Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Етичні аспекти у міжнародній діяльності

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 

до широких маніпуляцій під час визначення «реальних» цін.

Етика – система моральних принципів, яка зобов'язує відрізняти правильну поведінку від неправильної.
Як випливає з цього визначення, розуміння ділової етики багато в чому залежить від системи загальних і особистих цінностей менеджерів і виконавців.
Важливо розрізняти етику всередині організації та етику взаємовідносин організації з зовнішнім середовищем.
Щодо організаційної та зовнішньої етики взаємовідносин організації із зовнішнім середовищем, то можна скористатися вимогами, яких дотримуються провідні міжнародні компанії у своїй діяльності, за оцінками Гарвардської школи бізнесу.
Етика відносин зі споживачами:
 • безпечність товарів (послуг, робіт);
 • надання інформації про товари і технологію їх виготовлення;
 • право вибору покупцем товарів (послуг, робіт);
 • урахування вимог споживачів;
 • спонсорування освітніх програм безпечного використання продукції;
 • поліпшення пакування і маркування;
 • підвищення споживчої цінності продуктів;
 • зменшення забрудненості продуктів.
Етика відносин зі співробітниками:
 • відсутність будь-якої дискримінації у сфері зайнятості;
 • особливий статус працівників з обмеженою дієздатністю;
 • охорона здоров'я і техніка безпеки;
 • навчання і розвиток персоналу;
 • обговорення кар'єри;
 • «дитячий день» для працюючих батьків;
 • програми оздоровлення і стрес-менеджменту.
Етика довкілля:
 • контроль забруднення;
 • захист середовища;
 • збереження природних ресурсів;
 • утилізація (переробка) відходів.
Екологічна етика:
 • уникнення несприятливого впливу фірми на природне середовище;
 • дотримання екологічних стандартів;
 • участь у поліпшенні екології.
Етика відносин із партнерами:
 • дотримання зобов'язань;
 • недопущення маніпулювання інвестиціями;
 • урахування інтересів партнерів під час розподілу прибутку.
Етика взаємовідносин із конкурентами:
 • запобігання таємним угодам на ринках;
 • використання соціально прийнятних пріоритетів і критеріїв для оцінки конкурентних стратегій;
 • вихід із сумнівних ринків під час виникнення значних етичних проблем.
Етика відносин із суспільством:
 • збереження і розширення зайнятості;
 • соціальна відповідальність;
 • урахування місцевих традицій, звичаїв;
 • дарування коштів, продуктів, послуг, робочого часу працівникам;
 • спонсорування проектів соціального добробуту;
 • підтримування освіти і мистецтва;
 • підтримування громадських рекреаційних програм;
 • участь у громадських роботах, проектах.
Етика відносин із державою:
 • дотримання законодавства;
 • добросовісна звітність;
 • виконання державних замовлень у зазначені строки;
 • уникнення хабарництва у взаємовідносинах із державними службовцями.
Міжнародна етика:
 • вироблення етичних стандартів, прийнятих у всьому світі;
 • урахування національної культури;
 • залучення місцевого персоналу;
 • підтримування країн, що розвиваються, шляхом розвитку фірм з міжнародними конкурентними стратегіями;
 • дотримання відповідальності між країнами в умовах вимушеного закриття підприємств.
Причини неетичної поведінки:
 • недостатність законодавчої та нормативно-правової бази;
 • значний обсяг «тіньової» економіки;
 • конкурентна боротьба, що відсуває на задній план етичні міркування;
 • підвищене прагнення звітувати про рівень прибутковості за дедалі коротші періоди, тобто в кожному квартальному звіті;
 • відсутність належного стимулювання етичної поведінки керівників;
 • загальне зниження ролі етики в суспільстві;
 • певний тиск на рядових працівників з боку організації з метою пошуку компромісів між їхніми цінностями і цінностями вищого керівництва;
 • низькі моральні якості членів суспільства.
Інструменти поліпшення етичності поведінки в організаціях:
 • етичні стандарти (кодекси), які описують загальну систему цінностей, етичні правила, яких мають дотримуватися працівники компанії;
 • комітети з етики, які здійснюють повсякденну оцінку практики з позиції етичних вимог. Деякі компанії замість таких комітетів, до складу яких входять авторитетні працівники, запроваджують посади адвоката з етики;
 • соціальні ревізії, які проводяться для аналізу й оцінки звітів і програм соціальної відповідальності компанії;
 • навчання етичній поведінці керівників і рядових працівників.
Важливо зазначити такі особливості етики в міжнародних корпораціях.
Менеджмент має враховувати відмінність культурних вимірів етичної поведінки однієї і тієї самої компанії в різних країнах.
Нормативні вимоги щодо етичних аспектів дій менеджерів у приймаючій країні з боку законодавства материнської країни і штаб-квартири менш жорсткі, ніж у своїй країні, тобто існують подвійні етичні стандарти.
Діяльність міжнародних корпорацій спричиняє політичні страхи в країнах – реципієнтах (загроза реалізації в процесі зовнішньої торгівлі інтересів країн-донорів, а не приймаючих країн, вплив країн походження через транснаціональні корпорації на політичні процеси в приймаючих країнах, загрози політичній безпеці).
Загроза виникнення суперечностей між тими приймаючими країнами, в яких інтереси міжнародної корпорації можуть конфліктувати, наприклад, при переведенні бізнесу з однієї країни в іншу і втратою нею робочих місць і джерел податків, незважаючи на прагнення корпорацій зберегти основний капітал за будь-якої ціни.
Поширеною є практика хабарів місцевим чиновникам органів державної влади й управління з боку міжнародних корпорацій за сприяння компанії всупереч вимогам законодавства приймаючої країни. Дослідженням взаємозв'язку між корупцією та економічним розвитком, проведеним у 70 країнах світу, встановлено, що корупція справляє значний негативний вплив на темпи економічного розвитку країни. При цьому хабарі не лише погіршують інвестиційний клімат країн-реципієнтів, а й уражають тих, хто платить, а отже, руйнують менеджмент транснаціональних корпорацій.
Дискусії щодо етичних аспектів міжнародного менеджменту часто мають емоційний характер. Адже, з одного боку, етичні норми різних міжнародних компаній відрізняються між собою. З іншого боку, далеко не всі факти неетичних дій міжнародних корпорацій стають відомими широкій діловій громадськості і стають підставою для відповідного покарання, тому в цій сфері виникає багато чуток.
Важливо звернути увагу на складність розмежування хабарів від звичайних людських дружніх стосунків. У цьому зв'язку цілком доречним буде навести думку доктора Джонсона – однієї з найбільш товариських особистостей Англії XVIII ст. – про те, що «дружбу треба безперервно ремонтувати». А в міжнародному бізнесі такий ремонт набуває форм розваг, подарунків, взаємних послуг та інших проявів поваги і дружби. Тому у випадках отримання подарунків чи запрошень на розваги варто зважити на два запитання: що стоїть за запрошенням і що вас будуть просити в обмін на подарунки? У деяких культурах обмін подарунками – це необхідна прелюдія до бізнесу. Однак
Фото Капча