Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фінансова звітність

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 

складанням річного фінансового звіту необхідно провести перевірку правильності та повноти відображення в поточному обліку господарських операцій, оформлених відповідними документами, розподіл доходів і витрат між суміжними звітними періодами, стану розрахунків з дебіторами і кредиторами, закриття рахунків доходів, витрат та фінансових результатів, відображення чисті прибутків (збитків), їх розподіл або погашення. Якісна відмінність між квартальним і річним фінансовим звітом полягає в тому, що перший складають переважно за даними поточного обліку, а показники річної звітності підтверджуються результатами інвентаризації активів та зобов’язань, що підвищує рівень їх достовірності.

Порядок складання, подання та оприлюднення фінансової звітності визначається Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” і Постановою Кабінету міністрів України “Про порядок подання фінансової звітності”. Подання фінансової звітності адресатам може здійснюватися в такі основні способи:
- особистою передачею;
- поштою;
- телеграфом;
- засобами електронного зв’язку.
Підприємства подають фінансову звітність органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу; власникам (засновникам) відповідно до установчих документів та іншим користувачам.
Строки подання фінансової звітності визначаються законодавством. Так, квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами адресатами до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна – до 09 лютого наступного за звітним року.
Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за належністю, а в разі надсилання її поштою – дата одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, що обслуговує адресата. У разі, коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.
Форми фінансової звітності підписують керівник і головний бухгалтер підприємства, які несуть повну відповідальність за достовірність звітних даних.
Фінансова звітність підприємства є відкритою, крім випадків, передбачених законодавством. Оприлюднення звітності–це офіційне подання фінансової звітності до органів державної влади та її публікація у засобах масової інформації. Окремі категорії підприємств, до яких відносяться публічні акціонерні товариства, емітенти цінних паперів, банки та інші фінансові посередники, зобов’язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову та консолідовану звітність шляхом публікації у ЗМІ або у вигляді окремих друкованих видань.
Відповідні органи при перевірці поданої на їхню адресу звітності встановлюють правильність оформлення звіту і звітних даних; наявність усіх звітних форм; взаємозв’язок і погодженість між окремими показниками та формами звітності. Затвердження звітності підприємства відповідним органом оформлюється актом (протоколом), у якому дається також оцінка діяльності підприємства та пропозиції щодо поліпшення його діяльності.
 
19.4. Зміст та порядок складання Балансу, Звіту про фінансові результати та інших форм фінансової звітності
 
Фінансова звітність підприємства включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів. Для суб’єктів малого підприємництва і представництв суб’єктів господарської діяльності ПСБО встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати. Форми фінансової звітності підприємств і порядок їх заповнення встановлюються П (С) БО:
- П (С) БО 2 “Баланс” (форма № 1) ;
- П (С) БО 3 “Звіт про фінансові результати” (форма № 2) ;
- П (С) БО 4 “Звіт про рух грошових коштів” (форма № 3) ;
- П (С) БО 5 “Звіт про власний капітал” (форма № 4) ;
- Примітки до фінансової звітності (форма № 5) ;
- П (С) БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”.
Баланс–це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал (рис.19.1). Особливостями балансу є:
1) наведення даних на початок і кінець звітного періоду;
2) групування статей балансу за ознакою їх економічного змісту;
3) відсутність взаємного погашення активів і зобов’язань;
4) підтвердження даних балансу результатами інвентаризації;
5) оцінка статей балансу за ПСБО.
У міжнародній практиці стандартами обліку та звітності не передбачено конкретної форми балансу. МСБО містять лише мінімальний перелік показників, які необхідно відобразити в балансі, який може бути збільшений за рахунок додаткових статей, якщо керівництво підприємства вважає ці статті суттєвими для достовірного відображення фінансового стану.
За даними Балансу оцінюється автономність підприємства, його ліквідність, плато – і кредитоспроможність тощо.
Звітність на підприємствах, в організаціях, установах використовується для контролю за виконання проектних завдань, планів, аналізу, формуванням прогнозів, складанням бізнес – планів.
Баланс та інші форми фінансової звітності використовують кредитні та банківські установи при розгляді питань при видачі кредитів та при страхуванні майна.
Таким чином, Баланс є головним джерелом інформації для оцінки фінансового стану підприємства і на цій підставі прийняття ефективних управлінських рішень.
Звіт про фінансові результати–це звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства. У звіті про фінансові результати зіставляються доходи і витрати від здійснення різних видів діяльності підприємства, а саме:
1) операційної–основної діяльності підприємства, пов'язаної з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечує основну частку його доходу. До операційної також належать інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою
Фото Капча