Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічний аналіз для інших спеціальностей

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
50
Мова: 
Українська
Оцінка: 

питань:

 • комплексний – аналіз всієї господарської діяльності;
 • локальний – аналіз окремих підрозділів підприємства;
 • тематичний – аналіз окремих питань (використання ресурсів, маркетингової політики, фінансових результатів та ін.).
4. За змістом аналізу:
 • фінансовий аналіз – включає аналіз фінансових результатів діяльності, фінансового стану, інвестиційний аналіз, аналіз партнерських відносин.
 • управлінський аналіз – включає аналіз виробництва, реалізації, ефективності використання ресурсів, витрат підприємства.
5. За організаційною формою: централізований та децентралізований.
6. За формою досліджуваних економічних відносин: техніко-економічний, соціально-економічний, функціонально-вартісний.
7. За рівнем охоплення об’єкта: суцільний, вибірковий, внутрігосподарський, загальний, міжоб’єктний.
8. За ступенем автоматизації: проведення робіт за допомогою ЕОМ або без неї.
 
Тема 2. Методи економічного аналізу
 
 1. Сутність та характеристика методу економічного аналізу
 2. Фактори і резерви в економічному аналізі.
 3. Логічні методи економічного аналізу
 4. Графічні методи в економічному аналізі.
 5. Евристичні прийоми дослідження.
 
І. Сутність та характеристика методу економічного аналізу
Під методом економічного аналізу розуміють науковий спосіб вивчення, становлення та розвитку господарських явищ і процесів. Він є сукупністю прийомів і способів дослідження господарської діяльності будь-якого економічного об’єкта шляхом виявлення і визначення взаємозв’язку та зміни його параметрів, кількісного і якісного вимірювання впливу окремих факторів та їхньої сукупності на цю зміну. Метод економічного аналізу спрямований на пізнання внутрішньої природи змін і розвитку економічних систем за параметрами їх інформаційної моделі.
Метод аналізу має певні специфічні особливості, до яких належать:
 • Використання системи показників, що характеризують діяльність підприємства.
Економічний аналіз спроможний дослідити лише ті економічні явища, які відображено в певних економічних показниках, що мають числову характеристику. Такі, наприклад, властивості продуктів харчування як смак, колір, корисність не мають об’єктивної числової характеристики. Для того, щоб вони могли стати об’єктом дослідження в економічному аналізі, необхідно розробити відповідну систему показників даних властивостей, виражених у балах.
 • Вивчення причин зміни показників.
Враховуючи те, що економічні явища обумовлені причинно-наслідковою залежністю, головним завданням аналізу є розкриття та вивчення цих причин (факторів). На господарську діяльність підприємства та на формування окремих її показників можуть впливати безліч факторів. Визначити та вивчити всі дуже складно та не завжди доцільно. Завдання полягає в тому, щоб знайти найсуттєвіше, що найбільше впливає на той чи інших показник. Отже, обов’язковою умовою правильного аналізу є економічно обґрунтована класифікація причин, що вплинули на господарську діяльність підприємства та на її результати.
 • Визначення та вимірювання взаємозв’язків та взаємозалежностей між ними за допомогою спеціальних прийомів.
Нехтування такими взаємозв’язками може призвести до некоректних висновків та зробити аналіз неефективним. Тому в економічних дослідженнях жодне явище не може бути правильно інтерпретоване, якщо воно розглядається ізольовано. Не можна також на основі окремо взятого явища робити загальні висновки про тенденцію розвитку об’єкта в цілому. Однак це зовсім не виключає можливості та необхідності логічного виокремлення певних явищ в процесі економічних розрахунків.
 
ІІ. Фактори і резерви в економічному аналізі.
Фактори в економічному аналізі – це діючі сили, які призводять до позитивних чи негативних змін у стані об’єкту і показниках, які відображають цей стан.
Фактори в економічному аналізі класифікуються за такими основними ознаками:
1.За своєю природою:
 • природничо-кліматичні  (здійснюють вирішальний вплив на с/г, лісове господарство та ін.);
 • соціально-економічні (до них відносяться житлові умови працівників, спортивна та оздоровча робота на підприємстві, рівень освіти кадрів та ін.);
 • виробничо-економічні (відображають повноту та ефективність використання виробничих ресурсів підприємства та підвищення ефективності його роботи).
2. За характером впливу:
 • інтенсивні (якісні);
 • екстенсивні (фактори, пов’язані з кількісним, а не якісним приростом результативного показника).
3. За складом:
 • прості;
 • складні (комплексні – складаються з декількох елементів).
Моделювання – це один із важливіших методів наукового пізнання, за допомогою якого створюється модель (умовний образ) об’єкта дослідження. Сутність його полягає в тому, що взаємозв’язок досліджуваного показника з факторними передається в формі конкретного математичного рівняння.
В факторному аналізі розрізняються моделі детерміновані (функціональні) та стохастичні (кореляційні).
За допомогою детермінованих факторних моделей досліджується функціональний зв’язок між результативним показником і факторами.
В детермінованому аналізі виділяються наступні типи найбільш часто вживаних факторних моделей:
1. Адитивні моделі:
Y = Х1 +  Х2 + Х3 +...+ Хn
Застосовуються у випадках, коли результативний показник представляє собою алгебраїчну суму декількох факторних показників.
2. Мультиплікативні моделі:
Y = Х1 *  Х2 * Х3 *...* Хn
Застосовуються у випадках, коли результативний показник представляє собою добуток декількох факторів.
3. Кратні моделі:
Y = Х1 /  Х2
Застосовуються, коли результативний показник отримують діленням одного факторного показника на інший.
4 Змішані (комбіновані) моделі – це поєднання в різних комбінаціях попередніх моделей.
Слово “резерв” походить: по-перше від французького “reserve”, що в перекладі означає “запас”; друге значення даного слова походить  від латинського “reservere” – “зберігати”. В зв’язку з цим в економічній практиці термін “резерви” застосовується в двох значеннях. По-перше, резервами вважаються запаси ресурсів, які необхідні для забезпечення безперервності процесу виробництва. Вони створюються на випадок додаткової потреби підприємства в матеріальних та інших ресурсах. По-друге, резервами вважаються можливості підвищення ефективності виробництва. Саме в цьому значенні розглядається дане поняття в економічному аналізі.
Резерви в економічному
Фото Капча