Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фінансові ресурси підприємства і джерела їх формування

Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
127
Мова: 
Українська
Оцінка: 
АНОТАЦІЯ
 
Робота складається з трьох частин, висновків та додатків. Обсяг роботи 131 сторінка, із них 39 таблиць, рисунків 21, використано 90 джерел інформації. 
Темою дипломної роботи є: «Фінансові ресурси підприємства і джерела їх формування (на прикладі ТОВ «ВАТ»)».
В умовах ринкової економіки підприємство здійснює свою виробничо-торгівельну діяльність самостійно, але конкуренція, що полягає в змаганні підприємств за споживача їх продукції, змушує безперервно вдосконалюватися. Підприємство, що програло в цій боротьбі, звичайно стає банкрутом. Отже, щоб не стати банкрутом, підприємство мусить постійно шукати шляхи поліпшення своєї діяльності.
Метою роботи є дослідження джерел формування фінансових ресурсів та проведення оцінки фінансового стану підприємства ВАТ «ВАТ» , їх економічне обґрунтування і визначення їх впливу на показники, що характеризують фінансовий стан даного підприємства та знайти заходи щодо поліпшення його фінансового стану. Для досягнення поставленої мети необхідне рішення наступних задач: розглянути теоретико-методичні основи джерел формування фінансових ресурсів та оцінки фінансового стану підприємства; продемонструвати вживання висловленої методики на практиці , здійснити комплексну оцінку фінансового стану й динаміки показників господарської діяльності; проаналізувати основні чинники які обумовлюють сучасний фінансовий стан ; на основі проведеної оцінки виявити існуючі резерви збільшення прибутку і рентабельності; розробити і запропонувати комплекс заходів, направлених на поліпшення фінансового стану досліджуваного підприємства.
Об’єктом дослідження виступають фінанси підприємства та комплексна оцінка фінансового стану ВАТ «ВАТ».
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і прикладних питань оцінки фінансового стану на дочірньому підприємстві ВАТ «ВАТ» та заходів щодо його поліпшення.
Одержані результати можуть бути використані практичній діяльності підприємств (організацій) всіх видів діяльності та форм власності.
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Суть фінансів підприємства, основні завдання і джерела для оцінки фінансового стану підприємства
1.2 Загальна модель і система показників для оцінки фінансового стану підприємства
1.3 Напрямки поліпшення технології оцінки фінансового стану підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ «ВАТ»
2.1 Стисла характеристика ВАТ «ВАТ»
2.2 Оцінка фінансового стану ВАТ «ВАТ»
2.3 Аналіз основних чинників, які обумовлюють сучасний фінансовий стан ВАТ «ВАТ»
РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ «ВАТ»
3.1 Концепція, стратегія перспективного розвитку ВАТ «ВАТ»
3.2 Економічне обґрунтування доцільності та ефективності провадження заходів щодо поліпшення фінансового стану ВАТ «ВАТ»
3.3 Оцінка впливу запропонованих заходів на основні результати ВАТ «ВАТ»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
ВСТУП
 
В умовах ринкової економіки підприємство здійснює свою виробничо-торгівельну діяльність самостійно, але конкуренція, що полягає в змаганні підприємств за споживача їх продукції, змушує продавця (виробника) безперервно вдосконалюватися. Підприємство, що програло в цій боротьбі, звичайно стає банкрутом, а відтак не може оплатити вартість товару, робіт і послуг, розраховуватися з бюджетом по обов'язкових платежах та платежах до позабюджетних фондів, якщо зобов'язання по платежах перевищує вартість його майна. Отже, щоб не стати банкрутом, підприємство мусить постійно шукати шляхи поліпшення своєї діяльності.
Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників. Аналіз господарської діяльності дозволяє врахувати не тільки загальні закономірності і тенденції розвитку економіки, але і прояви загальних, специфічних і окремих економічних законів в практиці конкретного підприємства, своєчасно виявити тенденції змін і можливості підвищення ефективності виробництва. Завдяки сучасним методам економічних досліджень, методиці системної, комплексної оцінки фінансового стану підприємства, він дозволяє точно, своєчасно, всебічно оцінити фінансовий стан підприємства.
В ринковій економіці основною метою підприємницької діяльності є отримання прибутку, збільшення матеріальної зацікавленості учасників бізнесу в результатах фінансово-господарської діяльності. Максимізація прибутку в зв'язку з цим є першочерговою задачею підприємства. На величину прибутку у виробничій діяльності роблять вплив чинники суб'єктивного характеру і об'єктивні, не залежні від діяльності господарського об'єкту.
Теоретичне і практичне значення теми. Тема дослідження має важливе теоретичне значення. Питання методології та інструментарію проведення оцінки фінансового стану підприємства є недостатньо розробленими в нашій фінансовій науці. Разом з тим, практика потребує використання різноманітних ефективних засобів аналізу фінансового стану підприємства з метою підвищення ефективного його розвитку. До найбільш складних і мало розроблених проблем з даної теми в нашій теорії відносяться: аналіз формування структури фінансових активів підприємства; оцінка його платоспроможності та фінансової стійкості; аналіз використання необоротних і оборотних активів підприємства; аналіз ефективності використання активів підприємства; розробка заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства.
Метою роботи є проведення оцінки фінансового стану дочірнього підприємства ВАТ «ВАТ» , їх економічне обґрунтування і визначення їх впливу на показники, що характеризують фінансовий стан даного підприємства та знайти заходи щодо поліпшення його фінансового стану. Для реалізації поставленої мети необхідне рішення наступних задач: розглянути теоретико-методичні основи оцінки фінансового стану підприємства; продемонструвати вживання висловленої методики на практиці , здійснити комплексну оцінку фінансового стану й динаміки показників господарської діяльності дочірнього підприємства ВАТ «ВАТ»; проаналізувати основні чинники які обумовлюють сучасний фінансовий стан дочірнього підприємства ВАТ «ВАТ»; на основі проведеної оцінки виявити
Фото Капча