Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування готовності учнів музичних шкіл до творчої діяльності

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Криворізький державний педагогічний університет
 
УДК 377. 3: 78 + 37. 036
 
Король Анжела Миколаївна
 
Формування готовності учнів музичних шкіл до творчої діяльності
 
13. 00. 09-теорія навчання
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
 
Кривий Ріг – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Криворізькому державному педагогічному університеті, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, Кондрашова Лідія Валентинівна, Криворізький державний педагогічний університет, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, Слободянюк Аркадій Андрійович, Севастопольський державний технічний університет, професор кафедри фізики; кандидат педагогічних наук, доцент, Вієвська Муза Георгіївна, Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету, доцент кафедри педагогіки і психології.
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Міністерство освіти і науки України, м. Кіровоград
Захист відбудеться 11 грудня 2002 року о 12. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 09. 053. 01 у Криворізькому державному педагогічному університеті (50086, м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 54)
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Криворізького державного педагогічного університету (50086, м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 54).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність дослідження. Національне відродження України, інтеграція її у світове товариство вимагають створення нової системи освіти, спрямованої на формування творчої особистості учня. Становлення такої особистості є одним із основних завдань сучасного навчання.
У Законі України “Про освіту” та “Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті” зазначається, що головна мета шкільної освіти полягає у створенні можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формуванні інтелектуального та культурного потенціалу нації.
Потреба суспільства в особистості, яка б характеризувалася високим рівнем сформованості готовності до творчої діяльності, зумовлена необхідністю розвитку навичок постійного пошуку нової інформації, творчої самоорганізації в навчальній діяльності, установки на нестандартні вирішення творчих завдань, саморозвиток власної концепції “Я”, забезпечує здатність продуктивно реалізовуватися в сучасних умовах, що сприяє зміцненню особистісно орієнтованої стратегії.
В Україні це питання не розглядалося в ролі показника сучасного реформування освіти з позиції наукової новизни, творчо-діяльнісного та особистісно орієнтованого ставлення до вирішення проблем Світу, Вітчизни, родини та довкілля, суб'єкта творчості з розвиненою здатністю породжувати нові продукти, технології та власні духовні цінності ні у вищих навчальних закладах, ні в практиці музичних шкіл. Це стосується і представленої нами проблеми формування готовності учнів до творчої діяльності.
Вивчення одержаної практичної інформації свідчить про наявність протиріч між необхідністю навчання, орієнтованого на формування особистості, що здатна до самоактуалізації (створення самої себе), і відсутністю відповідних педагогічних технологій; потребою розуміння сутності творчої діяльності й невизначеністю механізмів реалізації цього процесу; доцільністю розробки обґрунтування системи педагогічних умов використання нетрадиційних методів навчання і низьким рівнем розробленості цього питання.
Фактор включення у формування готовності учнів до творчої діяльності нетрадиційними методами навчання механізмів спонтанної творчості, способів актуалізації образів-ідей, різноманітних типів асоціювання на синтетичній основі донині ще не дістав належного обґрунтування в теорії, ні апробації в педагогічній практиці.
Проблема розвитку особистості, здатної до самоактуалізації в процесі творчої діяльності, визначення її різних аспектів привертала увагу багатьох дослідників. Теоретичні основи творчої діяльності з позиції філософії досліджувалися Аристотелем, М. Бердяєвим, Конфуцієм, Платоном, та іншими.
Значний внесок в обґрунтування психологічного аспекту формування готовності учнів до творчої діяльності зробили Г. Балл, Л. Виготський, І. Зязюн, Г. Костюк, В. Рибалко, С. Рубінштейн, Б. Теплов та інші.
В останні десятиріччя все більше уваги було приділено формуванню особистості, здатної нести відповідальність за власні рішення та вчинки (Е. Абдуллін, Ш. Амонашвілі, Л. Баренбойм, Р. Бєланова, Л. Гарднер, Х. Келвін, В. Ражніков, С. Сисоєва та інші).
Сьогодні назріла потреба у теоретичному обґрунтуванні сутності змісту важливих характеристик готовності учнів до творчої діяльності, визначенні можливостей навчального процесу у формуванні цього складного особистісного утворення, яке виступає важливою характеристикою творчої особистості; виявленні сукупності педагогічних умов з упровадженням нетрадиційних методів навчання, що забезпечують результативність формування готовності учнів до творчої діяльності, невід’ємною частиною якої є робота з творчого становлення особистості; діях, які зумовлені свободою вибору художніх вчинків, самостійністю мислення, стійкістю щодо поєднання інтелектуальної креативності у вирішенні творчих завдань з витонченістю почуттів, здатністю до ризику, розвитку власних здібностей.
Потреба в реалізації перелічених завдань спонукала обрати темою дослідження “Формування готовності учнів музичних шкіл до творчої діяльності”.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження є складовою науково-дослідної роботи кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету, що виконується на замовлення Міністерства освіти і науки України за темою: “Формування творчої особистості майбутнього вчителя” (№ 2-96). Тему дисертації затверджено на вченій раді Криворізького державного педагогічного інституту (протокол №2 від 15 вересня 1997 року) й узгоджено в Раді з координації наукових досліджень в галузі педагогіки і психології в Україні (протокол №7 від 26 жовтня 2000 року).
Об’єкт дослідження – процес формування готовності учнів музичних шкіл до творчої діяльності.
Предмет дослідження – педагогічні умови використання нетрадиційних методів музичного навчання у формуванні готовності учнів музичних шкіл до творчої діяльності.
Мета
Фото Капча