Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Еволюція розвитку міжнародних економічних відносин

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 

позивачем у суді й арбітражі;

 •  самостійна майнова відповідальність.
 • Юридичні особи поділяються на юридичні особи публічного права та приватного права. Суб'єктами публічного права вважаються такі особи: держава як верховна влада; підрозділи державного апарату й державно-територіальних об'єднань; суспільно-політичні угрупування й організації державного значення.
  Суб'єктів визначають ще за критеріями способів привласнення й відповідальності. Виділяють юридичних осіб приватного права: товариства з необмеженою відповідальністю, товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства, командитні товариства, одноосібні підприємства.
  Суб'єктами МЕВ виступають різні об'єднання: фізичних осіб, юридичних осіб, фізичних і юридичних осіб.
  Особливою є участь у МЕВ такого їх суб'єкта як держава. 
  Держава - це суверенне утворення, яке має верховну владу на своїй території та незалежне по відношенню до інших держав.
  Як суб'єкт МЕВ держава виконує подвійну функцію:
  • вона через уповноважені органи може бути безпосереднім учасником міжнародних операцій;
  • через нормативно-законодавче регулювання, розвиток інфраструктури держава може сприяти (або заважати) міжнародній діяльності інших суб'єктів.
  Міжнародні організації беруть участь у МЕВ в залежності від їх цілей, завдань тощо. Міжнародні організації поділяються:
  • за юридичною природою: міжурядові, позаурядові;    
  • за складом учасників: універсальні, регіональні; 
  • за масштабом діяльності: загального характеру, спеціальної компетенції; 
  • за характером діяльності: оперативнодіючі, координуючі, консультативні;
  • за терміном діяльності: постійнодіючі, періодично діючі, тимчасові.
  • Головними суб'єктами МЕВ на сьогодні є міжнародні підприємства або корпорації, серед яких виділяють багатонаціональні та транснаціональні корпорації.[5]
  Регулювання відносин, котрі складаються між суб'єктами МЕВ, здійснюється на різних рівнях різними інститутами:
  • на внутрішньому - державою;  
  • на регіональному - органами регіонального співробітництва; 
  • на глобальному - всесвітніми економічними організаціями (СОТ, ЮНКТАД, спеціалізовані організації, установи і фонди при ООН).
  Отже, структуру МЕВ також можна розглядати з точки зору різних сфер суспільного відтворення. Так, у сфері безпосереднього виробництва здійснюється міжнародний суспільний поділ праці в різних формах, а насамперед — в одиничній, тобто спеціалізація між окремими національними компаніями (подетальна, повузлова, предметна, потехнологічна), спеціалізація у сфері науково-технічних, проектно-конструкторських та інших розробок. У сфері обміну відбувається міжнародна торгівля різноманітними об'єктами, насамперед товарами і послугами; у сфері розподілу — розподіл та перерозподіл , створеного необхідного і додаткового продукту через механізм ціноутворення, привласнення міжнародними організаціями і насамперед фінансово-кредитними інститутами частини національного доходу різних країн; у сфері споживання — поступова інтернаціоналізація виробничого і особистого споживання інтегрованих країн.
  Міжнародні економічні відносини (МЕВ) — внутрішня організація світового господарства, законів його розвитку та функціонування, притаманних як світовому господарству загалом, так і окремим формам МЕВ.
  Сутність, в тому числі структуру міжнародних економічних відносин, можна розглядати з різних точок зору. Насамперед серед них виокремлюють міжнародні техніко-економічні, організаційно-економічні відносини і міжнародні відносини економічної власності. Міжнародні техніко-економічні відносини формують матеріально-речову форму процесу інтернаціоналізації продуктивних сил і разом з ними утворюють міжнародний технологічний спосіб виробництва. Міжнародні відносини економічної власності — це процес привласнення суб'єктами міжнародних економічних відносин різноманітних об'єктів — товарів, послуг, робочої ,сили, інтелектуальної власності і тощо у всіх сферах суспільного відтворення (тобто у безпосередньому виробництві, розподілі, обміні та споживанні). Суб'єктами МЕВ є різні рівні держави (центральної або федеральної і муніципальної), державні підприємства і організації, різноманітні міжнародні організації, міжнародні фінансово кредитні інститути, транснаціональні корпорації і транснаціональні банки, а також національні підприємства, фірми і компанії, які здійснюють значну частину виробництва за кордоном [6].
   
  РОЗДІЛ 2
  АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ФОРМ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
   
  2.1. Форми  міжнародних економічних відносин
   
  Міжнародні економічні відносини проявляються на різних рівнях економіки – на макрорівні, мікрорівні, наднаціональному рівні.
  На кожному з рівнів діють різні суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності: на макрорівні – окремі громадяни, підприємства і фірми, які проводять зовнішньоекономічні операції; на макрорівні – національні господарства, які безпосередньо здійснюють і регулюють зовнішньоекономічну діяльність; на наднаціональному рівні – міжнародні організації та наднаціональні інститути.[7].
  У світовому господарстві розвиваються такі найважливіші форми міжнародних економічних відносин:
  • міжнародна торгівля.
  • міжнародна міграція капіталу;
  • міжнародна міграція робочої сили;
  • міжнародна передача технології;
  • міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини;
  • міжнародна економічна інтеграція.
  Усі форми міжнародних економічних відносин взаємоповязані й взаємозалежні. Для них на сучасному етапі характерне:
  • зростання масштабів і якісна зміна характеру традиційної міграції торгівлі готовою продукцією – із суто комерційної вона може значною мірою перетворитись у засіб безпосереднього обслуговування національних виробничих процесів;
  • інтенсифікація міграції капіталу в різних формах;
  • зростання масштабів міграції робочої сили;
  • прискорення і розширення інтеграції економік країн і регіонів;
  • швидкий обмін науково-технічними знаннями;
  • розвиток сфери послуг;
  • об’єднання зусиль у вирішенні глобальних економічних проблем.
   
  2.2. Інфраструктура сучасних міжнародних економічних відносин.
   
  Інфраструктура міжнародних економічних відносин — сукупність основних елементів міжнародних економічних відносин, відповідних установ та організацій і системи взаємозв'язків, що формують спосіб взаємодії, внутрішню організацію міжнародних економічних відносин (МЕВ). 
  Передусім виділяють міжнародні техніко-економічні відносини і міжнародні відносини економічної власності. Перші — відносини міжнародної спеціалізації, концентрації виробництва тощо, які формують матеріально-речову форму процесу інтернаціоналізації продуктивних сил і в поєднанні з ними утворюють міжнародний технологічний спосіб виробництва; другі — процес привласнення суб'єктами міжнародних економічних відносин різноманітних об'єктів: товарів, послуг, робочої сили, інтелектуальної власності в усіх сферах суспільного відтворення (у безпосередньому виробництві, розподілі, обміні та споживанні). 
  Важливе місце у структурі світової економіки посідають інфраструктурні галузі. Залежно від виконуваних функцій у національних і
  Фото Капча