Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування логічних умінь учнів основної школи

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ
 
УДК 37. 018. 4
 
ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
13. 00. 01 – теорія та історія педагогіки
 
Автореферат
дисертаціі на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Київ -1999
 
Дисертацією є рукопис. 
Робота виконана на кафедрі загальної психології та педагогіки Університету внутрішніх справ МВС України, м. Харків
Науковий керівник – доктор педагогічних наук. ю професор Тюріна Валентина Олександрівна, значальник кафедри загальної психології та педавгогіки
Офіційні опоненти
Доктор педагогічних наук, професор Паламарчук Валентина Федорівна, Інститут педагогіки АПН України, головний науковий співробітник лабораторії педагогічного досвіду. 
Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Лисенко Валентина Петрівна, Президія АПН України, вчений секретар відділення
Провідна установа
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра педагогіки, Міністерство освіти, м. Київ
Захист відбудеться 23 квітня 1999 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 452. 01 в Інституті педагогіки АПН України за адресою 254053, м. Київ, вул. Артема, 52-А. 
З дисертацією можна ознайомитись у відділі аспірантури. 
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 
Актуальність проблеми. В умовах демократизації суспільства, розбудови незалежної України, відродження національної культури та духовності особливого значення набуває проблема формування у людини фундаментальної особистісної якості – самостійності. Розв’язання цієї важливої задачі пов’язано з підвищенням освітнього і культурного рівня учнів та якості їх знань, які мають грунтуватися на розвиненому мисленні. У цьому зв’язку формування логічних умінь сприяє розвитку пізнавальної активності і самостійності, дозволяє здійснювати опосередковане пізнання шляхом міркування й побудови умовиводів. 
Оволодіння логічними операціями і діями можливе тільки в процесі самостійного розв’язання відповідних пізнавальних задач, зокрема, з логічним навантаженням. Знання, одержані в результаті виконання логічних операцій та дій, в логіці називають “умовивідними знаннями”, які породжуються шляхом міркування, побудови умовиводів та виконання логічних операцій та дій, які здійснюються за законами логіки. 
Деякі аспекти цієї проблеми вивчались вченими-логіками: Д.П. Горським, М.І. Каринським, М.І. Кондаковим, М.М. Мельниковим, В.О. Пузановим, Л.В. Рутковським, М.С. Строговичем, О.Ф. Серебрянниковим. 
У діалектичній логіці окремі питання, пов’язані з одержанням знань шляхом міркувань, умовиводів, досліджувались такими вченими як Ж.М. Абдільдін, К.І. Іванова, Б.М. Кедров, П.В. Копнін, З.М. Оруджев, Г.А. Свечніков, О.П. Шептулін та інш. 
Певні аспекти проблеми формування прийомів розумової, в тому числі й логічної, діяльності розглядались дослідниками-психологами П.Я Гальперіним, Є.Л. Голантом, Є.М. Кабановою-Меллєр, З.І. Калмиковою, М.О. Леонтьєвим, Н.О. Менчинською, В.Ф. Райським, С.Л. Рубінштейном, Н.Ф. Тализіною, А.В. Усовою. 
З метою удосконалення змісту і результатів навчального процесу педагоги та психологи Г.О. Балл, В.І. Загвязинський, С.Ф. Жуйков, І.Я. Лернер, М.І. Махмутов, В.О. Тюріна та інші у своїх дослідженнях звертаються до використання пізнавальних задач, які відображають як змістову, так і процесуальну сторони пізнавальної діяльності. 
Однією з умов ефективного формування логічних умінь є включення школярів у активну навчально-пізнавальну діяльність різного рівня самостійності, а одним з видів завдань, що пропонуються учням для самостійного виконання, є саме пізнавальні задачі. 
Однак при всій науковій значущості зазначених праць в них не знайшли належного розкриття питання: 
1)про вплив особливостей організації навчально-пізнавальної діяльності на формування логічних умінь; 
2) про сутність, структуру та функції знань, які є результатом виконання логічних операцій і дій; 
3)про вплив використання в процесі навчання системи пізнавальних задач і завдань з логічним навантаженням на формування логічних умінь та якість засвоєння знань, що одержані в результаті виконання логічних опрацій та дій; 
4)про вплив рівня сформованості логічних умінь на засвоєння знань та формування якостей особистості учня. 
Зазначені фактори зумовили вибір теми дисертаційного дослідження. Дослідження проводилось у рамках теми наукового дослідження кафедри загальної психології та педагогіки Університету внутрішніх справ МВС України “Формування пізнавальної активності і пізнавальної самостійності учнів і студентів”. 
Об’єкт дослідження – процес формування логічних умінь учнів. 
Предмет дослідження – формування логічних умінь учнів в процесі розв»язання системи пізнавальних задач з логічним навантаженням. 
Мета дослідження – теоретично обгрунтувати і експериментально дослідити вплив організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з допомогою системи пізнавальних задач і завдань з логічним навантаженням на формування їх логічних умінь. 
Гіпотеза: організація навчально-пізнавальної діяльності учнів з допомогою системи пізнавальних задач з логічним навантаженням забезпечує систематичне включення учнів у активну навчально-пізнавальну діяльність щодо виконання логічних операцій та дій, що сприяє формуванню логічних умінь та навичок. 
Досягнення поставленої мети та перевірка гіпотези вимагають розв’язання таких завдань: 
1. На основі аналізу теорії та практики формування інтелектуальних умінь та навичок розкрити сутність і значення логічних умінь; розкрити психолого-педагогічні основи формування логічних умінь. 
2. Визначити шляхи та засоби формування логічних умінь учнів; виявити критерії та показники сформованості логічних умінь. 
3. Розкрити залежність формування логічних умінь від особливостей організації навчально-пізнавальної діяльності учнів; обгрунтувати необхідність використання пізнавальних задач з логічним навантаженням як засобу раціональної організації навчально-пізнавальної діяльності з метою формування логічних умінь. 
4. Розробити систему пізнавальних задач і завдань з логічним навантаженням, як засобу організації навчально-пізнавальної діяльності з метою формування логічних умінь. 
5.
Фото Капча