розробки і обґрунтування економічних важелів його оцінки.
Об'єктом дослідження виступають процеси управління економічною ефективністю організаційного розвитку підприємств промисловості.
Предметом дослідження є теоретичні положення, методичні і аналітичні аспекти економічної оцінки результатів і ефективності функціонування організаційних систем підприємств промисловості.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною базою дисертаційної роботи є сучасні теорії ринкової економіки, наукові концепції, публікації українських та зарубіжних вчених з питань економічної оцінки і управління організаційним розвитком. Для вирішення поставлених
Фото Капча