Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування готовності старшокласників до свідомого вибору майбутньої професії типу "людина-техніка" в процесі навчально-виховної роботи

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. Драгоманова
 
КУЛІНЕНКО Лілія Борисівна
 
УДК 378. 15
 
Формування готовності старшокласників до свідомого вибору майбутньої професії типу «людина-техніка» в процесі навчально-виховної роботи
 
13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
  
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертація є рукопис.
Робота виконана у Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор ТАДІЯН Стелла Іванівна, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, завідувачка кафедри математики та інформатики.
Офіційні опоненти: -доктор педагогічних наук, професор СИДОРЕНКО Віктор Костянтинович, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, завідувач кафедри трудового навчання і креслення; – кандидат педагогічних наук, доцент ЛЕВЧЕНКО Григорій Євменович, Президія АПН України, вчений секретар апарату президії АПН України
  
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність дослідження зумовлена пріоритетністю завдання сучасної загальноосвітньої школи щодо забезпечення її випускника готовністю до свідомого вибору активного подальшого життєвого шляху. Саме усвідомлення майбутнього, як зазначено у Державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття), Законі України “Про загальну середню освіту”, у Державному стандарті освіти та проекті національної доктрини, є суттєвим у забезпеченні гармонії особистості, її можливості повніше розкрити свій потенціал. Тому перед старшою школою постає питання про організацію навчально-виховної роботи, спрямованої на створення умов забезпечення свідомого вибору професії.
Цілеспрямований вплив опосередкований соціальними, економічними і науково-технічними умовами. Сучасний розвиток України в ракурсі її ефективного входження у світовий простір в нових правових, матеріально-технічних умовах ставить певні пріоритетні напрямки включення молоді у розбудову держави, серед яких провідне місце займають технічні галузі. Виходячи з надбань науково-виважених позицій, технічні галузі розглядаються в цілісному і складному комплексі з активним включенням людини та її основних характеристик, які дозволяють розглядати діапазон професій за типом людина-техніка. Разом з тим, особливості становлення особистості старшокласників і, перш за все розвиток широкого діапазону індивідуальних і соціальних мотивів трудової діяльності, мотивів результативного і процесуального плану діяльності; характеру допомоги у визначені об’єктивних цілей праці, формування уміння враховувати умови праці; визначення основних цілей вимагає ґрунтовного дослідження педагогічних умов, які задовольняють вимоги щодо виваженого здійснення вибору.
Відомо, що існує широкий діапазон досліджень пов’язаних з вибором професії, але всі питання ставились не в педагогічній площині, а в рамках теорії виховання і виступали як її складова, що одержала трактування в професійній орієнтації.
Саме даний напрямок містить обґрунтовані дані щодо системи впливу на вибір професії відповідно до здібностей, нахилів і ринку праці. Дослідження Ф. Парсонса, С. Фукоями, Д. Сьюпера, М. Пряжнікова, Є. Клімова, Б. Кулагіна, О. Єлісєєва, В. Ядова, Д. Тхоржевського, В. Симоненка та інших довели, що традиційне управління профорієнтацією учнів реалізується через змістовний контроль за базовими професійно-пропедевтичними, профільними знаннями та практичними вміннями. При цьому забезпечуються певні підстави для прогнозу вибору подальшого професійного життєвого шляху, опанування фахом, включення до активного соціального життя. Показано, що функціональна роль професіоналізму людини, яка працює з технікою, є очевидною. Як свідчать спеціальні дослідження у цій галузі (М. Мусалієв, Н. Ніфонтов, А. Фурман, П. Юцявичене), нині бракує науково обґрунтованої і практично вивіреної системи профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі, в якій чітко визначалась би підсистема профорієнтації, зокрема на технічні професії. У зв’язку з цим постає комплекс взаємопов’язаних педагогічних проблем профорієнтаційного змісту.
Проблема вибору професії, педагогічної системи, як цілісності, яка б ефективно втілювалась на рівнях готовності старшокласників у площині загальної педагогіки щодо професій типу „людина-техніка” до сьогодні не ставилась. Саме недостатність наукових даних про закономірності формування готовності старшокласників до свідомого вибору професії зумовила необхідність наукового пошуку щодо педагогічних технологій більш результативної професійної орієнтації учнів.
Актуальність означеної проблеми підсилюється наявністю опосередкованого фактора інтенсивного розвитку України, яким виступає кадрове забезпечення сектору економіки. Разом з тим, за результатами проведених педагогічних досліджень (Т. Кларін, В. Беспалко, А. Фурман, П. Юцявичене, І. Якиманська, І. Бех, М. Мусалієв, М. Ніфонтов, І. Кон та інші) соціально престижними у даний час виступають професії нематеріальної сфери виробництва, саме тому у контексті вищезазначеного підвищується соціально-економічна роль групи професій типу “людина-техніка”, що забезпечують економічне зростання України.
Серед основних питань, які потребують педагогічного дослідження можна виділити такі, як: умови здійснення профорієнтації в окремому напрямку (технічні професії) ; – вплив навчання на вибір старшокласників як суб’єктів безпосереднього професійного вибору; – вимоги до сучасного етапу соціально-економічного розвитку; – характер забезпечення ефективності професійної орієнтації старшокласників з метою формування їх готовності до вибору професії; – зразок використання сучасних психолого-педагогічних підходів у межах окресленого фахового напрямку і т. д.
Отже, актуальність педагогічного вивчення проблеми формування готовності старшокласників до свідомого вибору майбутньої професії типу “людина – техніка” зумовлена потребами в кадровому забезпеченні, та значимістю професій типу “людина – техніка”. Наукове осмислення піднятих питань дозволить виявити пріоритетні напрямки педагогічної системи, реалізація якої забезпечить у соціальному секторі економіки професіями типу “людина-техніка”.
Више названі положення зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: “Формування готовності старшокласників до свідомого вибору майбутньої професії типу “людина-техніка”в процесі навчально-виховної роботи.
Зв’язок
Фото Капча