Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічне моделювання розвитку агропромислового комплексу регіону (субнаціональний рівень)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 
Жубржицька Ольга Вікторівна
 
Економічне моделювання розвитку агропромислового комплексу регіону (субнаціональний рівень)
 
Спеціальність 08. 10. 01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Раді по вивченню продуктивних сил України
Національної академії наук України.
Науковий керівник: 
доктор економічних наук, професор, 
ЛИСЕЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ, 
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, завідувач відділом регіональних проблем розвитку і розміщення сільськогосподарського виробництва
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, старший науковий співробітник,
СУХОРУКОВ АРКАДІЙ ІСМАЇЛОВИЧ, Національний інститут проблем міжнародної безпеки Ради національної безпеки і оборони України, завідувач відділом економічної безпеки
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,
ГОРСЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил регіонів
Провідна установа:
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, кафедра економічної і соціальної географії, м. Київ
 
Захист відбудеться “ 20 ” травня 2002 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26. 160. 01 Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України за адресою: 01032, м. Київ-32, бульвар Тараса Шевченка, 60.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України за адресою: 01032, м. Київ-32, бульвар Тараса Шевченка, 60.
Автореферат розісланий “ 16 ” квітня 2002 р.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Економічна ситуація, що невпинно змінюється, вимагає від управлінців, котрим доводиться приймати рішення як в приватному секторі, так і за його межами, системного бачення майбутнього, розуміння процесів, які відбуваються в економіці. Вірогідний рівень попиту на продукцію, ступінь зайнятості населення, очікуваний рівень цін і доходів регіону – ці та багато інших чинників є актуальними питаннями сталого розвитку. Підприємці і посадові особи однаково потребують прогнозів з ключових питань розвитку окремих комплексів. На національному рівні чи не найважливішою справою є досягнення продовольчої безпеки, а відтак, організація розвитку сільського господарства як її основи.
Аналіз ситуації в Україні показує, що в ряді регіонів, в першу чергу, Донецькій, Луганській, Одеській і Київській областях проблема білкового голодування, зокрема дітей, вийшла із сфери можливих передбачень в сферу неприємних для нації реалій. Фізіологічний попит на такі продукти, як молоко, яйця і риба, не задовольняється, а насичений ринок відображає, по суті, платоспроможний попит і підтримується виключно різницею цін, непомірно високих на продовольство і непомірно низьких – на працю. В даних умовах актуальним є пошук можливостей підвищення ефективності сільського господарства як основи національної продовольчої безпеки.
Дослідженнями ефективності сільського господарства у контексті національної продовольчої безпеки, розвитку і розміщення сільського господарства займаються науковці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, Національного інституту проблем міжнародної безпеки Ради національної безпеки і оборони України, Інституту прогнозування НАН України: Борщевський П. П., Данилишин Б. М., Долішній М. І., Дорогунцов С. І., Лисецький А. С., Олійник Я. Б., Паламарчук О. М., Пістун М. Д., Прейгер Д. К., Саблук П. Т., Сухоруков А. І., Чернюк Л. Г. та інші. Питання розміщення продуктивних сил галузей агропромислового і продовольчого комплексів України з точки зору проблем їх розвитку і розміщення в нових економічних умовах досліджені досить ґрунтовно. Проте ряд ключових питань оцінки і наукового моделювання регіональної економіки сільськогосподарського виробництва, прогнозування розміщення галузей АПК для забезпечення політики автаркії і реалізації експортного потенціалу України не можна визнати вирішеними. Вони недостатньо досліджені або є дискусійними, що і визначило вибір теми дисертаційної роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота пов'язана з науковою тематикою досліджень, які ведуться в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України і є невід'ємною частиною науково-дослідних робіт у відділі проблем розвитку і розміщення сільськогосподарського виробництва, зокрема з темою № 3. 1. 5 (63) «Схема (Прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів (областей) на тривалу перспективу» (№ державної реєстрації 0100U000657), 3. 1. 5 (59) «Дослідження природно-ресурсного потенціалу та перспектив економічного і соціального розвитку України (регіональний розріз) ” (№ державної реєстрації 0199U003691), 3. 1. 5. (69) “Соціально-економічні пріоритети продовольчої безпеки України” (№ державної реєстрації 0101U007877). Роль автора у виконанні цих робіт полягає в розробці економічних моделей розвитку агропромислового комплексу регіонів субнаціонального рівня, які на відміну від традиційних економіко-математичних моделей дозволяють вирішувати задачі розвитку і розміщення сільського господарства за системою соціально-економічних критеріїв з урахуванням природноекономічних зон і кон’юнктури ринку.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка наукових засад економічного моделювання розвитку агропромислового комплексу регіону для вирішення проблеми національної продовольчої безпеки та поліпшення територіальної організації АПК з урахуванням соціально-економічних та агроекологічних чинників.
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність розв’язання таких найважливіших задач:
• поглиблення методології економічного моделювання розвитку і розміщення галузей агропромислового комплексу України з
Фото Капча