Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Естетичне виховання як чинник модернізації загальної освіти студентів – майбутніх педагогів

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
 
Полянська К. В.
 
Обґрунтовано, що естетичне виховання майбутніх педагогів є невід’ємною частиною загальної освіти та всебічного гармонійного розвитку особистості.
Ключові слова: естетичне виховання, естетичні якості, педагогічна освіта, майбутній педагог.
Соціальні перетворення, що відбуваються у процесі розбудови Української правової держави, передбачають утвердження у діяльності вищої школи нових підходів до естетичного виховання студентів, становлення гармонійно розвиненої особистості майбутнього фахівця. Особливо це стосується підготовки майбутніх педагогів, де на особливу увагу заслуговує акцент переносу з традиційної настанови, – засвоєння заданої кількості знань, – на розвиток культури мислення, почуттів, творчості, самоактуалізації, саморозвитку, поведінки людини [9]. Адже в школу повинен прийти такий педагог, який би був етично-естетично готовий до педагогічної діяльності, грамотне використання якої допоможе формувати гармонійно розвинену особистість. Тому, питання естетичного виховання майбутніх педагогів сьогодні є актуальним. Метою статті є обґрунтувати важливість естетичного виховання майбутніх педагогів. Основним завданням статті є проаналізувати складові естетичного виховання.
Відштовхуючись від вимог сьогодення, естетичне виховання у вищих навчальних закладах потрібно розуміти як цілеспрямовану систему, що складається з багатьох складових і зорієнтована на формування майбутнього педагога, який здатний оцінювати прекрасне і прагнути цього не тільки в мистецтві, а і в реальному житті, у відносинах, суспільстві, праці, спорті, природі, тобто кінцевим результатом цієї роботи повинно стати формування людської особистості, творчої, здатної жити і працювати за високими етичними критеріями [9].
Представники різних поглядів на розвиток педагогічної освіти єдині в одному, «... естетичне виховання повинно бути включене в загальну систему освіти та розвитку всебічно гармонійної особистості» [6, с. 43-55]. І далі: «Із усього різноманіття засобів, способів і методів впливу на розум, почуття і волю, на систему переваг варто зосередити основну увагу на тих, які інтегрують весь свій вплив і спрямовують особистість до головних загальнолюдських цінностей, дозволяють їй досягати гармонізації її взаємодії зі світом, приводять її дух і сили до творчого розвитку, забезпечують благополучне існування, задоволеність життям і хоча б рідко – стан щастя» [5, с. 46-48].
Як результат естетичного виховання особистість повинна: діяти за законами краси; осягати, створювати, сприймати красу; виявляти у всіх видах діяльності естетичний елемент; передавати естетичний досвід індивідові; гармонізувати свою взаємодію зі світом; виявляти духовні здібності в творчості та ін.
У цьому контексті, на думку академіка І. А. Зязюна: «... вихованість зумовлюється якістю діяльності і спілкування; в організації виховного процесу, самодіяльності студентів (самоосвіта, самовиховання, самоорганізація, самоуправління тощо), де слід керуватися аналізом виховних ситуацій і визначенням пріоритетних проблемних спрямувань у роботі (розпочинати «з низів» – тобто йти від реальності, а не лише «зверху» – від ідеалу)... « [4, с. 6-7]. Все це важливо в підготовці майбутнього педагога, адже діти дуже тонко відчувають фальш, а, якщо вона виходить від вчителя, вони швидко втрачають до нього довіру, втрачають інтерес до його думки і поглядів.
На сьогоднішній день у більшості вищих навчальних закладах важлива увага приділяється естетичному вихованню. Існує ряд факторів, які, впливають на цей процес, а саме: естетична освіта і естетична інформованість; інтерес до мистецтва і здатність його естетично сприймати та оцінювати з точки зору загальнолюдського і національного естетичного ідеалу; естетичне середовище, освітньо-культурне середовище; естетично-моральні основи культури спілкування; естетичне ставлення до праці; участь студентів у різних видах художньо-естетичної творчості. Особливо значущими факторами для сучасного етапу естетичного виховання є засоби масової інформації, інформатизація освіти, підключення закладів освіти до Інтернету [1, с. 11].
Професійна підготовка, естетичне виховання студентів розглядаються у сучасних дослідженнях як сфери й організаційно-педагогічні форми освітньо-виховної діяльності, спрямованої на оволодіння професією. Це, на думку академіка Н. Г. Ничкало, – складний і багатогранний комплекс соціально-педагогічних, економічних і виробничих проблем. При цьому слід враховувати, «що в сучасних умовах інформаційно-технологічна революція вносить радикальні зміни в різні сфери життєдіяльності людей. Адже з’явилися принципово нові напрями в галузі науки і техніки, стали реальністю комп’ютерна революція, нові технології виробництва, спілкування і споживання духовної продукції. В усіх цивілізованих країнах посилюється інтелектуалізація праці, прискорюється створення та впровадження нової техніки й технологій, відбувається їх швидке оновлення й зміна» [6, с. 44-45].
Порівняно недавно естетичним вихованням, як і вихованням взагалі, становленням молодого фахівця займався комсомол, педагогічні і будівельні загони, безперервна педагогічна практика, робота в піонерських таборах і т. д. Сьогодні ці сфери соціального дорослішання майбутніх фахівців практично перестали існувати, а професійне виховання майбутніх фахівців йде стихійно. Більш того формально проголошені «деідеологізація» і «деполітизування» системи освіти не змогли зняти всіх ідейних розбіжностей у студентському середовищі, а лише за традицією сприяли застою цих проблем усередині студентських колективів. Тим часом, громадянська позиція майбутнього педагога, сформована сьогодні, визначатиме ідеали і прагнення протягом всього його подальшого життя. Отже, ВНЗ не може залишати цю сторону буття студента не охопленою професійною педагогічною увагою. Адже майбутній вчитель повинен володіти і досвідом публічної полеміки, і сміливістю у відстоюванні своїх прав, і знанням юридичних норм, що регламентують його поведінку і дії. Тим більше, що особливістю процесу формування естетичного виховання є те, що воно торкається всієї дійсності і всіх форм діяльності людини. Естетичні компоненти виявляються практично у всіх
Фото Капча