Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фінансова звітність

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 

діяльністю фінансової та інвестиційної;

 Рис. 19.1. Загальна схема Балансу відповідно до П (С) БО 2
2) фінансової–діяльності, яка призводить до змін розміру та складу власного та залученого капіталу підприємства;
3) інвестиційної – діяльності, яка полягає у придбанні та реалізації тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів;
4) надзвичайних подій– будь-яких подій або операцій, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона буде повторюватися періодично або в кожному наступному звітному періоді.
Структурно Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:
1) фінансові результати;
2) елементи операційних витрат;
3)розрахунок показників прибутковості акцій (заповнюється публічними акціонерними товариствами, акції яких перебувають в обігу на фондових біржах). Звіт про рух грошових коштів – це фінансовий звіт про надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Для визначення фінансового результату необхідно співставити доходи і витрати, які забезпечили отримання цих доходів.
При складанні Звіту про фінансові результати необхідно дотримуватися принципу нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів.
Надзвичайно суттєвим є те, що доходи і витрати визнаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження чи сплати грошей та відображаються в бухгалтерському обліку тих періодів, до яких вони відносяться.
Форму та порядок заповнення Звіту про рух грошових коштів (Форма № 3) визначено П (С) БО 4.
Основною метою складання Звіту про рух грошових коштів є аналіз змін, що відбулися у грошових коштах підприємства протягом року, а також аналіз впливу на ці зміни різних господарських операцій у розрізі видів діяльності підприємства: операційної, інвестиційної, фінансової.
Цим і пояснюється структура Звіту про рух грошових коштів, що складається з трьох розділів відповідно до класифікації видів звичайної діяльності підприємства:
I розділ – рух коштів у результаті операційної діяльності (рядки 010 – 170) ;
II розділ – рух коштів у результаті інвестиційної діяльності (рядки 180 – 300) ;
III розділ – рух коштів у результаті фінансової діяльності (рядки 310 – 390).
Отже, увесь рух грошових коштів на підприємстві у Формі № 3 відображається в розрізі перелічених видів діяльності. При цьому якщо здійснення тієї чи іншої операції спричинює рух грошових коштів, який включає суми, що стосуються різних видів діяльності (наприклад, операційної та фінансової), то ці суми слід розподіляти і наводити у Звіті окремо у складі розділів, що відображають рух грошових коштів у результаті відповідних видів діяльності (п. 7 П (С) БО 4).
До Звіту про рух грошових коштів не включаються:
- внутрішні зміни у складі грошових коштів (п. 8 П (С) БО 4) ;
- негрошові операції (бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій, обмін власних акцій на акції іншого підприємства тощо) (п. 10 П (С) БО 4).
Джерелом відомостей для заповнення Форми № 3 є дані регістрів бухгалтерського обліку, які містять інформацію про операції руху грошових коштів та їх еквівалентів, що обліковуються на таких рахунках (субрахунках) : 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті», 334
«Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті», 351 «Еквіваленти грошових коштів».
Звіт про власний капітал складається для розкриття та аналізу причин, що спричинили зміни власного капіталу підприємства протягом звітного року. У ньому відображаються джерела поповнення власного капіталу, а також операції, у результаті здійснення яких власний капітал було зменшено. Крім того, структура Звіту про власний капітал дозволяє відстежити внутрішнє переміщення власного капіталу, наприклад його зміну, пов'язану з розподілом прибутку підприємства.
Інформаційною базою для складання Звіту про власний капітал є дані за рахунками класу 4 Плану рахунків “Власний капітал та забезпечення зобов’язань”. Звіт про власний капітал складається на підставі даних Балансу
(Форма № 1), Звіту про фінансові результати (Форма № 2), а також аналітичних даних до відповідних облікових регістрів.
В основу складання цього звіту покладено фінансову концепцію капіталу, яка виражається рівнянням:
Капітал (чисті активи) = Активи – Зобов’язання (19. 1)
Таким чином, підприємство має за результатами фінансово- господарської діяльності прибуток, якщо сума чистих активів на кінець періоду більша за суму чистих активів на початок періоду після будь-яких виплат власникам або внесків власників протягом звітного періоду.
Примітки до фінансової звітності– це сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено П (С) БО. В примітках розкривають:
1) облікову політику підприємства;
2) виправлення помилок, зміну облікових оцінок, події після дати Балансу;
3) інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов’язковою за П (С) БО;
4) інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.
Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) подаються в текстовій формі та у вигляді таблиць. Текстова частина Приміток являє собою додаткові відомості, які подаються у довільній формі, та мають характер пояснювальної записки щодо облікової політики, подій, які існували на дату балансу та виникли після дати балансу. Таблична частина Приміток складається з 15 таблиць затвердженої форми, в яких поглиблено розкривається інформація про активи, інвестиції, грошові кошти, доходи і витрати тощо.
При складанні Приміток необхідно стежити за тим, щоб наведена в них інформація відповідала інформації, розкритій в наказі про облікову політику підприємства. Згідно з визначенням, наведеним в П (С) БО 1, облікова політика–це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності.
Облікова політика об'єднує принципи оцінки статей звітності і методи обліку щодо окремих статей звітності.
Якщо протягом звітного року змінювалися положення облікової політики, то такі зміни повинні знайти своє відображення у Примітках. Зміна облікової політики можлива тільки у випадках:
- зміни статутних вимог;
- зміни вимог органу, що затверджує стандарти бухгалтерського обліку, тобто Міністерства фінансів України;
- якщо облікова політика не забезпечує достовірного відображення подій або операцій у фінансовій звітності.
 
Питання для самоконтролю
1. Призначення та періодизація складання фінансової звітності.
2. Охарактеризуйте вимоги, що висуваються до фінансової звітності.
3. Які відомості мають міститися в фінансовій звітності?
4. Які критерії висуваються до статей фінансової звітності?
5. Які інформаційні потреби користувачів має задовольняти фінансова звітність?
6. У які терміни має подаватися фінансова звітність?
7. Що таке оприлюднення звітності, і в які способи воно може здійснюватися?
8. Дайте характеристику складовим фінансової звітності:
- Балансу;
- Звіту про фінансові результати;
- Звіту про рух грошових коштів;
- Звіту про власний капітал.
Фото Капча