Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Еволюція розвитку міжнародних економічних відносин

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 

зростаючого розриву між високо розвинутими і слаборозвинутими країнами при формуванні цілісного світового господарства;

 • поглиблення глобальної екологічної кризи, послабити або подолати яку можна лише спільними зусиллями всіх країн;
 • зростання могутності і посилення ролі міжнародних економічних та громадських партій з їх вимогами на поглиблення співробітництва між різними країнами.[11]
 • Отже, інфраструктуру МЕВ також можна розглядати з точки зору різних сфер суспільного відтворення. Так, у сфері безпосереднього виробництва здійснюється міжнародний суспільний поділ праці в різних формах, а насамперед — в одиничній, тобто спеціалізація між окремими національними компаніями (подетальна, повузлова, предметна, потехнологічна), спеціалізація у сфері науково-технічних, проектно-конструкторських та інших розробок. У сфері обміну відбувається міжнародна торгівля різноманітними об'єктами, насамперед товарами і послугами; у сфері розподілу — розподіл та перерозподіл , створеного необхідного і додаткового продукту через механізм ціноутворення, привласнення міжнародними організаціями і насамперед фінансово-кредитними інститутами частини національного доходу різних країн; у сфері споживання — поступова інтернаціоналізація виробничого і особистого споживання країн.[12]
   
  РОЗДІЛ 3
  ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
   
  3.1.Рівні розвитку міжнародних економічних відносин
   
  За географічною (територіальною) ознакою виділяють наступні рівні:
  • інтернаціональний - синтез усіх економічних взаємовідносин між країнами;
  • регіональний - економічні відносини регіонів та інтеграційних об'єднань;
  • національний - МЕВ окремих країн.
  За економічною ознакою виділяють:
  • економічні контакти - найпростіші економічні зв'язки, мають епізодичний характер, регулюються одноразовими угодами;
  • економічна взаємодія - стійкі економічні зв'язки, що ґрунтуються на міжнародних договорах та угодах на тривалий строк (5-10 р.)
  економічне співробітництво - міцні економічні зв'язки на основі спільних, раніше розроблених і узгоджених намірів, закріплених у довгострокових економічних договорах (до 25 років);
  економічна інтеграція - вищий рівень розвитку МЕВ, об'єднання економік країн, проведення погодженої державної політики у взаємних відносинах та у відносинах з третіми країнами.[13]
  За суб'єктами діяльності:
  • мікроекономічні - підприємства, фірми, особи;
  • макроекономічні – країни.
  Рівні МЕВ можна традиційно розбити на макро- мета- та мікрорівні. 
  Макрорівень - це рівень державних і міждержавних міжнародних процесів, метарівень - це міжнародні зв'язки галузевого і регіонального значення, мікрорівень - це відповідно рівень зв'язків між фірмами різних країн.
  Рівні МЕВ також розглядають і за ступенем тривалості дії угод і переплетення економік.
  При цьому виділяють такі 4 рівні:
  1. Міжнародні економічні контакти - це найпростіші одиничні випадкові економічні зв'язки, що мають епізодичний характер і регулюються переважно разовими угодами. Зв'язки цього рівня більше притаманні юридичним і фізичним особам.
  2. Міжнародна економічна взаємодія - це добре відпрацьовані стійкі економічні зв'язки між суб'єктами МЕВ, які базуються на міжнародних економічних угодах і договорах, укладених на доволі тривалий період часу.
  3. Міжнародне економічне співробітництво - це міцні тривалі зв'язки кооперативного типу, які в своїй основі мають спільні, заздалегідь вироблені й узгоджені наміри, закріплені в довгострокових економічних договорах і угодах. Цьому рівневі притаманне партнерство суб'єктів МЕВ.
  4. Міжнародна економічна інтеграція - це вищий рівень розвитку МЕВ, який характеризується взаємним сплетінням економік різних країн, проведенням узгодженої державної політики як у взаємних економічних відносинах, так і у відносинах з третіми країнами.
  Кожен більш високий рівень не являє собою щось протилежне нижчому, а є його усталеним і розвиненим продовженням, тобто вищий рівень містить у собі більшість ознак нижчого.[14]
   
  3.2.Особливості розвитку міжнародних економічних відносин на сучасному етапі
   
  Розвиток МЕВ в сучасних умовах характеризується певними особливостями, які є наслідком розвитку процесів науково-технічної революції, інтенсифікації міжнародних господарських зв'язків, глобалізації економічних процесів на інтернаціональному рівні. 
  До основних особливостей розвитку МЕВ належать:
  Цілісність формування МЕВ в сучасних умовах. Це означає, що в наш час міжнародна економіка розвивається і може функціонувати як цілісний соціально-економічний організм.
  Системність МЕВ. Ця особливість означає, що МЕВ розвиваються як система, що має ядро та органічно пов'язані з ним структурні елементи. В сучасному світі ядром МЕВ можна вважати Організацію Об'єднаних Націй, зокрема її економічні органи, такі як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк тощо. А як структурні, можна розглядати проаналізовані вище елементи.
  Діалектичність МЕВ. Ця особливість означає, що розвиток МЕВ відбувається за рахунок розв'язання притаманних їм внутрішніх діалектичних протиріч. Вони мають місце як всередині ядра системи міжнародної економіки, в його структурних елементах, так і у взаємодії між ними.
  Суперечливість МЕВ. Ця особливість фіксує конкретний стан розвитку взаємовідносин між найбільш розвиненими структурними елементами міжнародної економіки, які претендують на абсолютизацію свого пріоритету. Йдеться про суперечності, насамперед, між основними центрами міжнародної економіки, такими як США, Західна Європа, Японія.
  Інтегративність МЕВ. Ця особливість означає, що у процесі розвитку МЕВ з'являються загальні закономірності. Вони властиві їх структурним елементам та світовому господарству як цілісному утворенню. 
  Розглянуті особливості МЕВ можна вважати загальними тенденціями їх розвитку в сучасних умовах. При цьому треба зазначити, що важливими передумовами функціонування МЕВ в таких напрямах є наявність певних факторів розвитку країн світу. Серед них необхідно виділити такі:
  Науково-технічна революція. Це процес об'єднання революцій у науці та техніці. Науково-технічна революція зумовлює об'єднання зусиль країн світу з метою використання сукупного науково-технічного потенціалу світового співтовариства, в тому числі і в межах окремих країн.
  Інтернаціоналізація господарського життя. Цей фактор об'єктивно передбачає всебічний розвиток господарських зв'язків між
  Фото Капча